Wiktionary:Frequency lists/Telugu/2001-3000

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
 1. సమూహం (463)
 2. ఆరవ (462)
 3. సారిగా (462)
 4. గ్రామాలకు (462)
 5. ఓట్ల (462)
 6. హిస్టరీ (462)
 7. బంజరు (462)
 8. జీవ (461)
 9. న్యూస్ (461)
 10. కార్యక్రమాన్ని (461)
 11. అర్హత (461)
 12. సంత (461)
 13. కౌన్సిల్ (461)
 14. జాగ్రత్తగా (460)
 15. నవలా (460)
 16. ప్రస్తావన (459)
 17. ఉపయోగం (459)
 18. స్థిరమైన (459)
 19. వాడి (458)
 20. రక్త (458)
 21. మారిన (458)
 22. తొలుత (458)
 23. పరిపాలనా (457)
 24. గణిత (457)
 25. ఇటీవలి (457)
 26. వ్యక్తిగా (457)
 27. పేద (457)
 28. ఏమిటంటే (456)
 29. యందు (456)
 30. సిద్ధాంతం (456)
 31. నైపుణ్యం (456)
 32. రైతులు (456)
 33. క్లబ్ (456)
 34. వస్తే (455)
 35. మిశ్రమ (455)
 36. గురు (455)
 37. సంతకం (455)
 38. వచ్చినప్పుడు (454)
 39. మొదటగా (454)
 40. మెదక్ (454)
 41. ప్రసార (454)
 42. హక్కుల (454)
 43. తీరంలో (453)
 44. పోటీలో (453)
 45. రూపాయలు (453)
 46. వుండి (453)
 47. నాలుగవ (453)
 48. తమ్ముడు (453)
 49. సరఫరాగ్రామంలో (453)
 50. గ్రంథ (452)
 51. సాయి (452)
 52. జన (452)
 53. జూలైలో (452)
 54. నిరంతరం (451)
 55. వార్తాపత్రిక (451)
 56. మరియూ (451)
 57. ప్రాథమికోన్నత (451)
 58. (451)
 59. ప్రాజెక్టు (450)
 60. క్రొత్త (450)
 61. పరిశ్రమలో (450)
 62. ప్రపంచంలోనే (449)
 63. గణాంకాలను (449)
 64. న్యూయార్క్ (449)
 65. రాయల్ (449)
 66. కారణాలు (448)
 67. గ్రామస్థులు (448)
 68. ప్రదేశాలు (448)
 69. లైఫ్ (448)
 70. కమిషన్ (447)
 71. జార్జ్ (447)
 72. ఉద్యమ (447)
 73. స్టేషన్లు (447)
 74. ఇంగ్లీషు (446)
 75. బెంగాల్ (446)
 76. ఆకారంలో (446)
 77. క్రమం (446)
 78. సంవత్సరాలకు (446)
 79. ప్రాజెక్ట్ (446)
 80. పద్ధతులను (445)
 81. దేవుని (445)
 82. ప్రజలలో (445)
 83. ఫౌండేషన్ (445)
 84. సభలో (444)
 85. కావున (444)
 86. రంగాలలో (444)
 87. నడుమ (444)
 88. ఊరికి (444)
 89. దేశాలకు (444)
 90. పొందే (444)
 91. బి (444)
 92. ఈశాన్య (443)
 93. సర్వ (443)
 94. అద్భుత (443)
 95. సమాజ (443)
 96. సహజంగా (443)
 97. గీత (443)
 98. జనాభాలో (443)
 99. వెస్ట్ (443)
 100. వైద్యులు (443)
 101. కాలంలోనే (442)
 102. విస్తరణ (442)
 103. చేసింది (442)
 104. కార్యకలాపాలు (442)
 105. వేగం (442)
 106. ఏం (441)
 107. నామం (441)
 108. రావడానికి (441)
 109. ఆట (440)
 110. శ్రేణి (440)
 111. తప్పక (440)
 112. వంద (440)
 113. ముందుగానే (440)
 114. ఏటా (440)
 115. భారతదేశపు (440)
 116. పరిశ్రమలు (439)
 117. తెలిసి (439)
 118. పిక్చర్స్ (439)
 119. సిద్ధం (439)
 120. సమ్మెలో (439)
 121. జపాన్ (438)
 122. వీధి (438)
 123. పనికి (438)
 124. కొద్దీ (438)
 125. స్టార్ (438)
 126. భాషను (437)
 127. మరొకటి (437)
 128. శర్మ (437)
