ἀναβαίνω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ᾰ̓νᾰ- (ana-, up) +‎ βαίνω (baínō, I go)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ᾰ̓νᾰβαίνω (anabaínō)

 1. (transitive, intransitive) I go up, mount
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.497:
   ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε
   ēeríē d’ anébē mégan ouranòn Oúlumpón te
   And at early morning she went up to great heaven and Olympus.
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 6.29:
   ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ἐσθλή
   ek gár toi toútōn phátis anthrṓpous anabaínei esthlḗ
   It is from things like these that good report goeth up among men.
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 10.493:
   νεκροῖς ἀμβαίνοντες
   nekroîs ambaínontes
   as they trod over dead men
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.131.2:
   οἳ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν
   hoì dè nomízousi Diì mèn epì tà hupsēlótata tôn oréōn anabaínontes thusías érdein
   they customarily go up onto the highest parts of the mountains to make sacrifices
  1. (transitive, intransitive) I board a ship, embark
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.210:
    πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι
    prín ge tòn es Troíēn anabḗmenai
    before he embarked for the land of Troy
  2. (intransitive) I mount
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 4.1.7:
    ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλασε καὶ πρὸς Κυαξάρην ἐλθὼν
    anabàs epì tòn híppon ḗlase kaì pròs Kuaxárēn elthṑn
    he mounted his horse and rode away to Cyaxares
  3. (of rivers, intransitive) I rise
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.13.1:
    εἰ μὴ ἐπ’ ἑκκαίδεκα [] πήχεας ἀναβῇ τὸ ἐλάχιστον ὁ ποταμός
    ei mḕ ep’ hekkaídeka [] pḗkheas anabêi tò elákhiston ho potamós
    if the river does not rise at least twenty six [] feet
  4. (intransitive) I shoot up (rise rapidly)
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Oeconomicus 19.18:
    αὐτίκα ἄμπελος ἀναβαίνουσα μὲν ἐπὶ τὰ δένδρα
    autíka ámpelos anabaínousa mèn epì tà déndra
    For instance, the vine climbs the trees
  5. (Attic, intransitive, often with ἐπὶ τὸ βῆμα (epì tò bêma)) I mount the tribune, i.e. rise to speak
   • 330 BCE, Demosthenes, On the Crown 66:
    ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου μέχρι τῆς ἡμέρας ἀφ’ ἧς αὐτὸς ἐπὶ τὸ βῆμ’ ἀνέβην
    ek pantòs toû khrónou mékhri tês hēméras aph’ hês autòs epì tò bêm’ anébēn
    from the dawn of history to the day when I first ascended the tribune
  6. (of animals, transitive, intransitive) I mount (i.e. to mate)
  7. (of age)
  8. (intransitive) I ascend to higher knowledge
  9. (transitive) I surpass
 2. (of events) I turn out
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.10.2:
   καὶ ἢν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ βασιλέι τὰ πρήγματα
   kaì ḕn mèn têi sù légeis anabaínēi basiléi tà prḗgmata
   If the king's fortunes fare as you say
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Constitution of the Athenians 2.17:
   καὶ ἂν μέν τι κακὸν ἀναβαίνῃ ἀπὸ ὧν ὁ δῆμος ἐβούλευσεν
   kaì àn mén ti kakòn anabaínēi apò hôn ho dêmos eboúleusen
   And if anything bad results from the people's plans
  1. (intransitive, with καρδία (kardía)) I enter into one's heart
   • 50 CE – 100 CE, The Gospel of Luke 24:38:
    καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;
    kaì dià tí dialogismoì anabaínousin en têi kardíāi humôn?
    "Why do doubts arise in your hearts?"
  2. (intransitive) I come to, pass to
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.205.1:
    οὕτω δὴ ἐς Λεωνίδην ἀνέβαινε ἡ βασιληίη
    hoútō dḕ es Leōnídēn anébaine hē basilēíē
    The kingship therefore passed to Leonidas
 3. (intransitive) I go back

Inflection[edit]

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

Further reading[edit]