Wiktionary:Frequency lists/Telugu/1-1000

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
 1. చెందిన (40233)
 2. జిల్లా (33491)
 3. మండలానికి (30904)
 4. పిన్ (29692)
 5. మండలంలోని (29622)
 6. పురుషుల (29368)
 7. సంఖ్య (29284)
 8. భారత (29103)
 9. గృహాల (29035)
 10. రెవిన్యూ (28949)
 11. స్త్రీల (28851)
 12. మొత్తం (27995)
 13. ప్రభుత్వం (27369)
 14. నిర్వహించిన (25554)
 15. గణాంకాల (24771)
 16. (24167)
 17. ఆంధ్ర (21239)
 18. ఒక (19137)
 19. మరియు (19020)
 20. కూడా (15878)
 21. నుండి (15250)
 22. (13286)
 23. లో (13049)
 24. ఇది (12170)
 25. ఉన్న (11319)
 26. ప్రకారం (10726)
 27. అనే (10058)
 28. ప్రధాన (9723)
 29. అని (9611)
 30. చాలా (9413)
 31. పేరు (9401)
 32. జనాభా (9179)
 33. తన (9060)
 34. గ్రామ (8837)
 35. ఇందులో (8757)
 36. యొక్క (8751)
 37. తెలుగు (8520)
 38. గ్రామంలో (8504)
 39. లోని (8148)
 40. నుంచి (8146)
 41. ద్వారా (8056)
 42. కొన్ని (7851)
 43. రెండు (7752)
 44. వరకు (7276)
 45. లేదా (7203)
 46. తరువాత (7140)
 47. వారి (6937)
 48. ఇతర (6791)
 49. లెక్కల (6693)
 50. చేసిన (6558)
 51. ప్రముఖ (6347)
 52. జరిగిన (6175)
 53. వంటి (6148)
 54. అనేక (6104)
 55. మధ్య (6089)
 56. వద్ద (6077)
 57. ఇక్కడ (5994)
 58. వారు (5960)
 59. శ్రీ (5891)
 60. మొదటి (5793)
 61. విద్యా (5695)
 62. కోసం (5650)
 63. రవాణా (5577)
 64. పెద్ద (5500)
 65. ప్రతి (5276)
 66. పేరుతో (5264)
 67. జాతీయ (5254)
 68. గా (5249)
 69. ఆయన (5208)
 70. పాటు (5139)
 71. గ్రామము (5106)
 72. అయిన (5090)
 73. చిన్న (5070)
 74. మీద (5060)
 75. మూడు (4914)
 76. ఆఫ్ (4886)
 77. గురించి (4884)
 78. అభివృద్ధి (4843)
 79. చేసి (4830)
 80. ప్రదేశ్ (4825)
 81. సినిమా (4796)
 82. మూలాలు (4780)
 83. అన్ని (4706)
 84. మంది (4694)
 85. పై (4674)
 86. తర్వాత (4637)
 87. అది (4590)
 88. వివిధ (4588)
 89. గృహాలు (4588)
 90. దీనిని (4534)
 91. గ్రామానికి (4511)
 92. మాత్రమే (4508)
 93. (4472)
 94. వచ్చిన (4454)
 95. ప్రత్యేక (4425)
 96. సమయంలో (4378)
 97. తమ (4351)
 98. చరిత్ర (4341)
 99. దీని (4339)
 100. కోడ్ (4312)
 101. వలన (4290)
 102. నివాస (4286)
 103. కలిగి (4275)
 104. ఇవి (4252)
 105. కు (4252)
 106. ప్రభుత్వ (4240)
 107. పూర్తి (4217)
 108. రాష్ట్ర (4216)
 109. ప్రస్తుతం (4182)
 110. గోదావరి (4182)
 111. ముందు (4152)
 112. మంచి (4097)
 113. ను (4087)
 114. కాలంలో (4034)
 115. వెనుక (3962)
 116. గల (3920)
 117. సంస్థ (3910)
 118. అదే (3906)
 119. కానీ (3892)
 120. దాని (3871)
 121. ఎక్కువ (3843)
 122. గ్రామం (3834)
 123. అయితే (3829)
 124. తిరిగి (3821)
 125. కాని (3793)
 126. ఎక్కువగా (3774)
