διαλογίζομαι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From δῐᾰ- (dia-, through) +‎ λογῐ́ζομαι (logízomai, to count, reckon), from λόγος (lógos, word) +‎ -ῐ́ζω (-ízō)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

δῐᾰλογῐ́ζομαι (dialogízomai)

 1. to balance accounts
  • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Callippus 3
   οὗτος [] διαλογισάμενος πρὸς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν [] προσέταξεν τὸ ἀργύριον ὃ κατέλειπεν
   hoûtos [] dialogisámenos pròs tòn patéra tòn emòn [] prosétaxen tò argúrion hò katéleipen
   This [Lycon] [] reckoned up his account with my father [] and ordered him to pay the money which he left
 2. to consider
  • 4th century BC, Isaeus, Apollodorus 45
   ταῦτα πάντα σκεψάμενοι καὶ διαλογιζόμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς
   taûta pánta skepsámenoi kaì dialogizómenoi pròs humâs autoùs
   Having considered all these points and weighing them in your own minds
 3. to discuss, dispute, converse, argue
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Memorabilia 3.5.1
   βούλει οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, διαλογιζόμενοι περὶ αὐτῶν
   boúlei oûn, éphē ho Sōkrátēs, dialogizómenoi perì autôn
   "Should you like to discuss them with me, then?" said Socrates
 4. to hold a circuit court for (a district)

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]