User:Nadando/character indices/kjh

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
char char name count examples
о CYRILLIC SMALL LETTER O 29 он, орам, тоғыс, отыс, алтон
н CYRILLIC SMALL LETTER EN 54 он, син, сан, мин, хан
т CYRILLIC SMALL LETTER TE 44 тас, алты, тӧрт, тӧрт, читі
а CYRILLIC SMALL LETTER A 89 тас, сан, хар, алты, хан
с CYRILLIC SMALL LETTER ES 57 тас, син, сан, ӱс, чӱс
и CYRILLIC SMALL LETTER I 27 син, мин, пис, читі, сигіс
м CYRILLIC SMALL LETTER EM 16 мин, орам, наңмыр, молат, мылтых
х CYRILLIC SMALL LETTER HA 40 хар, хан, хырых, хырых, сосха
р CYRILLIC SMALL LETTER ER 47 хар, орам, пір, тӧрт, чибіргі
л CYRILLIC SMALL LETTER EL 34 алты, иліг, алтон, чылтыс, тіл
ы CYRILLIC SMALL LETTER YERU 57 алты, тоғыс, отыс, хырых, хырых
б CYRILLIC SMALL LETTER BE 10 аба, чибіргі, табах, Иир Солбаны, сабын
ӱ CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS 24 ӱс, чӱс, пӱӱр, пӱӱр, ӱзінӌі
і CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I 53 ікі, ікі, пір, читі, сигіс
к CYRILLIC SMALL LETTER KA 22 ікі, інек, пӧрік, кӧл, ікінӌі
п CYRILLIC SMALL LETTER PE 20 пір, пис, пӱӱр, пӧрік, пуғдай
ӧ CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS 10 тӧрт, пӧрік, кӧл, тӧртінӌі, сӧс
ч CYRILLIC SMALL LETTER CHE 18 чӱс, читі, чибіргі, читон, чылтыс
у CYRILLIC SMALL LETTER U 15 суғ, пуғдай, пулут, пулут, хара хурт
ғ CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE 21 суғ, тоғыс, ағас, тоғызон, пуғдай
г CYRILLIC SMALL LETTER GHE 10 сигіс, чибіргі, иліг, сигізінӌі, тӱлгӱ
з CYRILLIC SMALL LETTER ZE 13 тоғызон, ӱзінӌі, пизінӌі, сигізінӌі, тоғызынӌы
е CYRILLIC SMALL LETTER IE 13 інек, сірер, сірернің, тирек, тибе
ң CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER 8 наңмыр, минің, синің, пістің, оларның
И CYRILLIC CAPITAL LETTER I 1 Иир Солбаны
SPACE 2 Иир Солбаны, хара хурт
С CYRILLIC CAPITAL LETTER ES 1 Иир Солбаны
д CYRILLIC SMALL LETTER DE 4 пуғдай, адай, киндір, кидер
й CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I 8 пуғдай, талай, адай, чайғы, харағай
ӌ CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE 14 пірінӌі, ікінӌі, ӱзінӌі, тӧртінӌі, пизінӌі
- HYPHEN-MINUS 1 ағыл-сағыс
я CYRILLIC SMALL LETTER YA 1 яблах