միտ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Armenian[edit]

Etymology[edit]

From Old Armenian միտ (mit).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

միտ (mit)

 1. Alternative form of միտք (mitkʿ)

Declension[edit]


Old Armenian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *mēd-, from *med-.

Noun[edit]

միտ (mit)

 1. (frequently in the plural) mind, intellect, understanding; sense, judgement, reason, intelligence; thought, idea; intention, design, project; opinion; advice, counsel; meaning, intent; maxim
  ըստ մտի, ըստ միտսəst mti, əst mitsat one's will or pleasure; according to one's fancy, liking, desire, etc.
  ըմբռնումն մտացəmbṙnumn mtacʿapprehension, idea
  մարդկեղէն միտքmardkełēn mitkʿhuman reason
  հասարակաց միտքhasarakacʿ mitkʿgood sense
  միտք անմտութեանmitkʿ anmtutʿeanfoolish thoughts
  միտք անարգութեանmitkʿ anargutʿeanreprobate sense
  միտք առակիսmitkʿ aṙakisthe moral of the fable, or of the apologue
  ուղիղ մտօքułił mtōkʿin good faith
  պարզ մտօքparz mtōkʿfrankly, sincerely, without artifice
  սրտի մտօքsrti mtōkʿwith all one's heart
  ազնուական միտքaznuakan mitkʿnoble sentiment
  արդարակորով միտքardarakorov mitkʿupright mind
  խորախորհուրդ միտքxoraxorhurd mitkʿprofound intellect
  վսեմ միտքvsem mitkʿelevated mind
  հաստատուն/անյողդողդ միտքhastatun/anyołdołd mitkʿfirm mind
  լուսաւորեալ միտքlusaworeal mitkʿenlightened mind
  ընդարձակ միտքəndarjak mitkʿvast intellect
  եռանդուն միտքeṙandun mitkʿlively mind
  սուր միտքsur mitkʿsharp or piercing wit
  թափանցող միտքtʿapʿancʿoł mitkʿpenetrating wit
  արգասաւոր միտքargasawor mitkʿfertile mind
  հնարագիւտ միտքhnaragiwt mitkʿinventive wit
  թեթեւ միտքtʿetʿew mitkʿfrivolous or light mind
  անարգասաւոր միտքanargasawor mitkʿbarren mind
  շփոթ միտքšpʿotʿ mitkʿconfused mind
  ցրուեալ միտքcʿrueal mitkʿdistracted mind
  տկար միտքtkar mitkʿweak mind
  ունել ի մտիunel i mtito have the design or intention, to propose to oneself, to project
  ի միտս լինել, գալ, միտս ուսանելi mits linel, gal, mits usanelto regain one's intellectual faculties, to be restored to one's senses, to awake
  դնել ի մտի, հաստատել ի միտսdnel i mti, hastatel i mitsto form a resolution, to take into one's head, to he determined, to resolve, to project, to propose, to presume, to imagine
  միտ դնելmit dnelto be attentive, to apply or devote oneself to, to observe, to regard, to consider with care, to think, to reflect
  ի միտս առնուլi mits aṙnulto understand, to comprehend, to perceive, to conceive, to know, to remark; to study, to learn by heart
  զմտաւ/ընդ միտ ածելzmtaw/ənd mit acelto consider, to regard attentively, to meditate, to recollect, to imagine
  աշխատ առնել զմիտսašxat aṙnel zmitsto fatigue the mind, to rack one's brains
  անկանել ի մտացankanel i mtacʿto be out of one's mind or senses, to lose one's senses, to be crazy
  անկանե/ելանել ի մտացankane/elanel i mtacʿto escape or slip from one's memory; to forget
  միտս դնելmits dnelto admonish, to warn, to apprise of
  դնել ի մտի ուրուքdnel i mti urukʿto suggest, to insinuate, to hint, to intimate, to entangle, to involve
  ընդ միտ մտանել, ըստ մտի լինելənd mit mtanel, əst mti linelto please, to gain one's affection or good will, to conciliate one's favour, to insinuate oneself in the good graces of, to win one's favour
  ընդ միտ տանելənd mit tanelto take offence at, to be offended, to take ill, to take a pique, to be nettled
  արկանել ի միտսarkanel i mitsto suggest, to inspire
  տալ ի միտ առնուլtal i mit aṙnulto cause to understand
