Wiktionary:Abkhaz transliteration

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

These are the rules concerning transliteration in Abkhaz entries.

Abkhaz alphabet and transcription
Abkhaz alphabet (extended) Transliteration (Wiktionary standard) IPA ISO TITUS Сhirikba
а a [a] а а а
б b [b] b b b
в v [v] v v v
г g [ɡ] ɡ ɡ ɡ
гь [ɡʲ]
гә [ɡʷ] ga̋
ӷ (ҕ) ğ [ʁ] ğ ɣ ɣ
ӷь (ҕь) ğʲ [ʁʲ] ğʹ ɣʹ ɣʹ
ӷә (ҕә) ğʷ [ʁʷ] ğa̋ ɣ° ɣ°
д d [d] d d d
дә [dʷ] da̋
е e [e̞] e e e
ж [ʐ] ž ž ž
жь ž [ʒ] žʹ žʹ žʹ
жә ẑʷ [ʒʷ] ža̋ ž° ž°
з z [z] z z z
ҙ ź [ʑ] ź
ҙә źʷ [ʑʷ] ź°
ӡ dz [dz] ź ʒ ʒ
ӡь (ӡ') [dʑ] ʒ̍
ӡә dzʷ [dʑʷ] źa̋ ʒ° ʒ°
и i [i][j] i i, j i, j
к [kʼ] k k'
кь kʲʼ [kʼʲ] ḳʹ k´'
кә kʷʼ [kʼʷ] ka̋ ḳ° k'°
қ k [kʰ] ķ k k
қь [kʰʲ] ķʹ
қә [kʰʷ] ķa̋
ҟ [qʼ] q'
ҟь qʲʼ [qʼʲ] k̄ʹ q̇ʹ q'´
ҟә qʷʼ [qʼʷ] k̄a̋ q̇° q°'
л l [l] l l l
м m [m] m m m
н n [n] n n n
о o [o̞] o o o
п [pʼ] p p'
ԥ (ҧ) p [pʰ] p p
р r [r] r r r
с s [s] s s s
ҫ ś [ɕ] ś
ҫә śʷ [ɕʷ] ś°
т [tʼ] t t'
тә tʷʼ [tʼʷ] ta̋ ṭ° t'°
ҭ t [tʰ] ţ t t
ҭә [tʰʷ] ţa̋
у u [u][w] u u/w u/w
ф f [f] f f f
ф' [fʼ]
х x [χ] h x x
хь [χʲ]
хә [χʷ] ha̋
х' [χˤ]
х'ә x̣ʷ [χˤʷ] x̱°
ҳ [ħ] h
ҳә ḥʷ [ħʷ] h̦a̋ ḥ°
ц c [tsʰ] с с с
ць (ц') ć [tɕʰ]
цә [tɕʰʷ] ca̋ с° с°
ҵ [tsʼ] c'
ҵь (ҵ') ćʼ [tɕʼ] ċ'
ҵә cʷʼ [tɕʼʷ] c̄a̋ c̣° c°'
ч č [tʃʰ] č čʹ č´
ҷ čʼ [tʃʼ] č̣ʹ č´'
ҽ ĉ [tʂʰ] č č č
ҿ ĉʼ [tʂʼ] č̣ č̣ č'
ш ŝ [ʂ] š š š
шь š [ʃ] šʹ šʹ š´
шә ŝʷ [ʃʷ] š° š° š°
ы ə [ə] y ә ә
ҩ [ɥˤ] ò ʿ°
џ dẑ [dʐ] ǯ ǯ
џь [dʒ] ǯʹ ǯ´

The alternative forms in the first column shown in parentheses are not standard on Wiktionary and should be avoided.

See also[edit]