 129. గవర్నర్ (437)
 130. ఆల్ (437)
 131. బ్యాంకుగ్రామానికి (437)
 132. కూడ (436)
 133. జాతికి (436)
 134. ఎగుమతి (436)
 135. సభ్యుడు (436)
 136. కోర్టు (436)
 137. చెట్లు (435)
 138. పూర్వపు (435)
 139. నమ్మకం (435)
 140. సమాన (435)
 141. వస్తుంది (435)
 142. హక్కు (435)
 143. మీకు (434)
 144. కళ (434)
 145. గ్రంథాలయం (434)
 146. సూచించే (434)
 147. కార్యక్రమాలలో (434)
 148. ఎన్ (434)
 149. తరం (434)
 150. పట్టి (433)
 151. వాడకం (433)
 152. ఆరోగ్యం (433)
 153. తమిళనాడు (433)
 154. సంతానం (433)
 155. గ్రీకు (433)
 156. సంస్థలకు (433)
 157. సివిల్ (433)
 158. ఒకటైన (432)
 159. విశ్రాంతి (432)
 160. నిర్వహించక (432)
 161. సకలజనుల (432)
 162. రూరల్ (432)
 163. మరణాల (432)
 164. మూర్తి (431)
 165. పరీక్షలు (431)
 166. నాయుడు (431)
 167. తిరుగుబాటు (431)
 168. విశ్వ (430)
 169. భాగాలను (430)
 170. పదవి (430)
 171. కింగ్ (430)
 172. ఏర్పడే (429)
 173. కాస్త (429)
 174. రచనా (429)
 175. చేయడంలో (429)
 176. మునుపటి (429)
 177. వాయు (429)
 178. ప్రశంసలు (429)
 179. తయారీలో (428)
 180. మధుర (428)
 181. పేర్లతో (428)
 182. పన్ను (428)
 183. వాతావరణంలో (428)
 184. పోస్ట్ (427)
 185. పరిధి (426)
 186. ఆకులు (426)
 187. వేరొక (426)
 188. నామ (426)
 189. సైట్ (426)
 190. విశాలమైన (426)
 191. శివారు (426)
 192. ఉపాధి (426)
 193. షా (426)
 194. వర్గాల (425)
 195. సంవత్సర (425)
 196. తెల్లని (425)
 197. అభిప్రాయం (424)
 198. సమాధి (424)
 199. లక్ష్యం (424)
 200. కథనం (423)
 201. ఫలితాలను (422)
 202. ఇంకొక (422)
 203. ఐతే (422)
 204. డిగ్రీల (422)
 205. తపస్సు (422)
 206. వేద (422)
 207. అమ్మాయి (421)
 208. సకల (421)
 209. బస్సుల (421)
 210. పెరుగుతున్న (421)
 211. వెనుకబడిన (421)
 212. సేకరణ (420)
 213. మందుల (420)
 214. సంపద (420)
 215. ఊరిలో (420)
 216. గ్రంథాన్ని (420)
 217. మార్గము (420)
 218. దగ్గరకు (420)
 219. మొక్క (420)
 220. మండలము (420)
 221. కార్యకర్త (420)
 222. నియోజక (419)
 223. క్లిష్టమైన (419)
 224. వాళ్ళ (419)
 225. పిల్లలను (419)
 226. నగరాన్ని (419)
 227. సంఖ్యను (419)
 228. ముగింపు (419)
 229. సంగీతాన్ని (419)
 230. బాలబడి (419)
 231. విష్ణు (418)
 232. దారిలో (418)
 233. చుట్టుపక్కల (418)
 234. ప్రారంభించి (418)
 235. ప్రక్రియలో (418)
 236. వైపున (418)
 237. బోర్డ్ (418)
 238. విలియం (418)
 239. తప్పు (417)
 240. సాగు (416)
 241. విమానాశ్రయం (416)
 242. సాధ్యం (416)
 243. కథల (416)
 244. సంబంధమైన (416)
 245. ఏరియా (416)
 246. అందుబాటులోకి (415)
 247. స్నానం (415)
 248. అనువైన (415)
 249. ఎట్ (415)
 250. ప్రచారంలో (414)
 251. నుంచీ (414)
 252. విమాన (414)
 253. మార్గాలు (414)
 254. ఫిలిం (414)
 255. ఎరుపు (413)