 127. కలిగిన (3771)
 128. లింకులు (3759)
 129. ఇలా (3752)
 130. చేసే (3709)
 131. పొందిన (3614)
 132. విధంగా (3602)
 133. అంటే (3591)
 134. జిల్లాలోని (3540)
 135. దీనికి (3516)
 136. ప్రాథమిక (3504)
 137. సంవత్సరం (3503)
 138. (3502)
 139. (3471)
 140. ఉన్నత (3455)
 141. అనేది (3453)
 142. మహిళల (3443)
 143. లేని (3442)
 144. పాఠశాల (3430)
 145. భారతీయ (3418)
 146. ఉండే (3393)
 147. దూరంలో (3364)
 148. ఈనాడు (3363)
 149. సంవత్సరాల (3359)
 150. రెండవ (3336)
 151. వల్ల (3320)
 152. అతి (3304)
 153. అత్యంత (3303)
 154. నాలుగు (3293)
 155. రైల్వే (3283)
 156. వారికి (3262)
 157. కలిసి (3250)
 158. పలు (3248)
 159. బాగా (3234)
 160. తో (3210)
 161. కొరకు (3209)
 162. ఇంకా (3195)
 163. వచ్చే (3177)
 164. సంబంధించిన (3166)
 165. అనగా (3148)
 166. ప్రపంచ (3116)
 167. ప్రాంతం (3113)
 168. మౌలిక (3112)
 169. దర్శనీయ (3106)
 170. తండ్రి (3087)
 171. సుమారు (3049)
 172. కంటే (3034)
 173. ఏర్పాటు (3022)
 174. కాలం (3006)
 175. అతని (2996)
 176. దక్షిణ (2982)
 177. వీరు (2982)
 178. ఆమె (2982)
 179. ఎన్నికలలో (2972)
 180. కొంత (2969)
 181. మాత్రం (2966)
 182. దాదాపు (2948)
 183. అక్కడ (2935)
 184. నగర్ (2925)
 185. సౌకర్యం (2905)
 186. కొత్త (2901)
 187. వాటిని (2881)
 188. సాధారణంగా (2866)
 189. వాటి (2855)
 190. అండ్ (2850)
 191. మండలం (2831)
 192. అవి (2805)
 193. మరో (2774)
 194. ప్రాంతంలో (2772)
 195. ముఖ్య (2745)
 196. ఉత్పత్తి (2744)
 197. తొలి (2740)
 198. అలాగే (2732)
 199. ఇప్పుడు (2729)
 200. (2723)
 201. వ్యాసాలు (2697)
 202. ఒకటి (2695)
 203. ప్రజలు (2694)
 204. ఒకే (2665)
 205. తక్కువ (2664)
 206. నీటి (2664)
 207. కాకుండా (2645)
 208. కేవలం (2644)
 209. వచ్చి (2639)
 210. మొదలైన (2625)
 211. తల్లి (2604)
 212. తయారు (2585)
 213. ది (2583)
 214. కారణంగా (2568)
 215. భాగంగా (2550)
 216. భూమి (2539)
 217. సామాజిక (2536)
 218. లేకుండా (2535)
 219. ఉత్తమ (2524)
 220. రాజకీయ (2520)
 221. ప్రజల (2519)
 222. ఉత్తర (2518)
 223. భాష (2515)
 224. ముఖ్యంగా (2510)
 225. అందులో (2502)
 226. తూర్పు (2491)
 227. శాఖ (2490)
 228. సాధారణ (2483)
 229. పూర్తిగా (2461)
 230. జిల్లాకు (2460)
 231. దానిని (2435)
 232. కి (2424)
 233. సంగీత (2418)
 234. పాత్ర (2396)
 235. ఎంతో (2390)
 236. లేక (2384)
 237. రోజు (2384)
 238. ముఖ్యమైన (2371)
 239. వీటిని (2328)
 240. దానికి (2325)
 241. ఎన్నో (2319)
 242. పైగా (2316)
 243. అంతర్జాతీయ (2300)
 244. మరింత (2290)
 245. పని (2284)
 246. బయటి (2280)
 247. నా (2275)
 248. అధిక (2262)
 249. వ్యాసాల (2259)
 250. జూలై (2250)
 251. ఆధారంగా (2245)
