തിങ്കൾ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Alternative forms[edit]

തിങ്കള് (tiṅkaḷŭ), തിങ്ങൾ (tiṅṅaḷ)rare

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian *tinkaḷ.

Noun[edit]

തിങ്കൾ (tiṅkaḷ)

  1. Monday
    Synonym: തിങ്കളാഴ്ച (tiṅkaḷāḻca)
  2. moon, earth's satellite
    Synonym: ചന്ദ്രൻ (candraṉ)

See also[edit]

Days of the week in Malayalam · ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ) (layout · text)
ഞായർ (ñāyaṟ) തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhaṉ) വ്യാഴം (vyāḻaṃ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani)
Solar System in Malayalam · സൗരയൂഥം (saurayūthaṃ) (layout · text)
Star സൂര്യൻ (sūryaṉ), ഞായർ (ñāyaṟ)
Planets and
most likely
dwarf planets
ബുധൻ (budhaṉ) ശുക്രൻ (śukraṉ),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
ഞാലം (ñālaṃ)
ചൊവ്വ (covva) സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṃ) ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൺ (nepṟṟyūṇ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo)
Notable
moons
ചന്ദ്രൻ (candraṉ),
തിങ്കൾ (tiṅkaḷ)
ഫോബോസ് (fōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
മൈമസ് (maimasŭ)
എൻസെലഡസ് (eṉselaḍasŭ)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
റീയ (ṟīya)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟaṉ)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)

മിറാന്റ (miṟānṟa)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൺ (ōbaṟoṇ)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟaṉ) കേറൊൺ (kēṟoṇ)
സ്റ്റിക്സ് (sṟṟiksŭ)
നിക്സ് (niksŭ)
കെർബറസ് (keṟbaṟasŭ)
ഹൈഡ്ര (haiḍra)