ទាន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation 1[edit]

Orthographic ទាន
dān
Phonemic ទា-នៈ
dā-n`
WT romanisation tiənĕəʼ
(standard) IPA(key) /tiə.ˈnĕəʔ/

Noun[edit]

ទាន (tiənĕəʼ)

  1. giving
  2. gift, donation
  3. alms, charity
  4. favor

Pronunciation 2[edit]

Orthographic and Phonemic ទាន
dān
WT romanisation tiən
(standard) IPA(key) /tiən/

Particle[edit]

ទាន (tiən)

  1. indicating politeness or respect, often placed at the end of a sentence

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Noun[edit]

ទាន n

  1. Khmer script form of dāna