 252. చేయడం (2245)
 253. కిలోమీటర్ల (2243)
 254. కేంద్రం (2240)
 255. అవకాశం (2211)
 256. వీరి (2209)
 257. మన (2208)
 258. నీరు (2207)
 259. మార్చి (2203)
 260. వైద్య (2189)
 261. గొప్ప (2188)
 262. సంవత్సరంలో (2186)
 263. చూడండి (2183)
 264. తాను (2179)
 265. మిగిలిన (2171)
 266. ఇదే (2168)
 267. నటించిన (2168)
 268. అప్పటి (2165)
 269. (2126)
 270. రకాల (2125)
 271. అను (2119)
 272. మరొక (2114)
 273. వారిని (2106)
 274. ఈయన (2104)
 275. కన్నా (2094)
 276. స్థానంలో (2093)
 277. అన్న (2091)
 278. వ్యవసాయ (2084)
 279. మే (2082)
 280. చిత్రం (2069)
 281. భాగం (2066)
 282. చివరి (2066)
 283. జనవరి (2059)
 284. శిక్షణ (2051)
 285. ఇద్దరు (2050)
 286. ఐదు (2026)
 287. ఆరోగ్య (2009)
 288. ఆర్థిక (2007)
 289. కూడిన (2006)
 290. నాటి (1996)
 291. జీవితం (1995)
 292. చేయడానికి (1989)
 293. వెలుపలి (1988)
 294. ప్రసిద్ధి (1987)
 295. నెల్లూరు (1980)
 296. విజయం (1979)
 297. వీటిలో (1977)
 298. కాక (1977)
 299. అక్టోబరు (1972)
 300. రోడ్డు (1968)
 301. దగ్గర (1965)
 302. కలిపి (1961)
 303. నేరుగా (1956)
 304. వరకూ (1952)
 305. కథ (1950)
 306. విడుదల (1941)
 307. సమీపంలో (1938)
 308. శ్రీరాములు (1934)
 309. దేశ (1933)
 310. స్వామి (1932)
 311. గుర్తింపు (1931)
 312. సమీప (1931)
 313. ఆరు (1928)
 314. చుట్టూ (1919)
 315. జూన్ (1914)
 316. వ్యక్తి (1913)
 317. రచయిత (1910)
 318. శక్తి (1907)
 319. ఎలా (1893)
 320. తెలంగాణ (1892)
 321. అలా (1890)
 322. ఉంది (1889)
 323. వ్యవస్థ (1885)
 324. పార్టీ (1884)
 325. వ్యవసాయం (1880)
 326. అప్పుడు (1877)
 327. లలో (1875)
 328. ఆధునిక (1869)
 329. రచించిన (1853)
 330. నిర్మాణం (1852)
 331. ఉన్నాయి (1850)
 332. చేత (1849)
 333. ఉప (1849)
 334. పశ్చిమ (1845)
 335. హిందూ (1843)
 336. మాజీ (1841)
 337. గ్రామములో (1839)
 338. నది (1831)
 339. వైపు (1831)
 340. నిర్మించిన (1831)
 341. ఆంధ్రప్రదేశ్ (1830)
 342. ని (1822)
 343. వాటిలో (1820)
 344. స్త్రీలు (1816)
 345. సాహిత్య (1811)
 346. పొట్టి (1806)
 347. అతను (1803)
 348. ఏప్రిల్ (1797)
 349. జిల్లాలో (1794)
 350. కొందరు (1791)
 351. డిగ్రీ (1789)
 352. సందర్భంగా (1788)
 353. గ్రామాలు (1785)
 354. అసెంబ్లీ (1776)
 355. స్టేషను (1774)
 356. సెప్టెంబరు (1773)
 357. ప్రస్తుత (1773)
 358. పైన (1765)
 359. లు (1756)
 360. ఆలయం (1749)
 361. భార్య (1739)
 362. సంవత్సరాలు (1715)
 363. ఉండి (1714)
 364. స్త్రీ (1714)
 365. మొదట (1713)
 366. మూడవ (1713)
 367. రాజు (1707)
 368. జాబితా (1705)
 369. జరిగే (1702)
 370. ప్రభావం (1702)
 371. విడుదలైన (1699)
 372. శాసనసభ (1690)
 373. ప్రముఖులు (1685)
 374. అనంతరం (1681)
