తెలుపు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of white.

Alternative forms[edit]

Noun[edit]

తెలుపు ‎(telupu)

  1. White: The color/colour of snow or milk; the colour of light containing equal amounts of all visible wavelengths.
  2. The albumen of bird eggs (egg white).
  3. (anatomy) The sclera, white of the eye.

Synonyms[edit]

Verb[edit]

తెలుపు ‎(telupu)

  1. to make known, tell, say, instruct, inform, suggest.

See also[edit]

(basic colors) రంగు; నలుపు ‎(nalupu)/కృష్ణము ‎(kr̥ṣṇamu), నీలము ‎(nīlamu), పింగళము ‎(piṃgaḷamu), బూడిద ‎(būḍida), ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca), నారింజ ‎(nāriṃja), గులాబి ‎(gulābi), ధూమ్రము ‎(dhūmramu), ఎరుపు ‎(erupu)/అరుణము ‎(aruṇamu), తెలుపు ‎(telupu)/ధవళము ‎(dhavaḷamu), పసుపు ‎(pasupu) (Category: te:Colors)