Module:pl-IPA/testcases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

All tests passed. (refresh)

Text Expected Actual
test_ipa:
Passed klacz klat͡ʂ klat͡ʂ
Passed odrzut ˈɔd.ʐut ˈɔd.ʐut
Passed zupa ˈzu.pa ˈzu.pa
Passed przeżytek pʂɛˈʐɨ.tɛk pʂɛˈʐɨ.tɛk
Passed awers ˈa.vɛrs ˈa.vɛrs
Passed abażur aˈba.ʐur aˈba.ʐur
Passed haczyk ˈxa.t͡ʂɨk ˈxa.t͡ʂɨk
Passed różdżka ˈruʂ.t͡ʂka ˈruʂ.t͡ʂka
Passed będąc ˈbɛn.dɔnt͡s ˈbɛn.dɔnt͡s
Passed względnie ˈvzɡlɛn.dɲɛ ˈvzɡlɛn.dɲɛ
Passed łódka ˈwut.ka ˈwut.ka
Passed także ˈtaɡ.ʐɛ ˈtaɡ.ʐɛ
Passed jakby ˈjaɡ.bɨ ˈjaɡ.bɨ
Passed krzak kʂak kʂak
Passed odtworzyć ɔtˈtfɔ.ʐɨt͡ɕ ɔtˈtfɔ.ʐɨt͡ɕ
Passed dach domu daɣ ˈdɔ.mu daɣ ˈdɔ.mu
Passed liść zielony liʑd͡ʑ ʑɛˈlɔ.nɨ liʑd͡ʑ ʑɛˈlɔ.nɨ
Passed kawka ˈkaf.ka ˈkaf.ka
Passed wybór ˈvɨ.bur ˈvɨ.bur
Passed rząd ʐɔnt ʐɔnt
Passed wagary vaˈɡa.rɨ vaˈɡa.rɨ
Passed afrykański af.rɨˈkaɲ.ski af.rɨˈkaɲ.ski
Passed kwazinorma (respelled kwaz-inorma) kfa.ziˈnɔr.ma kfa.ziˈnɔr.ma
Passed naukowiec (respelled na-ukowiec) na.uˈkɔ.vjɛt͡s na.uˈkɔ.vjɛt͡s
Passed dżawa ˈd͡ʐa.va ˈd͡ʐa.va
Passed klechda ˈklɛɣ.da ˈklɛɣ.da
Passed zaawansowany za.a.van.sɔˈva.nɨ za.a.van.sɔˈva.nɨ
Passed powstrzymać pɔfˈstʂɨ.mat͡ɕ pɔfˈstʂɨ.mat͡ɕ
Passed babski ˈbap.ski ˈbap.ski
Passed przeświadczyć (respelled przeˈświad.czyć) pʂɛˈɕfjat.t͡ʂɨt͡ɕ pʂɛˈɕfjat.t͡ʂɨt͡ɕ
Passed suchokwiat suˈxɔk.fjat suˈxɔk.fjat
Passed zewnętrzny zɛvˈnɛn.tʂnɨ zɛvˈnɛn.tʂnɨ
Passed nie od razu Rzym zbudowano (respelled nie od-razu Rzym zbudowano) ɲɛ ɔdˈra.zu ʐɨm zbu.dɔˈva.nɔ ɲɛ ɔdˈra.zu ʐɨm zbu.dɔˈva.nɔ
Passed natura ciągnie wilka do lasu naˈtu.ra ˈt͡ɕɔŋ.ɡɲɛ ˈvil.ka dɔ ˈla.su naˈtu.ra ˈt͡ɕɔŋ.ɡɲɛ ˈvil.ka dɔ ˈla.su
Passed ugryźć się w język (respelled ugryźć się w-język) ˈuɡ.rɨɕt͡ɕ ɕɛ ˈvjɛ̃.zɨk ˈuɡ.rɨɕt͡ɕ ɕɛ ˈvjɛ̃.zɨk
Passed bank baŋk baŋk
Passed okienko ɔˈkjɛŋ.kɔ ɔˈkjɛŋ.kɔ
Passed panienka paˈɲɛŋ.ka paˈɲɛŋ.ka
Passed bolonka bɔˈlɔŋ.ka bɔˈlɔŋ.ka
Passed chemikalia xɛ.miˈka.lja xɛ.miˈka.lja

