समझाना

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: समझना

Hindi[edit]

Hindi verb set
समझना (samajhnā)
समझाना (samjhānā)

Etymology[edit]

Regular causative of समझना (samajhnā).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /səm.d͡ʒʱɑː.nɑː/

Verb[edit]

समझाना (samjhānā) (Urdu spelling سمجھانا‎) (transitive)

  1. to explain, convince
    आप बेठिए, मैं उसे पूरी बात समझाऊँगा
    āp beṭhie, ma͠i use pūrī bāt samjhāū̃gā.
    Sit, I will explain the entire matter to him.

Conjugation[edit]

Impersonal forms of समझाना (samjhānā)
Stem समझा
samjhā
Conjunctive समझाकर, समझाके
samjhākar, samjhāke
m m obl, pl f f obl, pl
Infinitive समझाना
samjhānā
समझाने
samjhāne
समझानी
samjhānī
समझानीं
samjhānī̃
Adjectival imperf समझाता
samjhātā
समझाते
samjhāte
समझाती
samjhātī
समझातीं
samjhātī̃
perf समझाया
samjhāyā
समझाए
samjhāe
समझाई
samjhāī
समझाईं
samjhāīn
Agentive समझानेवाला
samjhānevālā
समझानेवाले
samjhānevāle
समझानेवाली
samjhānevālī
समझानेवालीं
samjhānevālī̃
Conjugation of समझाना (samjhānā)
Person Singular Plural
1st person
मैं
2nd person
तू
3rd person
यह/वह
1st person
हम
2nd person
तुम
3rd person
ये/वे/आप
Perfective
Simple m समझाया
samjhāyā
समझाया
samjhāyā
समझाया
samjhāyā
समझाए
samjhāe
समझाए
samjhāe
समझाए
samjhāe
f समझाई
samjhāī
समझाई
samjhāī
समझाई
samjhāī
समझाईं
samjhāīn
समझाईं
samjhāīn
समझाईं
samjhāīn
Present m समझाया हूँ
samjhāyā hū̃
समझाया है
samjhāyā hai
समझाया है
samjhāyā hai
समझाए हैं
samjhāe ha͠i
समझाए हो
samjhāe ho
समझाए हैं
samjhāe ha͠i
f समझाई हूँ
samjhāī hū̃
समझाई है
samjhāī hai
समझाई है
samjhāī hai
समझाईं हैं
samjhāīn ha͠i
समझाईं हो
samjhāīn ho
समझाईं हैं
samjhāīn ha͠i
Past m समझाया था
samjhāyā thā
समझाया था
samjhāyā thā
समझाया था
samjhāyā thā
समझाए थे
samjhāe the
समझाए थे
samjhāe the
समझाए थे
samjhāe the
f समझाई थी
samjhāī thī
समझाई थी
samjhāī thī
समझाई थी
samjhāī thī
समझाईं थीं
samjhāīn thī̃
समझाईं थीं
samjhāīn thī̃
समझाईं थीं
samjhāīn thī̃
Presumptive m समझाया हूँगा
samjhāyā hū̃gā
समझाया होगा
samjhāyā hogā
समझाया होगा
samjhāyā hogā
समझाए होंगे
samjhāe hoṅge
समझाए होगे
samjhāe hoge
समझाए होंगे
samjhāe hoṅge
f समझाई हूँगी
samjhāī hū̃gī
समझाई होगी
samjhāī hogī
समझाई होगी
samjhāī hogī
समझाईं होंगे
samjhāīn hoṅge
समझाईं होगे
samjhāīn hoge
समझाईं होंगे
samjhāīn hoṅge
Subjunctive m समझाया हूँ
samjhāyā hū̃
समझाया हो
samjhāyā ho
समझाया हो
samjhāyā ho
समझाए हों
samjhāe hõ
समझाए हो
samjhāe ho
समझाए हों
samjhāe hõ
f समझाई हूँ
samjhāī hū̃
समझाई हो
samjhāī ho
समझाई हो
samjhāī ho
समझाईं हों
samjhāīn hõ
समझाईं हो
samjhāīn ho
समझाईं हों
samjhāīn hõ
Imperfective
Present m समझाता
samjhātā
समझाता
samjhātā
समझाता
samjhātā
समझाते
samjhāte
समझाते
samjhāte
समझाते
samjhāte
f समझाती
samjhātī
समझाती
samjhātī
समझाती
samjhātī
समझातीं
samjhātī̃
समझातीं
samjhātī̃
समझातीं
samjhātī̃
Present m समझाता हूँ
samjhātā hū̃
समझाता है
samjhātā hai
समझाता है
samjhātā hai
समझाते हैं
samjhāte ha͠i
समझाते हो
samjhāte ho
समझाते हैं
samjhāte ha͠i
f समझाती हूँ
samjhātī hū̃
समझाती है
samjhātī hai
समझाती है
samjhātī hai
समझातीं हैं
samjhātī̃ ha͠i