 256. నడిచే (413)
 257. పరికరాలు (413)
 258. హాని (413)
 259. ప్రచార (413)
 260. అంశాల (413)
 261. మహారాజు (411)
 262. బొమ్మ (411)
 263. నిజం (411)
 264. ఉండేది (411)
 265. లభిస్తున్న (411)
 266. సమీపములో (411)
 267. స్థాపించబడిన (411)
 268. మాస్టర్ (411)
 269. నిరంతర (411)
 270. మంత్రిగా (411)
 271. బౌద్ధ (410)
 272. కాలములో (410)
 273. చేసుకోవడానికి (410)
 274. నిపుణులు (410)
 275. రోమన్ (410)
 276. గదులు (410)
 277. పెరుగుదల (410)
 278. నార్త్ (410)
 279. బాల్ (410)
 280. ఫిల్మ్ (409)
 281. విశ్లేషణ (409)
 282. విగ్రహాన్ని (409)
 283. రిపబ్లిక్ (409)
 284. నోబెల్ (409)
 285. రాసి (408)
 286. రహస్య (408)
 287. సాయం (408)
 288. దృష్టిని (408)
 289. ఉచితంగా (407)
 290. ప్రస్థానం (407)
 291. అవార్డును (407)
 292. ఆఫ్రికా (406)
 293. నిత్యం (406)
 294. పచ్చిక (406)
 295. స్వీయ (406)
 296. తాత్కాలిక (406)
 297. కెరీర్ (406)
 298. నువ్వు (405)
 299. చారిత్రిక (405)
 300. అయిదు (405)
 301. వసూలు (405)
 302. పన్నెండు (405)
 303. విధానాలను (405)
 304. మధ్యన (404)
 305. యుద్ధానికి (404)
 306. నిన్ను (404)
 307. వెలుగు (404)
 308. ఆర్థికంగా (404)
 309. చిత్రాలకు (404)
 310. గ్రంథాలయ (404)
 311. ఉండటానికి (404)
 312. టైమ్స్ (404)
 313. మేము (404)
 314. ఆస్ట్రేలియా (403)
 315. మార్గాన్ని (403)
 316. గౌరవం (403)
 317. కట్టి (403)
 318. థామస్ (403)
 319. స్థిర (403)
 320. చదివిన (403)
 321. అర్బన్ (403)
 322. రంగుల (402)
 323. చేయుటకు (402)
 324. వ్యాధులు (402)
 325. స్వభావం (402)
 326. సహ (402)
 327. సిబ్బంది (402)
 328. చెన్నై (402)
 329. అక్కడికి (402)
 330. నిధులను (402)
 331. నెహ్రూ (401)
 332. సాయంతో (401)
 333. తర్వాతి (401)
 334. రచయితగా (401)
 335. ఇబ్బంది (401)
 336. గంగా (401)
 337. సమయాన్ని (401)
 338. ఇష్టం (401)
 339. అత్యవసర (401)
 340. వ్యవసాయానికి (401)
 341. వేలాది (400)
 342. జైలు (400)
 343. దినపత్రిక (399)
 344. ఉదాహరణ (399)
 345. ఖ్యాతి (399)
 346. చురుకుగా (399)
 347. టెస్ట్ (399)
 348. సమానమైన (399)
 349. అనియత (399)
 350. సముద్రం (398)
 351. బహు (398)
 352. దినాలు (398)
 353. ఏక (398)
 354. కుటుంబాలు (398)
 355. పొందడానికి (398)
 356. రెడ్ (398)
 357. కార్యదర్శిగా (398)
 358. నరసింహ (397)
 359. పడే (397)
 360. వ్యక్తిని (397)
 361. తప్పకుండా (397)
 362. నున్న (397)
 363. పత్రికలలో (397)
 364. అనంతపురం (397)
 365. గణనీయంగా (397)
 366. హత్య (397)
 367. మొత్తాన్ని (397)
 368. నదులు (396)
 369. పడమర (396)
 370. చక్కటి (396)
 371. సృష్టించిన (396)
 372. అమ్మ (396)
 373. నల్ల (396)
 374. తెచ్చిన (396)
 375. శతాబ్దానికి (396)
 376. గానం (396)
 377. చేర్చి (396)
 378. ఇక్కడకు (396)
 379. మతపరమైన (396)
 380. ఇవీ (395)
