មេ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: មី, ម៉ែ, and

Khmer[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic មេ
me
Phonemic ហ្មេ / មេ
h̥me / me
WT romanisation mee, mei
(standard) IPA(key) /meː/ ~ /mei/

Noun[edit]

មេ (mee)

 1. mother
 2. term of address for a maid or any girl (abrupt) (in this sense it is often pronounced /mii/ or /mə/)
 3. term of address for a female animal (in this sense it is often pronounced /mii/ or /mə/) (see អា (ʼaa), the masculine equivalent)
 4. chief, leader, head, master
 5. owner
 6. guard
 7. supervising officer
 8. name given to the series of vowels combined with any consonant, or to the series of vowels and final consonants combined with initial consonants
  មេកកា
  mee kɑɑ kaa
  (kɑɑ), កា (kaa), កិ (keʼ), កី (kəy), កឹ (), កឺ (kəɨ), កុ (koʼ), កូ (kou), កួ (kuə), កើ (kaə), កឿ (kɨə), កៀ (kiə), កេ (kee), កែ (kae), កៃ (kay), កោ (kao), កៅ (kaw)
  មេកង
  mee kɑɑ ŋɔɔ
  កង (kɑɑng), កាង (kaang), កិង (kəng), កីង (kəyng), កឹង (kəng), កឺង (kəɨng), កុង (kong), កូង (koung), កួង (kuəng), កើង (kaəng), កឿង (kɨəng), កៀង (kiəng), កេង (keeng), កែង (kaeng), កៃង (kayng), កោង (kaong), កៅង (kawng)
 9. principle, rule, theory, guideline
 10. rice (cooked, uncooked, or unhusked)
 11. female elephant

Adjective[edit]

មេ (mee) (abstract noun ភាពមេ)

 1. leading, main, biggest, most important

Derived terms[edit]

Interjection[edit]

មេ (mee)

 1. exclamation of anger

Derived terms[edit]

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Pronoun[edit]

មេ

 1. Khmer script form of me, enclitic genitive/dative singular of អហំ (ahaṃ)
 2. Khmer script form of me, enclitic instrumental/ablative singular of អហំ (ahaṃ)