ἐπαινέω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From ἐπῐ́ (epí) +‎ αἰνέω (ainéō, I approve)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐπαινέω (epainéō)

 1. I approve, applaud, agree
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 3.461
   ὣς ἔφατ᾽ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
   hṑs éphat Atreḯdēs, epì d ḗineon álloi Akhaioí.
   So spake the son of Atreus, and all the Achaeans shouted assent.
  • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Pythian Ode 4.168
   σύνθεσιν ταύταν ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίθεν
   súnthesin taútan epainḗsantes hoi mèn kríthen
   Approving this arrangement, they parted company.
  • 414 BCE, Aristophanes, The Birds 1616
   ὁρᾷς; ἐπαινεῖ χοὖτος.
   horâis; epaineî khoûtos.
   Do you see? He also agrees.
  1. I praise, commend
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.34.5
    ἥσθη τε ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης καὶ ἐπαίνεε τὴν Κροίσου κρίσιν.
    hḗsthē te taûta akoúsas ho Kambúsēs kaì epaínee tḕn Kroísou krísin.
    Cambyses was glad to have heard this, and he praised Croesus' judgement.
   • 620 BCE – 500 BCE, Alcaeus of Mytilene, Collected Works 37A
    μέγ᾽ ἐπαίνεντες ἀόλλεες
    még epaínentes aóllees
    shouting his praise by their thousands
   • 525 BCE – 455 BCE, Aeschylus, Prometheus Bound 342
    τὰ μὲν σ᾽ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ:
    tà mèn s epainô koudamêi lḗxō poté:
    I thank you for all this and shall never cease to thank you.
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.25.2.[Brasidias] was the first that was praised at Sparta in this war
    πρῶτος τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐπῃνέθη ἐν Σπάρτῃ.
    prôtos tôn katà tòn pólemon epēinéthē en Spártēi.
   • 436 BCE – 338 BCE, Isocrates, Panathenaicus 118
    ἀντὶ τῆς ὑπὸ πάντων ἐπαινουμένης
    antì tês hupò pántōn epainouménēs
    in place of the [polity] commended by all
  2. I agree or undertake to do
 2. I recommend, advise
  • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 1360
   τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ κτᾶσθαι φίλους;
   toioúsd epaineîs dêta sù ktâsthai phílous;
   So then, are these the type of friends that you recommend we make?
 3. Used to decline an offer or invitation.
 4. (Rhapsody) I recite

Usage notes[edit]

The aorist ἐπῄνεσα (epḗinesa) is sometimes used in Attic in a present sense.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Synonyms[edit]

Further reading[edit]