local tests = require('Module:UnitTests')
local m_IPA = require("Module:pl-IPA")
local lang = require("Module:languages").getByCode("pl")

local function tag_IPA(IPA)
	return '<span class="IPA">' .. IPA .. '</span>'
end

local options = { display = tag_IPA }
function tests:check_ipa(word, expected, respelling)
	self:equals(
			require("Module:links").full_link({ term = word, lang = lang }, nil, true) .. (respelling and (" (respelled " .. respelling .. ")") or ""), m_IPA.convert_to_IPA(respelling or word), expected, options
	)
end

function tests:test_ipa()
	local examples = {
	{ 'klacz', 'klat͡ʂ' },
		{ 'odrzut', 'ˈɔd.ʐut' },
		{ 'zupa', 'ˈzu.pa' },
		{ 'przeżytek', 'pʂɛˈʐɨ.tɛk' },
		{ 'awers', 'ˈa.vɛrs' },
		{ 'abażur', 'aˈba.ʐur' },
		{ 'haczyk', 'ˈxa.t͡ʂɨk' },
		{ 'różdżka', 'ˈruʂ.t͡ʂka' },
		{ 'będąc', 'ˈbɛn.dɔnt͡s' },
		{ 'względnie', 'ˈvzɡlɛn.dɲɛ' },
		{ 'łódka', 'ˈwut.ka' },
		{ 'także', 'ˈtaɡ.ʐɛ' },
		{ 'jakby', 'ˈjaɡ.bɨ' },
		{ 'krzak', 'kʂak' },
		{ 'odtworzyć', 'ɔtˈtfɔ.ʐɨt͡ɕ' },
		{ 'dach domu', 'daɣ ˈdɔ.mu' },
		{ 'liść zielony', 'liʑd͡ʑ ʑɛˈlɔ.nɨ' },
		{ 'kawka', 'ˈkaf.ka' },
		{ 'wybór', 'ˈvɨ.bur' },
		{ 'rząd', 'ʐɔnt' },
		{ 'wagary', 'vaˈɡa.rɨ' },
		{ 'afrykański', 'af.rɨˈkaɲ.ski' },
		{ 'kwazinorma', 'kfa.ziˈnɔr.ma', 'kwaz-inorma' },
		{ 'naukowiec', 'na.uˈkɔ.vjɛt͡s', 'na-ukowiec' },
		{ 'dżawa', 'ˈd͡ʐa.va' },
		{ 'klechda', 'ˈklɛɣ.da' },
		{ 'zaawansowany', 'za.a.van.sɔˈva.nɨ' },
		{ 'powstrzymać', 'pɔfˈstʂɨ.mat͡ɕ' },
		{ 'babski', 'ˈbap.ski' },
		{ 'przeświadczyć', 'pʂɛˈɕfjat.t͡ʂɨt͡ɕ', 'przeˈświad.czyć' },
		{ 'suchokwiat', 'suˈxɔk.fjat' },
		{ 'zewnętrzny', 'zɛvˈnɛn.tʂnɨ' },
		{ 'nie od razu Rzym zbudowano', 'ɲɛ ɔdˈra.zu ʐɨm zbu.dɔˈva.nɔ', 'nie od-razu Rzym zbudowano' },
		{ 'natura ciągnie wilka do lasu', 'naˈtu.ra ˈt͡ɕɔŋ.ɡɲɛ ˈvil.ka dɔ ˈla.su' },
		{ 'ugryźć się w język', 'ˈuɡ.rɨɕt͡ɕ ɕɛ ˈvjɛ̃.zɨk', 'ugryźć się w-język' },
		{ 'bank', 'baŋk' },
		{ 'okienko', 'ɔˈkjɛŋ.kɔ' },
		{ 'panienka', 'paˈɲɛŋ.ka' },
		{ 'bolonka', 'bɔˈlɔŋ.ka' },
		{ 'chemikalia', 'xɛ.miˈka.lja' },
	}

	self:iterate(examples, "check_ipa")
end

return tests