కొట్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

కొట్టు (koṭṭu? (plural కొట్లు)

  1. A blow, a stroke.
  2. A storehouse, a godown.

Verb[edit]

కొట్టు (koṭṭu) (causal కొట్టించు)

  1. to beat, smash, cause to collide
  2. to pump (air)
  3. to type

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము కొట్టుతున్నాను కొట్టుతున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు కొట్టుతున్నావు కొట్టుతున్నారు
3rd person m: అతను / వారు కొట్టుతున్నాడు కొట్టుతున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు కొట్టుతున్నది కొట్టుతున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కొట్టాను కొట్టాము
2nd person: నీవు / మీరు కొట్టావు కొట్టారు
3rd person m: అతను / వారు కొట్టాడు కొట్టారు
3rd person f: ఆమె / వారు కొట్టింది కొట్టారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కొట్టుతాను కొట్టుతాము
2nd person: నీవు / మీరు కొట్టుతావు కొట్టుతారు
3rd person m: అతను / వారు కొట్టుతాడు కొట్టుతారు
3rd person f: ఆమె / వారు కొట్టుతుంది కొట్టుతారు

Derived terms[edit]

References[edit]

“కొట్టు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 317