μονή

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: μόνη

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From μένω (ménō) +‎ ().

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

μονή (monḗf (genitive μονῆς); first declension

 1. a staying, abiding, tarrying, stay; persistence, continuance
  1. permanence
   • 341 BCE – 270 BCE, Epicurus, Nat. 11.10:
    τῆς γῆς
    tês gês
   • C.E. 515–529, Damascius Diadochus, edited by Charles-Émile Ruelle, Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην [Problems and Solutions Concerning First Principles in Plato’s Parmenides], volume I of II, Paris: C. Klincksieck, bibliopola, published 1889, ¶ 36, page 73, lines 16–17:
    Ἀεὶ γὰρ ἡ μονὴ πρὸ πάσης προόδου οὔπω δὲ τὰ διάφορα ἐπὶ τῆς ἀδιαφόρου φύσεως.
    Aeì gàr hē monḕ prò pásēs proódou oúpō dè tà diáphora epì tês adiaphórou phúseōs.
    (please add an English translation of this quotation)
   • 〃, ¶ 72, page 158, lines 15–22:
    Πάλιν δὲ ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἀρξάμενοι λέγομεν περὶ γνωστοῦ τε καὶ γνώσεως, καὶ ἔτι πρότερον περὶ μονῆς καὶ προόδου καὶ ἐπιστροφῆς· ἀπὸ γὰρ τούτων τῶν λόγων φανεῖται καὶ τίς ἡ χρεία τῆς γνώσεως καὶ τί τὸ γνωστόν· ἔτι δὲ ἀπὸ τούτων ἀπορήσομεν καὶ εἴ τίς ἐστι μονὴ καὶ πρόοδος καὶ ἐπιστροφὴ ἐν τῷ ἡνωμένῳ· καὶ πρό γε πάντων ζητητέον πῶς τὸ πρῶτον ἀφ᾽ ἑτέρου ἕτερον διεκρίθη· τὸ γὰρ δὴ πρῶτον διακρινόμενον ἢ διακεκριμένον (ἔστω γὰρ ἐπὶ τούτου ὁ λόγος), τὸ δ᾽ οὖν διακεκριμένον, ἀλλὰ πρὸ αὐτοῦ ἐκεῖνο ἀφ᾽ οὗ διακέκριται, ὅτι καὶ αὐτὸ διακεκριμένον.
    (please add an English translation of this quotation)
  2. (grammar) preservation
 2. a stopping-place, station; apartment, mansion; quarters, billets
  • 110 CE – 180 CE, Pausianas Periegeta, Description of Greece 10.31.7
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of John 14:2:
   ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν.
   en têi oikíāi toû patrós mou monaì pollaí eisin; ei dè mḗ, eîpon àn humîn; poreúomai hetoimásai tópon humîn.
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of John 14:23:
   ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν.
   apekríthē ho Iēsoûs kaì eîpen autôi, Eán tis agapâi me, tòn lógon mou tērḗsei, kaì ho patḗr mou agapḗsei autón, kaì pròs autòn eleusómetha, kaì monḕn par’ autôi poiḗsomen.
  • Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 527.5, (Hierapolis)
  1. monastery
 3. appearance in a court of law
  • iii B.C., PHib. 93.2
  • iii B.C., PHib. 111.31

Inflection[edit]

Quotations[edit]

Descendants[edit]

 • Greek: μονή (moní)
 • Coptic: ⲙⲟⲛⲏ (monē)

Further reading[edit]

Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek μονή (monḗ).

Noun[edit]

μονή (moníf (plural μονές)

 1. monastery, nunnery, convent
  Synonym: μοναστήρι (monastíri)

Declension[edit]

Coordinate terms[edit]

Related terms[edit]

Adjective[edit]

μονή (moní)

 1. Nominative, accusative and vocative feminine singular form of μονός (monós).

Further reading[edit]