στέλλω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στέλλω (stéllō)

 1. I make ready, prepare; I furnish, dress
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 4.294
   οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
   hoùs hetárous stéllonta kaì otrúnonta mákhesthai
   arraying his comrades and urging them to fight
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 2.287
   νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ᾽ ἕψομαι αὐτός
   nêa thoḕn steléō kaì hám᾽ hépsomai autós
   I will rig a swift ship and myself be your companion
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 821
   στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους.
   steîlaí nun amphì khrōtì bussínous péplous.
   Put linen clothes on your body then.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.26
   στρατὸν κάλλιστα ἐσταλμένον
   stratòn kállista estalménon
   the best-equipped army
 2. I dispatch, send; (middle, passive) I set out, journey
  • 525 BCE – 455 BCE, Aeschylus, Prometheus Bound 389
   σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν.
   saphôs m᾽ es oîkon sòs lógos stéllei pálin.
   Clearly the manner of your speech orders me back home.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.53
   ὁ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν
   ho mèn Períandros estélleto es tḕn Kérkuran
   Periander set out to Corcyra
  1. (active intransitive in passive sense) I set forth, prepare to go
   • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 571
    κεῖνός γ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὁ Τυδέως τε παῖς ἔστελλον
    keînós g᾽ ep᾽ állon ándr᾽ ho Tudéōs te paîs éstellon
    Oh, he and the son of Tydeus were readying for pursuit of another man
 3. I summon, fetch
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 860
   ἀλλ᾽ ὅμως τὸν ἐργάτην πέμψον τινὰ στελοῦντα
   all᾽ hómōs tòn ergátēn pémpson tinà steloûnta
   but nevertheless send someone to fetch the peasant
 4. I gather up; I furl a sail
  • 470 BCE, Aeschylus, The Suppliants 723
   αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χθόνα στείλασα λαῖφος
   autḕ d᾽ hēgemṑn hupò khthóna steílasa laîphos
   but the leading ship herself has furled her sail and draws near the shore
  1. I check, repress
  2. (medicine) I bind, make costive
  3. (middle) I restrict my diet

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]