παρασκευή

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From παρασκευάζω (paraskeuázō, prepare)

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

πᾰρᾰσκευή (paraskeuḗf (genitive πᾰρᾰσκευῆς); first declension

 1. preparation, preparing
 2. providing, procuring; way of providing or procuring
 3. the things being prepared, provided, or procured
  1. (military) armament: arms, transportation, etc.
 4. (Koine) the day of preparation before the (Jewish) Sabbath; Friday; with or without ἡμέρᾱ (hēmérā)
  • 93 CE – 94 CE, Josephus, Antiquities of the Jews 16.163:
   ἐν σάββασιν ἢ τῇ πρὸ αὐτῆς παρασκευῇ ἀπὸ ὥρας ἐνάτης
   en sábbasin ḕ têi prò autês paraskeuêi apò hṓras enátēs
   on the Sabbath or the [day of] preparation before it after the ninth hour
  • 70 CE – 110 CE, The Gospel of Matthew 27:62:
   Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν
   Têi dè epaúrion, hḗtis estìn metà tḕn paraskeuḗn
   the next day, which is after the [day of] preparation
  • New Testament, The Gospel of Mark 15:42:
   Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον
   Kaì ḗdē opsías genoménēs, epeì ên paraskeuḗ, hó estin prosábbaton
   When evening had now come, because it was the Preparation Day, that is, the day before the Sabbath
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of Luke 23:54:
   Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν.
   Kaì hēméra ên paraskeuês, kaì sábbaton epéphōsken.
   And it was the day of preparation, and Sabbath was almost dawning.
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of John 19:14:
   ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.
   ên dè paraskeuḕ toû páskha, hṓra ên hōs héktē.
   And it was the [day of] preparation of the Passover, [and] it was about the sixth hour.
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of John 19:31:
   Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.
   Hoi oûn Ioudaîoi, epeì paraskeuḕ ên, hína mḕ meínēi epì toû stauroû tà sṓmata en tôi sabbátōi, ên gàr megálē hē hēméra ekeínou toû sabbátou, ērṓtēsan tòn Peilâton hína kateagôsin autôn tà skélē kaì arthôsin.
   Then the Jews, because it was [the day of] preparation, so that the bodies wouldn't stay on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was an important day, asked Pilate for their legs to be broken and taken down.
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of John 19:42:
   διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων
   dià tḕn paraskeuḕn tôn Ioudaíōn
   because of the preparation [day] of the Jews

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

→ Chechen: пӏераска (ṗeraska)
→ Ingush: пӏаьраска (ṗäraska)

References[edit]


Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek πᾰρᾰσκευή (paraskeuḗ, preparation). Morphologically παρα- (para-) +‎ σκευή (skeví).

Noun[edit]

παρασκευή (paraskevíf (uncountable)

 1. preparation

Declension[edit]

Related terms[edit]