σῴζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: σώζω

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

σῶς (sôs, safe, sound) +‎ -ίζω (-ízō), from Pre-Hellenic form *σάϜος (*sáWos), from Proto-Indo-European *tweh₂-u-s, from *tewh₂- (to be strong).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σῴζω (sṓizō)

 1. I save
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 9.430:
   ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε, / τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
   ho mèn en mésōi ándra phéreske, / tṑ d᾽ hetérō hekáterthen ítēn sṓontes hetaírous.
   The one in the middle in each case bore a man, and the other two went, one on either side, saving my comrades.
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 15.503:
   νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι / ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
   nûn árkion ḕ apolésthai / ēè saōthênai kaì apṓsasthai kakà nēôn.
   Now it is sure that we must either perish utterly or find deliverance by thrusting back the peril from the ships.
  1. I heal
  2. (Christianity) I save
   • New Testament, First Epistle to the Corinthians 1:21:
    εὐδόκησεν ὁ θεὸς [] σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
    eudókēsen ho theòs [] sôsai toùs pisteúontas.
    it was God's good pleasure [] to save those who believe
  3. (rare in Homer) Ι keep safe, preserve
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 13.230:
    ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ:
    allà sáō mèn taûta, sáō d᾽ emé:
    Nay, save this [treasure], and save me.
  4. I keep, observe, maintain
   • 458 BCE, Aeschylus, The Eumenides 241:
    σῴζων ἐφετμὰς Λοξίου χρηστηρίους, / πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά.
    sṓizōn ephetmàs Loxíou khrēstēríous, / próseimi dôma kaì brétas tò són, theá.
    Keeping the commands of Loxias' oracle, I now approach your house and image, goddess.
  5. (usually middle) I keep in mind, remember
   • 412 BCE, Euripides, Helen 266:
    Ἕλληνες ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μὴ κακὰς / ἔσῳζον ὥσπερ τὰς κακὰς σῴζουσί μου.
    Héllēnes epeláthonto, tàs dè mḕ kakàs / ésōizon hṓsper tàs kakàs sṓizousí mou.
    The Hellenes would have forgotten the evil fate that I now have, and would remember what part of my life is not evil, as they now remember what is.
  6. I bring safely (to)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.451:
    τὸν δ᾽ ἐσάωσεν ἐς ποταμοῦ προχοάς
    tòn d᾽ esáōsen es potamoû prokhoás
    and [the god] brought him safely to the mouth of the river
  7. I rescue
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 11.752:
    εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων / ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
    ei mḗ sphōe patḕr eurù kreíōn enosíkhthōn / ek polémou esáōse kalúpsas ēéri pollêi.
    but that their father, the wide-ruling Shaker of Earth, saved them from war
  8. I save for
  9. (with infinitive)
   • 408 BCE, Euripides, The Phoenician Women 600.κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιθώς, αἵ σε σῴζουσιν θανεῖν.:
    Relying on the truce, which saves you from dying, you turn boaster.
  10. (with participle)
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia :
    αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνῄσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σῴζεσθαι
    hairetṓterón esti makhoménous apothnḗiskein mâllon ḕ pheúgontas sṓizesthai
    it is better to die in battle than to save one's life by running away

Conjugation[edit]

Attested irregularly conjugated forms include the Laconian third-person singular present active indicative, σωάδδει (sōáddei), and third-person singular aorist active indicative, ἀπεσόϊξεν (apesóïxen) — both found in the Hesychian lexicon — as well as an unspecified form of the otherwise unattested variant spelling, σωννύω (sōnnúō), reportedly used in the fifth fragment of Dinolochus (487 BC).

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]