 375. లాంటి (1678)
 376. తరగతి (1677)
 377. క్రింద (1674)
 378. స్థానం (1673)
 379. శాతం (1667)
 380. స్థాయి (1661)
 381. రూపంలో (1660)
 382. ప్రధానంగా (1659)
 383. ప్రసిద్ధ (1656)
 384. కారణం (1655)
 385. విస్తరించి (1655)
 386. గారి (1653)
 387. అమెరికా (1652)
 388. దేశంలో (1651)
 389. పురుషులు (1647)
 390. గతంలో (1645)
 391. పరిధిలో (1643)
 392. ఇండియా (1642)
 393. అత్యధిక (1641)
 394. నిర్మాణ (1640)
 395. బస్సు (1638)
 396. కనుక (1636)
 397. గుంటూరు (1634)
 398. రాజధాని (1631)
 399. సార్లు (1630)
 400. బట్టి (1628)
 401. ఒక్క (1626)
 402. స్థానిక (1626)
 403. జీవిత (1625)
 404. కృష్ణా (1624)
 405. వెంకట (1622)
 406. చిత్ర (1618)
 407. ఫిబ్రవరి (1617)
 408. విషయం (1617)
 409. ఇన్ (1616)
 410. వారిలో (1608)
 411. అసలు (1593)
 412. సినీ (1584)
 413. నియోజకవర్గం (1582)
 414. సహా (1582)
 415. కుమారుడు (1578)
 416. చరిత్రలో (1575)
 417. అవసరం (1575)
 418. ఇప్పటికీ (1572)
 419. స్థాయిలో (1569)
 420. రాష్ట్రం (1567)
 421. అధికంగా (1563)
 422. రైలు (1558)
 423. మొట్టమొదటి (1556)
 424. వివాహం (1554)
 425. మధ్యలో (1551)
 426. పురాతన (1547)
 427. సంబంధం (1547)
 428. రోజులు (1544)
 429. భారతదేశంలో (1542)
 430. ఇక్కడి (1541)
 431. అక్షరాస్యత (1540)
 432. కేంద్ర (1540)
 433. వృత్తి (1533)
 434. కళాశాల (1528)
 435. లను (1527)
 436. నూతన (1525)
 437. నేషనల్ (1525)
 438. రాసిన (1522)
 439. కాగా (1518)
 440. కుటుంబ (1518)
 441. తనకు (1518)
 442. సంస్థలు (1516)
 443. ప్రైవేటు (1516)
 444. క్రింది (1511)
 445. ఎంత (1510)
 446. విస్తీర్ణం (1510)
 447. పది (1508)
 448. నాటికి (1505)
 449. విద్య (1502)
 450. ప్రాంతాలలో (1501)
 451. వెంటనే (1501)
 452. వస్తువులు (1496)
 453. క్రమంలో (1490)
 454. ఆగస్టు (1489)
 455. ప్రత్యేకంగా (1487)
 456. వనరులు (1484)
 457. అధికారిక (1480)
 458. నాడు (1479)
 459. పరిచయం (1473)
 460. సమయం (1467)
 461. వున్న (1466)
 462. మానవ (1465)
 463. పబ్లిక్ (1461)
 464. కృషి (1456)
 465. దీనిలో (1453)
 466. గణాంకాలు (1451)
 467. మండల (1444)
 468. చేస్తూ (1442)
 469. తేది (1441)
 470. వివరాలు (1441)
 471. అన్నీ (1438)
 472. ముందుగా (1437)
 473. ఉండటం (1435)
 474. చూసి (1435)
 475. కింది (1433)
 476. అయినా (1430)
 477. నేను (1430)
 478. సాంకేతిక (1425)
 479. పంచాయతీకి (1423)
 480. పరిశోధన (1420)
 481. ఉంటే (1416)
 482. పదం (1416)
 483. రహదారి (1415)
 484. సంయుక్త (1412)
 485. గారు (1412)
 486. భాషా (1407)
 487. భారతదేశ (1406)
 488. అన్నది (1406)
 489. నవంబరు (1405)
 490. అర్థం (1405)
 491. ఫర్ (1404)
 492. భారతదేశం (1402)
 493. పథకం (1401)
 494. కొద్ది (1399)