 381. వారే (395)
 382. సమాధానం (395)
 383. పూజ (395)
 384. అనువాదం (395)
 385. లేకపోవడం (395)
 386. కవిత్వం (395)
 387. ఆలయాలు (395)
 388. ధర (395)
 389. మార్పిడి (395)
 390. ప్రదానం (394)
 391. రెట్లు (394)
 392. రామారావు (394)
 393. ఏడవ (394)
 394. సమస్యల (394)
 395. రాజ్యాన్ని (393)
 396. వివాహ (393)
 397. సంక్షిప్త (393)
 398. సిద్ధంగా (393)
 399. ఉండటంతో (393)
 400. కమ్యూనిస్టు (393)
 401. విస్తృతమైన (393)
 402. చూపిన (392)
 403. కావడానికి (392)
 404. నేపథ్య (392)
 405. సన్నని (392)
 406. ఉప్పు (391)
 407. రాష్ట్రాలు (391)
 408. నాటకాలు (391)
 409. విముక్తి (391)
 410. నిర్మాణాన్ని (391)
 411. అంతేకాకుండా (391)
 412. శ్రీనివాస (390)
 413. ఇటు (390)
 414. విస్తారమైన (390)
 415. గ్రంథాలు (390)
 416. గణనీయమైన (390)
 417. సరస్వతి (390)
 418. తెచ్చి (390)
 419. పట్టణాలు (390)
 420. సంబంధాన్ని (390)
 421. తరలి (388)
 422. భూభాగంలో (388)
 423. భారతి (388)
 424. సి (388)
 425. అమెరికాలోని (388)
 426. ప్రొడక్షన్స్ (388)
 427. వారసత్వ (387)
 428. దేవాలయ (387)
 429. ఉద్దేశంతో (387)
 430. వాహనం (387)
 431. అందుకున్న (387)
 432. ప్రపంచానికి (386)
 433. స్థాయిని (386)
 434. బహుమతులు (386)
 435. చల్లని (385)
 436. తీసుకునే (385)
 437. విశేషంగా (385)
 438. చెందుతున్న (385)
 439. అలోపతీ (385)
 440. పదాల (384)
 441. వేళ (384)
 442. జన్మ (384)
 443. తాజా (384)
 444. జంతు (384)
 445. ప్రేరణ (384)
 446. అనబడే (383)
 447. భవన (383)
 448. లోను (383)
 449. ఇంటర్ (383)
 450. మేత (383)
 451. వాన్ (383)
 452. గానూ (383)
 453. సినిమాలకు (383)
 454. ప్రక్రియను (382)
 455. ఇతరుల (382)
 456. శారీరక (382)
 457. ఏట (382)
 458. జంక్షన్ (382)
 459. లాటిన్ (382)
 460. ఎస్ (382)
 461. సామ్రాజ్య (381)
 462. శరీరంలో (381)
 463. జీవనం (381)
 464. చూసే (381)
 465. కళ్యాణం (381)
 466. చేసుకోవడం (381)
 467. తిరుగుతూ (381)
 468. నగరంలోని (381)
 469. కాలము (380)
 470. ఆగ్నేయ (380)
 471. ఎంతగానో (380)
 472. ఇప్పటికే (380)
 473. కేంద్రంలో (380)
 474. జంతువులు (380)
 475. బిజినెస్ (380)
 476. భాషల్లో (380)
 477. దేశవ్యాప్తంగా (380)
 478. సర్వే (379)
 479. ఎర్ర (379)
 480. నీటితో (379)
 481. సభ్యులుగా (379)
 482. సందర్భాల్లో (379)
 483. సుదీర్ఘ (378)
 484. చెప్పడం (378)
 485. లలిత (378)
 486. దివ్య (378)
 487. గంటలు (378)
 488. ప్రయాణ (378)
 489. సేవల (378)
 490. ఆందోళన (378)
 491. కార్యాలయంగ్రామంలో (378)
 492. మిక్కిలి (377)
 493. పాత్రలను (377)
 494. ఉదాహరణగా (377)
 495. ప్రభుత్వోద్యోగులందరూ (377)
 496. కారు (376)
 497. అప్పుడప్పుడు (376)
 498. లక్షణం (376)
 499. ధరించిన (376)
 500. పట్టిక (376)
 501. ప్రాణాలు (376)
 502. నిష్పత్తి (376)
 503. కాలేజీ (376)
 504. మ్యూజిక్ (376)
