Module:pl-pronunciation/testcases/documentation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for Module:pl-pronunciation/testcases. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.

8 tests failed. (refresh)

Text Expected Actual
test_module:
Passed akcyza {"ak.cy.za", "ɨza"} {"ak.cy.za", "ɨza"}
Passed przestrzegać {"prze.strze.gać", "ɛɡat͡ɕ"} {"prze.strze.gać", "ɛɡat͡ɕ"}
Passed przeświadczyć {"prze.świad.czyć", "att͡ʂɨt͡ɕ"} {"prze.świad.czyć", "att͡ʂɨt͡ɕ"}
Passed skontaminować {"skon.ta.mi.no.wać", "ɔvat͡ɕ"} {"skon.ta.mi.no.wać", "ɔvat͡ɕ"}
Passed aklimatyzować {"ak.li.ma.ty.zo.wać", "ɔvat͡ɕ"} {"ak.li.ma.ty.zo.wać", "ɔvat͡ɕ"}
Passed klacz {"klacz", "at͡ʂ"} {"klacz", "at͡ʂ"}
Passed odrzut {"od.rzut", "ɔdʐut"} {"od.rzut", "ɔdʐut"}
Passed zupa {"zu.pa", "upa"} {"zu.pa", "upa"}
Passed przeżytek {"prze.ży.tek", "ɨtɛk"} {"prze.ży.tek", "ɨtɛk"}
Passed awers {"a.wers", "avɛrs"} {"a.wers", "avɛrs"}
Passed abażur {"a.ba.żur", "aʐur"} {"a.ba.żur", "aʐur"}
Passed haczyk {"ha.czyk", "at͡ʂɨk"} {"ha.czyk", "at͡ʂɨk"}
Passed różdżka {"róż.dżka", "uʂt͡ʂka"} {"róż.dżka", "uʂt͡ʂka"}
Passed będąc {"bę.dąc", "ɛndɔnt͡s"} {"bę.dąc", "ɛndɔnt͡s"}
Passed względnie {"względ.nie", "ɛndɲɛ"} {"względ.nie", "ɛndɲɛ"}
Passed bezwzględnie {"bez.względ.nie", "ɛndɲɛ"} {"bez.względ.nie", "ɛndɲɛ"}
Passed łódka {"łód.ka", "utka"} {"łód.ka", "utka"}
Passed także {"tak.że", "aɡʐɛ"} {"tak.że", "aɡʐɛ"}
Passed jakby {"jak.by", "aɡbɨ"} {"jak.by", "aɡbɨ"}
Passed krzak {"krzak", "ak"} {"krzak", "ak"}
Passed odtworzyć {"od.two.rzyć", "ɔʐɨt͡ɕ"} {"od.two.rzyć", "ɔʐɨt͡ɕ"}
Passed wytworzyć {"wy.two.rzyć", "ɔʐɨt͡ɕ"} {"wy.two.rzyć", "ɔʐɨt͡ɕ"}
Passed kawka {"kaw.ka", "afka"} {"kaw.ka", "afka"}
Passed wybór {"wy.bór", "ɨbur"} {"wy.bór", "ɨbur"}
Passed rząd {"rząd", "ɔnt"} {"rząd", "ɔnt"}
Passed wagary {"wa.ga.ry", "arɨ"} {"wa.ga.ry", "arɨ"}
Failed naukowiec {"na.u.ko.wiec", "ɔvʲjɛt͡s"} {"na.u.ko.wiec", "ɔvjɛt͡s"}
Passed dżawa {"dża.wa", "ava"} {"dża.wa", "ava"}
Passed zaawansowany {"za.a.wan.so.wa.ny", "anɨ"} {"za.a.wan.so.wa.ny", "anɨ"}
Passed powstrzymać {"pow.strzy.mać", "ɨmat͡ɕ"} {"pow.strzy.mać", "ɨmat͡ɕ"}
Failed babski {"bab.ski", "apskʲi"} {"bab.ski", "apski"}
Failed suchokwiat {"su.cho.kwiat", "ɔkfʲjat"} {"su.cho.kwiat", "ɔkfjat"}
Passed zewnętrzny {"zew.nęt.rzny", "ɛntʂnɨ"} {"zew.nęt.rzny", "ɛntʂnɨ"}
Passed bank {"bank", "aŋk"} {"bank", "aŋk"}
Passed okienko {"o.kien.ko", "ɛŋkɔ"} {"o.kien.ko", "ɛŋkɔ"}
Passed panienka {"pa.nien.ka", "ɛŋka"} {"pa.nien.ka", "ɛŋka"}
Passed bolonka {"bo.lon.ka", "ɔŋka"} {"bo.lon.ka", "ɔŋka"}
Passed zapach {"za.pach", "apax"} {"za.pach", "apax"}
Passed deszczyć {"desz.czyć", "ɛʂt͡ʂɨt͡ɕ"} {"desz.czyć", "ɛʂt͡ʂɨt͡ɕ"}
Passed wietrzyć {"wiet.rzyć", "ɛtʂɨt͡ɕ"} {"wiet.rzyć", "ɛtʂɨt͡ɕ"}
Failed powiedz {"po.wiedz", "ɔvʲjɛt͡s"} {"po.wiedz", "ɔvjɛt͡s"}
Failed odpowiedź {"od.po.wiedź", "ɔvʲjɛt͡ɕ"} {"od.po.wiedź", "ɔvjɛt͡ɕ"}
Failed odpowiedz {"od.po.wiedz", "ɔvʲjɛt͡s"} {"od.po.wiedz", "ɔvjɛt͡s"}
Passed deszcz {"deszcz", "ɛʂt͡ʂ"} {"deszcz", "ɛʂt͡ʂ"}
Failed Mariusz {"Ma.riusz", "arʲjuʂ"} {"Ma.riusz", "arjuʂ"}
Passed niż {"niż", "iʂ"} {"niż", "iʂ"}
Passed nisz {"nisz", "iʂ"} {"nisz", "iʂ"}
Passed bóg {"bóg", "uk"} {"bóg", "uk"}
Passed buk {"buk", "uk"} {"buk", "uk"}
Passed zmrok {"zmrok", "ɔk"} {"zmrok", "ɔk"}
Passed smog {"smog", "ɔk"} {"smog", "ɔk"}
Passed smok {"smok", "ɔk"} {"smok", "ɔk"}
Passed absentować {"ab.sen.to.wać", "ɔvat͡ɕ"} {"ab.sen.to.wać", "ɔvat͡ɕ"}
Passed chwiać {"chwiać", "at͡ɕ"} {"chwiać", "at͡ɕ"}
Passed objąć {"ob.jąć", "ɔbjɔɲt͡ɕ"} {"ob.jąć", "ɔbjɔɲt͡ɕ"}
Failed obiad {"o.biad", "ɔbʲjat"} {"o.biad", "ɔbjat"}
Passed adiustacyjny {"ad.ius.ta.cyj.ny", "ɨjnɨ"} {"ad.ius.ta.cyj.ny", "ɨjnɨ"}
Passed adiunkt {"ad.iunkt", "adjuŋkt"} {"ad.iunkt", "adjuŋkt"}
Passed mediować {"med.io.wać", "ɔvat͡ɕ"} {"med.io.wać", "ɔvat͡ɕ"}
Passed kartauna {"kar.tau.na", "awna"} {"kar.tau.na", "awna"}