 495. ఫలితంగా (1398)
 496. వంటివి (1391)
 497. పుస్తకం (1390)
 498. వీడియో (1390)
 499. ఎందుకంటే (1388)
 500. శ్రీమతి (1388)
 501. సంబంధిత (1387)
 502. నీ (1385)
 503. లక్షల (1383)
 504. విశ్వవిద్యాలయం (1381)
 505. వ్యక్తిగత (1380)
 506. ఈమె (1378)
 507. పాత (1377)
 508. సంఖ్యలో (1376)
 509. రాత్రి (1373)
 510. వీటి (1371)
 511. సేవా (1369)
 512. ప్రజలకు (1366)
 513. నగర (1364)
 514. అవార్డు (1363)
 515. పట్ల (1363)
 516. అందుబాటులో (1360)
 517. మార్గం (1358)
 518. సాంస్కృతిక (1357)
 519. విద్యుత్తు (1356)
 520. సామాన్య (1355)
 521. ఆయనకు (1351)
 522. దర్శకత్వం (1349)
 523. వ్యతిరేకంగా (1348)
 524. యుద్ధం (1347)
 525. పరిషత్ (1346)
 526. భక్తులు (1346)
 527. తయారీ (1342)
 528. నమోదు (1340)
 529. మార్కెట్ (1339)
 530. రాష్ట్రంలో (1339)
 531. పరిషత్తు (1338)
 532. సంఘం (1330)
 533. దేశం (1329)
 534. ఇచ్చిన (1328)
 535. వ్యవసాయాధారిత (1328)
 536. అవసరమైన (1327)
 537. ఏడు (1327)
 538. వ్రాసిన (1326)
 539. విద్యుత్ (1324)
 540. శతాబ్దంలో (1323)
 541. వినియోగం (1320)
 542. కాబట్టి (1318)
 543. కవి (1318)
 544. ఆంగ్ల (1317)
 545. ప్రపంచంలో (1316)
 546. హైదరాబాదు (1315)
 547. వేల (1315)
 548. ప్రాచీన (1313)
 549. మహా (1313)
 550. వనరుల (1313)
 551. కాంగ్రెస్ (1309)
 552. కింద (1309)
 553. డిసెంబరు (1309)
 554. ఇతడు (1304)
 555. వాణిజ్య (1301)
 556. చారిత్రక (1296)
 557. విధానం (1292)
 558. సౌకర్యాలు (1290)
 559. ఆలయంలో (1290)
 560. కార్యక్రమాలు (1290)
 561. భారీ (1288)
 562. అంతా (1287)
 563. స్వాతంత్ర్య (1283)
 564. వలె (1283)
 565. పుట్టిన (1283)
 566. ఆయా (1283)
 567. దీన్ని (1282)
 568. అతనికి (1282)
 569. తక్కువగా (1280)
 570. అమెరికన్ (1280)
 571. వ్యాపార (1278)
 572. భూ (1278)
 573. గంటల (1276)
 574. ఆధారపడి (1274)
 575. రచనలు (1273)
 576. తరచుగా (1273)
 577. ఏర్పడిన (1272)
 578. రంగంలో (1271)
 579. అంత (1270)
 580. ఇతని (1267)
 581. పాఠశాలలో (1266)
 582. వెళ్ళి (1264)
 583. కృష్ణ (1254)
 584. మా (1253)
 585. సరఫరా (1252)
 586. భాషలో (1251)
 587. మరిన్ని (1247)
 588. కులాల (1247)
 589. కలసి (1243)
 590. సంగీతం (1243)
 591. సాధించిన (1240)
 592. చే (1240)
 593. తూర్పున (1234)
 594. రోజున (1234)
 595. అతిపెద్ద (1231)
 596. పెళ్ళి (1230)
 597. రచన (1224)
 598. దంపతులకు (1223)
 599. ప్రాంత (1222)
 600. రాష్ట్రములోని (1221)
 601. వీరికి (1220)
 602. ఉపయోగించి (1216)
 603. పనులు (1216)
 604. న్యూ (1203)
 605. తెలుగులో (1201)
 606. బాలల (1201)
 607. ముందుకు (1200)
 608. ఆలయ (1199)
 609. ఉపయోగించే (1198)
 610. సాగునీటి (1198)
 611. భాగంలో (1197)
 612. రెండో (1195)
 613. పోటీ (1194)