 505. సూక్ష్మ (375)
 506. పబ్లిషింగ్ (375)
 507. చివరిలో (375)
 508. జత (375)
 509. తుది (375)
 510. కప్ (375)
 511. ఓడించి (374)
 512. భోజనం (374)
 513. పల్లి (374)
 514. పాల (374)
 515. సరి (374)
 516. పోరాట (374)
 517. మాడుగుల (374)
 518. మండలాల (374)
 519. నాణ్యత (373)
 520. రకాలైన (373)
 521. సృష్టి (373)
 522. వ్యయంతో (373)
 523. మద్య (373)
 524. అనీ (372)
 525. ఎవరో (372)
 526. వెలువడిన (372)
 527. ప్రతిష్ఠ (372)
 528. బయటికి (372)
 529. బ్రిటన్ (372)
 530. వాటర్ (372)
 531. ఓట్లు (372)
 532. డైరెక్టర్ (372)
 533. నాయకత్వంలో (371)
 534. వాస్తవ (371)
 535. ఇప్పటివరకు (371)
 536. రాకుండా (371)
 537. సమగ్ర (371)
 538. ఏర్పడి (371)
 539. టాక్సీ (371)
 540. చేయబడి (371)
 541. విమర్శకులు (371)
 542. రూపాంతరం (371)
 543. నిజంగా (370)
 544. గణాంక (370)
 545. ఉండేలా (370)
 546. గృహ (370)
 547. పరిస్థితుల (369)
 548. నివసిస్తున్న (369)
 549. చేశారు (369)
 550. పండితులు (369)
 551. శంకర్ (369)
 552. ఓపెన్ (369)
 553. గుర్తుగా (369)
 554. వెండి (369)
 555. మారుతూ (369)
 556. చాలావరకు (369)
 557. లిమిటెడ్ (369)
 558. బలవంతంగా (369)
 559. స్క్రీన్ (369)
 560. పోయిన (368)
 561. వేసే (368)
 562. వరి (368)
 563. శతాబ్దాల (368)
 564. తిథి (368)
 565. పూజా (368)
 566. రసాయనిక (368)
 567. వయస్సులో (368)
 568. సర్వీస్ (368)
 569. దివ్యాంగుల (368)
 570. కళాకారులు (367)
 571. నృత్యం (367)
 572. రాష్ట్రపతి (367)
 573. నిండిన (367)
 574. పరమ (367)
 575. నిత్య (367)
 576. పరిస్థితులలో (367)
 577. అతిథి (367)
 578. ప్రాథమికంగా (367)
 579. సంవత్సరాంతమునకు (367)
 580. నిర్వహించి (366)
 581. ప్రయత్నంలో (366)
 582. దర్శనం (366)
 583. సంప్రదాయం (366)
 584. సమస్యను (366)
 585. జోన్ (366)
 586. పదవిని (366)
 587. భూముల్లో (365)
 588. ఇప్పటికి (365)
 589. విధాలుగా (365)
 590. రూపాన్ని (365)
 591. దిగుమతి (365)
 592. కిలో (365)
 593. పరిస్థితిని (365)
 594. మోడల్ (365)
 595. జర్మనీ (365)
 596. ఫస్ట్ (365)
 597. గాక (364)
 598. జరిగి (364)
 599. విపరీతంగా (364)
 600. స్థితికి (364)
 601. దేశాన్ని (363)
 602. పచ్చని (363)
 603. క్రమ (363)
 604. లోతైన (363)
 605. మంజూరు (363)
 606. క్షేత్రం (363)
 607. మార్క్ (363)
 608. దేవాలయాలు (363)
 609. ఉత్పత్తులు (363)
 610. దుస్తులు (363)
 611. ఎన్నికైన (363)
 612. ఎన్నికలు (362)
 613. రక్తం (362)
 614. ప్రత్యక్షంగా (362)
 615. పరిమిత (362)
 616. శుద్ధిచేసిన (362)
 617. పౌరాణిక (361)
 618. పరిస్థితులను (361)
 619. స్పందన (361)
 620. రెండవది (361)
 621. వివాదం (361)
 622. మించిన (361)
 623. వెడల్పు (361)
 624. విపరీతమైన (361)
 625. అలవాటు (360)
 626. మరలా (360)
 627. కీలకమైన (360)
 628. చనిపోయిన (360)