  փոխել զմիտս, շրջիլ ի մտացpʿoxel zmits, šrǰil i mtacʿto think better of, to change or alter one's mind or intention
  ի չար կամ ի բարւոք միտս առնուլi čʿar kam i barwokʿ mits aṙnulto take well or ill
  գերել զմիտսgerel zmitsto captivate one's understanding
  ընդ միտս անկանել ուրուքənd mits ankanel urukʿto occur to mind, to enter the imagination or thoughts
  հանել ինչ ի մտաց ուրուքhanel inčʿ i mtacʿ urukʿto drive out of one's head, to persuade to the contrary
  միտս ունելmits unelto be witty
  ասել ի մտացasel i mtacʿto say to oneself
  ընդ միտս արկանելənd mits arkanelto think, to recollect, to conceive
  բարգաւաճել, կրթել զմիտսbargawačel, krtʿel zmitsto cultivate, to form the mind, to improve
  այսր անդր մաղել զմիտսaysr andr małel zmitsto distract the mind
  անխիղճ միտս ունելanxiłč mits unelto keep a clear conscience
  ի մտի պահելi mti pahelto keep in memory
  բարձրանալ ի միտս իւրbarjranal i mits iwrto become proud, vain, puffed up
  միտ առնելmit aṙnelto listen to, to mind, to agree with
  ընդ միտս հարկանիլənd mits harkanilto occur, to come to mind or memory, to recollect
  առնել ի մտաց իւրոցaṙnel i mtacʿ iwrocʿto do without intention, to do unintentionally
  առ ի միտս առնուլaṙ i mits aṙnulto understand allegorically
  իսկ առ ի միտսisk aṙ i mitsand in mystic or allegorical sense
  բազումք ի միտս ունողացbazumkʿ i mits unołacʿthe generality of intelligent persons, most witty people
  ոչ ոք ի միտս ունողացնočʿ okʿ i mits unołacʿnone of good sense, no sensible person
  եդեալ էր ի մտիedeal ēr i mtihe decided, he was resolved
  չառնում ինչ ի միտčʿaṙnum inčʿ i mitI understand nothing of it, I don't understand it, I am quite at a loss
  անմարթ է ի միտ առնուլ զայնanmartʿ ē i mit aṙnul zaynnothing can be known about it, it is impenetrable, it's marvelously obscure
  միտք իմ առ իս դարձանmitkʿ im aṙ is darjanmy mind was restored
  եւ ոչ ի միտս անգամ անկեալ էր նորաew očʿ i mits angam ankeal ēr norahe never even dreamed of it
  խորհէի եւ ասէի ընդ միտսxorhēi ew asēi ənd mitsI thought and said to myself
  յորմէ ի միտ առնուլ էyormē i mit aṙnul ēwhence it follows that
  բազում անգամ եղեւ ինձ ի մտիbazum angam ełew inj i mtiI was more than once tempted to, I several times intended to
  գայ ի միտս իմgay i mits imit has just come into my thoughts, mind or head
  ստէպ ի մտի իմում յեղյեղեմ զայնstēp i mti imum yełyełem zaynI often repeated it to myself
  այս են միտք բանիցսays en mitkʿ banicʿsthis is the sense of the passage
  նա չառնու ինչ ի միտna čʿaṙnu inčʿ i mithe understands nothing of it, he knows nothing about it, it is Chinese to him
  այսպէս եցոյց զչարութիւն մտաց իւրոցayspēs ecʿoycʿ zčʿarutʿiwn mtacʿ iwrocʿthus he betrayed his malicious intention
  զմտաւ ածեմzmtaw acemto think, to regard, to consider

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • Armenian: միտք (mitkʿ), միտ (mit)

References[edit]

 • Petrosean, H. Matatʿeay V., “միտ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English]‎[1], Venice: S. Lazarus Armenian Academy, 1879
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M., “միտ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language]‎[2] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy, 1836–1837
 • Ačaṙean, Hračʿeay, “միտ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words]‎[3] (in Armenian), 2nd edition, reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press, 1971–1979
 • Martirosyan, Hrach, Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, 2010, page 470