Appendix:Basic Frisian Phrasebook

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Here are basic words and conversational phrases in Frisian dialects.

The translations provided following W: are in West Frisian, those following N: are in North Frisian (Mooring dialect).

Translation Phrase IPA Pronunciation
Frisian W: Frysk
N: Friisk
/fri.sk/
/fri:sk/
(freask)
(freask)
hello W: a goeie
N: moin
/ɑ gujə/
/mOIn/
(ah gooye)
(moin)
good-bye W: oant sjen
N: adjiis
/ɔnt ʃɛn/
/Adji:s/
(ont shen)
(a-jease)
please W: asjeblyft
N: weesegödj
/ɑʃəbli.ft/
/ve:z&gödj/
(ashebleaft)
(veisegud-y)
thank you W: tige tank
N: foole tunk
/'tiːɣə tɑnk/
/fo:l&tunk/
(teaghe tank)
(foughle toonk)
that one W: dy
N: di
/di/
/dI/
(dea)
(dih)
how much? W: hoefolle?
N: hüfoole?
/hufolə/
/h^fo:l&/
(who folle)
(huh foughle)
English W: Ingelsk
N: Aingelsch
/iŋəlsk/
/&j:ñ&lS/
(ingelsk)
(ayngelsh)
yes W: ja
N: joo
/ja/
/jo:/
(yaah)
(yo)
no W: nee
N: nåån
/ne/
/nO:n/
(nay)
(nawn)
where's the bathroom? W: wêr is hjir it húske?
N: weer as heer et hüüschen?
/Wɛːr ɪs jɪrət hy.skə/
/wI:R &s hI:r &t hy. S&n/
(where is yirret hewske)
(vere is heret hewshen)
generic toast W: tsjoch
N: sünhäid
/ʧoX/
/sönhEId/
(chokh)
(sun-heyd)
Do you speak English? W: kinne jo Ingelsk?
N: koost dü Aingelsch?
/kɪnə jo. ɪŋəlsk/
/ko:stö &jñ@lS/
(kinne yo ingelsk?)
(coastuh ayngelsh)
I don’t understand W: ik begryp it net
N: ik begrip et ai
/ɪk bəgri.pət nɛt/
/Ik b&grIp&t&j/
(ick begreapet net)
(ick begripet ay)
Sorry W: pardon
N: fertrüt me
/pədɔn/
/ftr^t me/
(p'donn)
(f-trut meh)