ἐπιλαμβάνω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From ἐπῐ- (epi-, upon) +‎ λᾰμβᾰ́νω (lambánō, I take, receive).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐπῐλᾰμβᾰ́νω (epilambánō)

 1. I take or get besides
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Politics 1259a.28
   ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις ἐπέλαβεν ἑκατόν
   all᾽ hómōs epì toîs pentḗkonta talántois epélaben hekatón
   but all the same he took a hundred talents besides his capital of fifty
  1. I take, receive
 2. I lay hold of, seize, attack
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 8.115.3
   ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν ἔφθειρε.
   epilabṑn dè loimós te tòn stratòn kaì dusenteríē kat᾽ hodòn éphtheire.
   Moreover, pestilence and dysentry laid hold of them among their way, from which they died.
  1. (of events) I overtake, surprise; I befall
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 4.27.1
    καὶ ἐδεδοίκεσαν μὴ σφῶν χειμὼν τὴν φυλακὴν ἐπιλάβοι
    kaì ededoíkesan mḕ sphôn kheimṑn tḕn phulakḕn epiláboi
    and feared lest winter should overtake them in their siege
  2. I reach
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Anabasis 6.5.6
    ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά
    éthapton tòn autòn trópon hopósous epelámbanen hē stratiá
    and then in the same way they buried all that the army reached
  3. I seize, stop
   • 388 BCE, Aristophanes, Plutus 703
    τὴν ῥῖν᾽ ἐπιλαβοῦσ᾽
    tḕn rhîn᾽ epilaboûs᾽
    stopping her nose
  4. I occupy
   • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 779c
    καὶ ὅπως ἰδιώτης μηδεὶς μηδὲν τῶν τῆς πόλεως [] ἐπιλήψεται
    kaì hópōs idiṓtēs mēdeìs mēdèn tôn tês póleōs [] epilḗpsetai
    and prevent any private person from encroaching on State property []
  5. (with genitive) I undertake
  6. (intransitive) I succeed, follow
 3. (middle, with genitive) I hold on by, lay hold of, catch at
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.113.2
   καὶ ἐπελαμβάνοντο τῶν νεῶν
   kaì epelambánonto tôn neôn
   and [they] laid hold of the [Persian] ships
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.114
   ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, τὴν χεῖρα ἀποκοπεὶς πελέκεϊ πίπτει
   epilambanómenos tôn aphlástōn neós, tḕn kheîra apokopeìs pelékeï píptei
   his hand cut off with an ax as he held on by the ship's figurehead
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.91.2
   ἐπιλαμβανόμενος δὲ τῶν ἐπισπαστήρων εἴχετο
   epilambanómenos dè tôn epispastḗrōn eíkheto
   he laid hold of the door handles and clung to them
  1. I attack
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 4.2.22
    ἐπελάβοντο δὲ καὶ Κορινθίων ἀναχωρούντων.
    epelábonto dè kaì Korinthíōn anakhōroúntōn.
    The Lacedaemonians also attacked the Corinthians as they were returning.
  2. I arrest, seize
   • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Apatourius 9
    ὁ Παρμένων ἐξαγομένων τῶν παίδων ἐπιλαμβάνεται
    ho Parménōn exagoménōn tôn paídōn epilambánetai
    Parmeno [] seized the slaves as they were being taken away
  3. I get hold of, obtain
   • 484 BCE – 425 BCE, Herodotus, 1 127.1
    μέν νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ἄσμενοὶ ἐλευθεροῦντο
    mén nun prostáteō epilabómenoi ásmenoì eleutheroûnto
    and now having got a champion they were glad to win their freedom
  4. I reach (a place)
   • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Mark Antony 41
    ἐκέλευε φεύγειν ἐν δεξιᾷ τῶν ὀρῶν ἐπιλαβόμενον
    ekéleue pheúgein en dexiâi tôn orôn epilabómenon
    and urged him in his flight to keep close to the hills upon his right
  5. I touch on
   • 380 BCE, Plato, The Republic 449d
    ἐπειδὴ ἄλλης ἐπιλαμβάνῃ πολιτείας
    epeidḕ állēs epilambánēi politeías
    since you are beginning on another constitution
  6. I interrupt
   1. I object to
    • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 2.1.32
     ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ [] ψηφίσματος
     hóti mónos epelábeto en têi ekklēsíāi [] psēphísmatos
     because he was the one man who in the Athenian assembly had opposed the decree []

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]