 629. వారీగా (360)
 630. స్వామివారికి (360)
 631. విలువలు (360)
 632. రేటు (360)
 633. తీర (360)
 634. చేయదగ్గ (360)
 635. మెరుగైన (359)
 636. ఇబ్బందులు (359)
 637. దీర్ఘ (359)
 638. విమానం (359)
 639. శ్రద్ధ (359)
 640. చారిత్రాత్మక (359)
 641. అధికారాన్ని (359)
 642. మహిళ (359)
 643. పోస్టాఫీసు (359)
 644. పదార్థాలు (358)
 645. వాడుక (358)
 646. ఇంకో (358)
 647. తెలుపు (358)
 648. అమ్మవారికి (358)
 649. సామర్థ్యాన్ని (358)
 650. మరుగుదొడ్ల (358)
 651. బీడు (358)
 652. బాధ్యతలను (358)
 653. తెలిపే (357)
 654. ఉత్తరం (357)
 655. మేలు (357)
 656. కోటి (357)
 657. చేయడంతో (357)
 658. గాయని (357)
 659. విమర్శలు (357)
 660. రిచర్డ్ (357)
 661. వినియోగదారులకూ (357)
 662. బాల్యం (356)
 663. సంవత్సరము (356)
 664. గరిష్ఠ (356)
 665. నియోజకవర్గాలలో (356)
 666. పురాతనమైన (355)
 667. మాసంలో (355)
 668. ఆస్తి (355)
 669. పాలించిన (354)
 670. ఇవ్వడానికి (354)
 671. అనుబంధం (354)
 672. అంతకంటే (354)
 673. సంచిక (354)
 674. టౌన్ (354)
 675. తెల్ల (353)
 676. విషయాల (353)
 677. పక్క (353)
 678. కార్పొరేషన్ (353)
 679. స్వచ్ఛంద (353)
 680. కళ్ళు (353)
 681. అవకాశాన్ని (353)
 682. జల (352)
 683. పద్యాలు (352)
 684. వెలసిన (352)
 685. వార్తా (352)
 686. మెమోరియల్ (352)
 687. తోటలు (352)
 688. ఆధిపత్యం (352)
 689. హోదా (352)
 690. సంఘంగ్రామంలో (352)
 691. వ్యాపించి (351)
 692. మంచు (351)
 693. శివుని (351)
 694. అతడిని (351)
 695. లక్ష్మి (351)
 696. యజమాని (351)
 697. ఎవరి (350)
 698. రాజ్యంలో (350)
 699. ధ్వంసం (350)
 700. మై (349)
 701. భారీగా (349)
 702. అంతరిక్ష (349)
 703. ఎక్స్ (349)
 704. చెట్ల (349)
 705. కన్న (349)
 706. యాత్ర (349)
 707. ప్రముఖంగా (349)
 708. వైద్యుడు (349)
 709. సేవలకు (349)
 710. ఎన్నిక (349)
 711. స్థాపన (348)
 712. మందు (348)
 713. పెట్టడం (348)
 714. టన్నుల (348)
 715. లక్ష (348)
 716. ఒకేసారి (348)
 717. దీనిపై (348)
 718. పోలీసులు (348)
 719. చిత్రంగా (348)
 720. బడి (347)
 721. చైతన్య (347)
 722. రాక (347)
 723. ఎక్కడా (347)
 724. టీవీ (347)
 725. తోటి (347)
 726. వచ్చింది (347)
 727. స్థితిని (347)
 728. పదవ (347)
 729. ఆధీనంలో (347)
 730. ఉనికి (347)
 731. రాయ్ (347)
 732. పట్టికలో (346)
 733. సేకరించిన (346)
 734. వెలుగులోకి (346)
 735. అలానే (346)
 736. రావడంతో (346)
 737. అబ్దుల్ (346)
 738. సంస్థలలో (346)
 739. సంస్థగా (346)
 740. కార్యక్రమాల (346)
 741. సభ్యునిగా (346)
 742. పుట్టి (345)
 743. ప్రయోగాలు (345)
 744. మినహా (345)
 745. అందరినీ (345)
 746. ద్వారానే (345)
 747. చర్చలు (345)
 748. హక్కులు (345)
 749. విన్న (344)
 750. సూర్యనారాయణ (344)
 751. అనువుగా (344)
 752. శివుడు (344)
 753. మొత్తంగా (344)