 614. బ్రిటిష్ (1194)
 615. మీ (1192)
 616. పాఠశాలలు (1192)
 617. బహుళ (1190)
 618. పరిధిలోని (1189)
 619. దృష్టి (1188)
 620. స్వయంగా (1186)
 621. వినోద (1185)
 622. నివాసగృహాలు (1184)
 623. శతాబ్దం (1183)
 624. మహిళా (1183)
 625. గత (1181)
 626. చేయబడిన (1181)
 627. మనం (1178)
 628. మొదలు (1178)
 629. ప్రైవేట్ (1176)
 630. ఇంటి (1176)
 631. విషయంలో (1176)
 632. రోజుల (1175)
 633. దాన్ని (1175)
 634. ఇండియన్ (1173)
 635. నాటక (1172)
 636. మళ్ళీ (1169)
 637. భౌగోళిక (1168)
 638. చెప్పిన (1168)
 639. చేస్తున్న (1168)
 640. ఉత్తరాన (1164)
 641. ఇక (1164)
 642. బాహ్య (1164)
 643. మరణం (1163)
 644. జన్మించిన (1158)
 645. పట్టణ (1155)
 646. సంఘటనలు (1155)
 647. సహకార (1154)
 648. ఉదయం (1153)
 649. ఇలాంటి (1152)
 650. దూరం (1150)
 651. వస్తున్న (1150)
 652. దూరములో (1149)
 653. చేరి (1148)
 654. నగరం (1146)
 655. ఎంపిక (1146)
 656. పట్టణం (1144)
 657. పత్రిక (1144)
 658. సరైన (1143)
 659. తేదీ (1142)
 660. రెడ్డి (1141)
 661. అందుకే (1141)
 662. ఉందని (1141)
 663. పురస్కారం (1141)
 664. మార్పులు (1139)
 665. రక్షణ (1139)
 666. ఫోన్ (1139)
 667. ఆసక్తి (1138)
 668. చిత్రంలో (1138)
 669. సభ్యులు (1138)
 670. స్వతంత్ర (1136)
 671. గాని (1135)
 672. ముగ్గురు (1135)
 673. (1132)
 674. వారం (1132)
 675. గురించిన (1131)
 676. ఏదైనా (1130)
 677. ప్రథమ (1129)
 678. చివరకు (1128)
 679. గ్రామములోని (1128)
 680. అందరూ (1126)
 681. కేంద్రంగా (1125)
 682. బయటకు (1122)
 683. వెబ్ (1119)
 684. మార్పు (1117)
 685. పిల్లలు (1116)
 686. మార్కెటింగ్ (1115)
 687. వరుసగా (1114)
 688. తెగల (1114)
 689. వాటికి (1113)
 690. బంగారు (1113)
 691. జారీ (1112)
 692. మీటర్ల (1112)
 693. ఒకసారి (1111)
 694. కుటుంబం (1109)
 695. మాధ్యమిక (1109)
 696. రంగు (1106)
 697. అధ్యయనం (1102)
 698. కనీసం (1102)
 699. తప్ప (1100)
 700. పూర్వ (1100)
 701. పురపాలక (1099)
 702. సమాచారం (1097)
 703. అనుసరించి (1097)
 704. భౌతిక (1096)
 705. ఏకైక (1094)
 706. ఉంటుంది (1093)
 707. తీసుకుని (1093)
 708. జీవితంలో (1093)
 709. తగిన (1093)
 710. ప్రారంభ (1091)
 711. పురుష (1090)
 712. వహించిన (1089)
 713. ప్రాంతానికి (1085)
 714. ఉన్నప్పుడు (1085)
 715. సంబంధించి (1084)
 716. పూర్వం (1084)
 717. పాటలు (1084)
 718. ఇతను (1081)
 719. అక్కడి (1080)
 720. అందువలన (1080)
 721. తరువాతి (1076)
 722. ఎటువంటి (1076)
 723. కార్యక్రమం (1074)
 724. యునైటెడ్ (1071)
 725. ప్రాంతాలకు (1070)
 726. కొంతమంది (1069)
 727. ఆన్ (1068)
 728. కిందికి (1064)
 729. షెడ్యూల్డ్ (1063)
 730. ఎనిమిది (1062)
 731. జాన్ (1062)
 732. ప్రఖ్యాత (1057)
