Template:nl-decl-determiners

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Dutch demonstratives (edit)
d- h- z- w-
Human die hij zij wie
Object dat/die het/hij - wat
Possesion diens dier - - wiens wier
Many objects - elke zulke welke
Place daar hier - waar
Direction vandaan heen - -
Manner - - zo hoe
Reason daarom hierom - waarom
daarvoor hiervoor - waarvoor
Time dan - zo wanneer