 754. బాబా (344)
 755. సాంద్రత (344)
 756. ఒకరోజు (343)
 757. కూడి (343)
 758. టాప్ (343)
 759. ప్రవర్తన (343)
 760. తయారుచేసిన (343)
 761. సమాఖ్య (343)
 762. పంజాబ్ (343)
 763. అసలైన (342)
 764. కవులు (342)
 765. భాగము (342)
 766. లేత (342)
 767. కిలోమీటర్లు (342)
 768. అనుకూల (342)
 769. విచారణ (342)
 770. మ్యూజియం (341)
 771. గిరిజన (341)
 772. కుమారుడైన (341)
 773. ఏర్పాట్లు (341)
 774. లోక్ (341)
 775. పోటీలు (340)
 776. రకంగా (340)
 777. స్థానికంగా (340)
 778. ఆపై (340)
 779. రుచి (340)
 780. తీసుకోవడం (340)
 781. భద్రతా (340)
 782. జాతర (340)
 783. సమావేశం (340)
 784. విజయనగర (339)
 785. నేటికీ (339)
 786. పరిస్థితుల్లో (339)
 787. శృంగార (339)
 788. దంపతులు (339)
 789. నదిలో (339)
 790. చివరలో (339)
 791. ప్రదేశాన్ని (338)
 792. వ్యక్తికి (338)
 793. దట్టమైన (338)
 794. లవ్ (338)
 795. సుందర (338)
 796. వేసవిలో (338)
 797. ఇంటిలో (337)
 798. పీటర్ (337)
 799. నగరాలలో (337)
 800. సినిమాతో (337)
 801. విభాగానికి (336)
 802. గ్రంథంలో (336)
 803. అందు (336)
 804. కట్టిన (336)
 805. ప్రతికూల (336)
 806. పార్టీలో (336)
 807. ప్రత్యేకపూజలు (336)
 808. ఇసుక (335)
 809. సమావేశంలో (335)
 810. తోడు (335)
 811. నిలబడి (335)
 812. విరుద్ధంగా (335)
 813. చిత్రీకరణ (335)
 814. కొంతవరకు (335)
 815. ఒంటరిగా (334)
 816. చర్చి (334)
 817. ట్రస్ట్ (334)
 818. నిర్మాణాలు (334)
 819. వ్రాసి (333)
 820. రాముడు (333)
 821. చర్యలను (333)
 822. భద్రత (333)
 823. తగ్గుతున్న (333)
 824. తొలిసారి (332)
 825. దీనివల్ల (332)
 826. జ్ఞానం (332)
 827. మాత్రము (332)
 828. అటవీ (332)
 829. కెనడాలో (332)
 830. అందులోని (331)
 831. వాడిన (331)
 832. ప్రయోగం (331)
 833. భర్తీ (331)
 834. వ్యవస్థలు (331)
 835. బిరుదు (331)
 836. దేవతలు (331)
 837. విశ్వాసం (331)
 838. తెలుసుకున్న (331)
 839. పాక్షిక (331)
 840. ఉత్సవం (331)
 841. వెనక్కి (331)
 842. పోరాటంలో (331)
 843. దశాబ్దాల (331)
 844. ప్రమాణాలు (331)
 845. లాస్ (331)
 846. బాధ్యతను (330)
 847. రాజ్యానికి (330)
 848. ఐదుగురు (330)
 849. కుడా (330)
 850. అధ్యక్షుడిగా (330)
 851. అణు (330)
 852. దోహదం (330)
 853. మొక్కల (330)
 854. చేసినప్పుడు (330)
 855. కిలోమీటర్లకు (330)
 856. రెవెన్యూ (329)
 857. కాలాన్ని (329)
 858. సరికొత్త (329)
 859. గణపతి (329)
 860. ప్రమాణం (329)
 861. సమస్త (329)
 862. చూడటానికి (329)
 863. రహస్యంగా (329)
 864. విమర్శకుల (329)
 865. వర్షం (328)
 866. వర్గ (328)
 867. ఉన్నందున (328)
 868. గ్లోబల్ (328)
 869. శనివారం (328)
 870. వుండే (327)
 871. మరణానంతరం (327)
 872. సాగిన (327)
 873. ఫ్రాన్స్ (327)
 874. రోజువారీ (327)
 875. నీతి (327)
 876. స్వీకరించి (327)
 877. వర్గీకరణ (327)
