σῴζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: σώζω

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

σῶς (sôs, safe, sound) +‎ -ίζω (-ízō)

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /sɔːí̯z.dɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈso.zo/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈso.zo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈso.zo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈso.zo/
 • Verb[edit]

  σῴζω (sṓizō)

  1. I save
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 9.430
    ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε, / τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
    ho mèn en mésōi ándra phéreske, / tṑ d᾽ hetérō hekáterthen ítēn sṓontes hetaírous.
    The one in the middle in each case bore a man, and the other two went, one on either side, saving my comrades.
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 15.503
    νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι / ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
    nûn árkion ḕ apolésthai / ēè saōthênai kaì apṓsasthai kakà nēôn.
    Now it is sure that we must either perish utterly or find deliverance by thrusting back the peril from the ships.
   1. I heal
   2. (Christianity) I save
    • New Testament, First Epistle to the Corinthians 1:21
     εὐδόκησεν ὁ θεὸς [] σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
     eudókēsen ho theòs [] sôsai toùs pisteúontas.
     it was God's good pleasure [] to save those who believe
   3. (rare in Homer) Ι keep safe, preserve
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 13.230
     ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ:
     allà sáō mèn taûta, sáō d᾽ emé:
     Nay, save this [treasure], and save me.
   4. I keep, observe, maintain
    • 458 BCE, Aeschylus, The Eumenides 241
     σῴζων ἐφετμὰς Λοξίου χρηστηρίους, / πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά.
     sṓizōn ephetmàs Loxíou khrēstēríous, / próseimi dôma kaì brétas tò són, theá.
     Keeping the commands of Loxias' oracle, I now approach your house and image, goddess.
   5. (usually middle) I keep in mind, remember
    • 412 BCE, Euripides, Helen 266
     Ἕλληνες ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μὴ κακὰς / ἔσῳζον ὥσπερ τὰς κακὰς σῴζουσί μου.
     Héllēnes epeláthonto, tàs dè mḕ kakàs / ésōizon hṓsper tàs kakàs sṓizousí mou.
     The Hellenes would have forgotten the evil fate that I now have, and would remember what part of my life is not evil, as they now remember what is.
   6. I bring safely (to)
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.451
     τὸν δ᾽ ἐσάωσεν ἐς ποταμοῦ προχοάς
     tòn d᾽ esáōsen es potamoû prokhoás
     and [the god] brought him safely to the mouth of the river
   7. I rescue
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 11.752
     εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων / ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
     ei mḗ sphōe patḕr eurù kreíōn enosíkhthōn / ek polémou esáōse kalúpsas ēéri pollêi.
     but that their father, the wide-ruling Shaker of Earth, saved them from war
   8. I save for
   9. (with infinitive)
    • 408 BCE, Euripides, The Phoenician Women 600.κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιθώς, αἵ σε σῴζουσιν θανεῖν.
     Relying on the truce, which saves you from dying, you turn boaster.
   10. (with participle)
    • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia
     αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνῄσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σῴζεσθαι
     hairetṓterón esti makhoménous apothnḗiskein mâllon ḕ pheúgontas sṓizesthai
     it is better to die in battle than to save one's life by running away

  Conjugation[edit]

  Attested irregularly conjugated forms include the Laconian third-person singular present active indicative, σωάδδει (sōáddei), and third-person singular aorist active indicative, ἀπεσόϊξεν (apesóïxen) — both found in the Hesychian lexicon — as well as an unspecified form of the otherwise unattested variant spelling, σωννύω (sōnnúō), reportedly used in the fifth fragment of Dinolochus (487 BC).

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  Descendants[edit]

  References[edit]