समझातीं हो
samjhātī̃ ho
समझातीं हैं
samjhātī̃ ha͠i
Past m समझाता था
samjhātā thā
समझाता था
samjhātā thā
समझाता था
samjhātā thā
समझाते थे
samjhāte the
समझाते थे
samjhāte the
समझाते थे
samjhāte the
f समझाती थी
samjhātī thī
समझाती थी
samjhātī thī
समझाती थी
samjhātī thī
समझातीं थीं
samjhātī̃ thī̃
समझातीं थीं
samjhātī̃ thī̃
समझातीं थीं
samjhātī̃ thī̃
Presumptive m समझाता हूँगा
samjhātā hū̃gā
समझाता होगा
samjhātā hogā
समझाता होगा
samjhātā hogā
समझाते होंगे
samjhāte hoṅge
समझाते होगे
samjhāte hoge
समझाते होंगे
samjhāte hoṅge
f समझाती हूँगी
samjhātī hū̃gī
समझाती होगी
samjhātī hogī
समझाती होगी
samjhātī hogī
समझातीं होंगीं
samjhātī̃ hoṅgī̃
समझातीं होगीं
samjhātī̃ hogī̃
समझातीं होंगीं
samjhātī̃ hoṅgī̃
Subjunctive m समझाता हूँ
samjhātā hū̃
समझाता हो
samjhātā ho
समझाता हो
samjhātā ho
समझाते हों
samjhāte hõ
समझाते हो
samjhāte ho
समझाते हों
samjhāte hõ
f समझाती हूँ
samjhātī hū̃
समझाती हो
samjhātī ho
समझाती हो
samjhātī ho
समझातीं हों
samjhātī̃ hõ
समझातीं हो
samjhātī̃ ho
समझातीं हों
samjhātī̃ hõ
Continuous
Present m समझा रहा हूँ
samjhā rahā hū̃
समझा रहा है
samjhā rahā hai
समझा रहा है
samjhā rahā hai
समझा रहे हैं
samjhā rahe ha͠i
समझा रहे हो
samjhā rahe ho
समझा रहे हैं
samjhā rahe ha͠i
f समझा रही हूँ
samjhā rahī hū̃
समझा रही है
samjhā rahī hai
समझा रही है
samjhā rahī hai
समझा रहीं हैं
samjhā rahī̃ ha͠i
समझा रहीं हो
samjhā rahī̃ ho
समझा रहीं हैं
samjhā rahī̃ ha͠i
Past m समझा रहा था
samjhā rahā thā
समझा रहा था
samjhā rahā thā
समझा रहा था
samjhā rahā thā
समझा रहे थे
samjhā rahe the
समझा रहे थे
samjhā rahe the
समझा रहे थे
samjhā rahe the
f समझा रही थी
samjhā rahī thī
समझा रही थी
samjhā rahī thī
समझा रही थी
samjhā rahī thī
समझा रहीं थीं
samjhā rahī̃ thī̃
समझा रहीं थीं
samjhā rahī̃ thī̃
समझा रहीं थीं
samjhā rahī̃ thī̃
Presumptive m समझा रहा हूँगा
samjhā rahā hū̃gā
समझा रहा होगा
samjhā rahā hogā
समझा रहा होगा
samjhā rahā hogā
समझा रहे होंगे
samjhā rahe hoṅge
समझा रहे होगे
samjhā rahe hoge
समझा रहे होंगे
samjhā rahe hoṅge
f समझा रही हूँगा
samjhā rahī hū̃gā
समझा रही होगा
samjhā rahī hogā
समझा रही होगा
samjhā rahī hogā
समझा रहीं होंगे
samjhā rahī̃ hoṅge
समझा रहीं होगे
samjhā rahī̃ hoge
समझा रहीं होंगे
samjhā rahī̃ hoṅge
Subjunctive m समझा रहा हूँ
samjhā rahā hū̃
समझा रहा हो
samjhā rahā ho
समझा रहा हो
samjhā rahā ho
समझा रहे हों
samjhā rahe hõ
समझा रहे हो
samjhā rahe ho
समझा रहे हों
samjhā rahe hõ
f समझा रही हूँ
samjhā rahī hū̃
समझा रही हो
samjhā rahī ho
समझा रही हो
samjhā rahī ho
समझा रहीं हों
samjhā rahī̃ hõ
समझा रहीं हो
samjhā rahī̃ ho
समझा रहीं हों
samjhā rahī̃ hõ
Non-aspectual
Subjunctive समझाऊँ
samjhāū̃
समझाए
samjhāe
समझाए
samjhāe
समझाएं
samjhāen
समझाओ
samjhāo
समझाएं
samjhāen
Future m समझाऊँगा
samjhāū̃gā
समझाएगा
samjhāegā
समझाएगा
samjhāegā
समझाएंगे
samjhāeṅge
समझाओगे
samjhāoge
समझाएंगे
samjhāeṅge
f समझाऊँगी
samjhāū̃gī
समझाएगी
samjhāegī
समझाएगी
samjhāegī
समझाएंगी
samjhāeṅgī
समझाओगी
samjhāogī
समझाएंगी
samjhāeṅgī
Imperative समझा
samjhā
समझाओ
samjhāo
समझाइये / समझाइए
समझाइयेगा / समझाइएगा

samjhāiye / samjhāie
samjhāiyegā / samjhāiegā