 878. పెట్టుబడి (327)
 879. అనువాద (327)
 880. దశకంలో (327)
 881. నేతృత్వంలో (327)
 882. మేరీ (326)
 883. చెడు (326)
 884. కవుల (326)
 885. పాత్రల (326)
 886. తాత (326)
 887. ఉదాహరణలు (326)
 888. చేయకుండా (326)
 889. చార్లెస్ (326)
 890. ఎన్నికల్లో (326)
 891. నియోజకవర్గంలో (326)
 892. డ్రెయినేజీ (326)
 893. విప్లవ (325)
 894. పద్య (325)
 895. చేయమని (325)
 896. కార్యక్రమాలకు (325)
 897. ప్రతిష్ఠా (325)
 898. రోడ్డురవాణా (325)
 899. లీగ్ (325)
 900. ప్రకటించిన (324)
 901. అనుకూలమైన (324)
 902. పక్కనే (324)
 903. భయం (324)
 904. ఎవరికీ (324)
 905. సోమవారం (324)
 906. వృక్ష (324)
 907. కూరగాయలు (324)
 908. మురుగునీరు (324)
 909. నిరోధక (324)
 910. పాక్షికంగా (324)
 911. స్థల (323)
 912. సమయములో (323)
 913. వార్త (323)
 914. చేతితో (323)
 915. ముఖ (323)
 916. కుల (323)
 917. అనంత (323)
 918. ప్రస్తుతము (323)
 919. ముగిసిన (323)
 920. రెండుసార్లు (323)
 921. తేలికగా (323)
 922. ప్రదేశాలకు (322)
 923. నీళ్ళు (322)
 924. శబ్దం (322)
 925. ప్రాంగణంలో (322)
 926. కథలో (322)
 927. మరుసటి (322)
 928. ముడి (322)
 929. తయారైన (322)
 930. అడుగులు (322)
 931. సభ్యుడిగా (322)
 932. పాలీటెక్నిక్ (322)
 933. బొమ్మలు (321)
 934. విధముగా (321)
 935. అవే (321)
 936. దైవం (321)
 937. పెట్టే (321)
 938. వారాల (321)
 939. దిగువన (321)
 940. అవార్డ్ (321)
 941. పూర్ (321)
 942. ప్రాంతంగా (320)
 943. సాయుధ (320)
 944. గనుక (320)
 945. నిర్ధారణ (320)
 946. కా (320)
 947. అవసరాలను (320)
 948. పాత్రకు (320)
 949. ఈజ్ (320)
 950. ఎగువ (319)
 951. గ్రంథాలను (319)
 952. వృత్తిని (319)
 953. ఉపయోగాలు (319)
 954. మనుషులు (319)
 955. కృత్రిమ (319)
 956. పుస్తకాలను (319)
 957. వర్గానికి (319)
 958. పారిశుధ్యపథకం (319)
 959. తిరిగే (318)
 960. గది (318)
 961. చేస్తుంది (318)
 962. దేవతల (318)
 963. కాశీ (318)
 964. పనులను (318)
 965. కాలేజీలో (318)
 966. చేరే (318)
 967. కెనడా (318)
 968. ఆరంభం (318)
 969. తమను (318)
 970. సబ్ (318)
 971. స్ట్రీట్ (318)
 972. హైదరాబాదులో (317)
 973. ఉపయోగపడే (317)
 974. లోపలికి (317)
 975. ఇండియాలో (317)
 976. సుబ్రహ్మణ్య (317)
 977. రైల్వేస్టేషన్ (317)
 978. ఈయనకు (317)
 979. రచనల (317)
 980. భవిష్యత్తు (317)
 981. సంభవించిన (317)
 982. పాకిస్తాన్ (317)
 983. పాటను (317)
 984. పేరొందిన (316)
 985. మగ (316)
 986. చరిత్రకారులు (316)
 987. ప్రమాదంలో (316)
 988. వేగంతో (316)
 989. ఎలక్ట్రానిక్ (316)
 990. పరిశీలన (316)
 991. శరీరాన్ని (316)
 992. అద్భుతంగా (316)
 993. రంగులు (316)
 994. విజయవంతం (316)
 995. టీ (316)
 996. కేంద్రానికి (316)
 997. చిత్రాల్లో (316)
 998. గాంచిన (315)
 999. వర్షపాతం (315)
 1000. జరిగింది (315)