 733. జాతి (1056)
 734. పరిస్థితి (1055)
 735. హైదరాబాద్ (1055)
 736. కాదు (1055)
 737. రాష్ట్రంలోని (1054)
 738. లకు (1054)
 739. ఆధ్వర్యంలో (1054)
 740. వేరు (1052)
 741. ముందే (1052)
 742. రకమైన (1052)
 743. గాను (1050)
 744. ప్రత్యేకమైన (1049)
 745. సహాయం (1047)
 746. ఇంజనీరింగ్ (1046)
 747. కల (1046)
 748. జనాభాతో (1046)
 749. విధమైన (1045)
 750. టు (1045)
 751. స్టేషన్ (1045)
 752. గుర్తించిన (1044)
 753. నీటిని (1043)
 754. అంచనా (1042)
 755. నగరంలో (1039)
 756. దర్శకుడు (1039)
 757. పారుదల (1037)
 758. దూరంగా (1037)
 759. వేసిన (1035)
 760. సినిమాలో (1035)
 761. గ్రామాల (1035)
 762. ప్రజా (1034)
 763. పెట్టి (1033)
 764. హిందీ (1031)
 765. చిత్రాలు (1028)
 766. కంపెనీ (1028)
 767. ఏదో (1027)
 768. పేరును (1026)
 769. పౌర (1025)
 770. అందుకు (1024)
 771. సీనియర్ (1021)
 772. సంకలనం (1020)
 773. పద్ధతి (1018)
 774. మొదలగు (1017)
 775. దారి (1016)
 776. మొదలైనవి (1014)
 777. ఇటీవల (1013)
 778. తీసిన (1011)
 779. విషయాన్ని (1007)
 780. గ్రామీణ (1005)
 781. కథా (1003)
 782. లక్షణాలు (1002)
 783. జనగణన (1001)
 784. కనిపించే (1001)
 785. వైభవంగా (1001)
 786. డాక్టర్ (999)
 787. సుప్రసిద్ధ (999)
 788. పద్ధతిలో (998)
 789. దేశాలలో (998)
 790. మంత్రి (998)
 791. శాస్త్రీయ (997)
 792. పురస్కార (997)
 793. పట్టణమైన (995)
 794. ప్రకృతి (994)
 795. వేసవి (993)
 796. వినియోగంలో (993)
 797. అనుసంధానం (992)
 798. పురస్కారాలు (992)
 799. ఆమెను (991)
 800. ప్రాంతాన్ని (990)
 801. చేతిలో (990)
 802. ఒకటిగా (989)
 803. శాస్త్ర (989)
 804. కావలసిన (988)
 805. తను (988)
 806. నాకు (988)
 807. నిర్వహణ (986)
 808. లోపల (985)
 809. కొత్తగా (985)
 810. పైకి (984)
 811. హాల్ (984)
 812. ఆడవారి (983)
 813. ప్రాంతాల్లో (982)
 814. స్కూల్ (981)
 815. మగవారి (981)
 816. ఇటువంటి (980)
 817. ఎత్తు (979)
 818. వసతి (978)
 819. సేవలు (978)
 820. రావు (975)
 821. పేర్లు (973)
 822. తేదీన (973)
 823. చాల (972)
 824. పాట (970)
 825. అడుగుల (970)
 826. ప్రచారం (968)
 827. విభాగంలో (967)
 828. కుమార్తె (965)
 829. ఆర్ట్ (964)
 830. మీదుగా (963)
 831. లోనే (963)
 832. వేసి (963)
 833. హెక్టార్లలో (963)
 834. రాజా (962)
 835. సహాయక (962)
 836. వారీ (960)
 837. అతడు (959)
 838. విజయవాడ (958)
 839. లొకేషన్ (958)
 840. మనిషి (957)
 841. పేజీ (956)
 842. దేశాల (956)
 843. క్రమంగా (955)
 844. తాము (953)
 845. చివరికి (953)
 846. బదులుగా (952)
 847. ఔషధ (952)
 848. కళాశాలలో (947)
 849. కథలు (946)
 850. సూచనలు (946)
 851. ఇళ్లతో (944)
 852. నారాయణ (943)
 853. తీసుకొని (943)
 854. కార్యదర్శి (943)
 855. ఉదాహరణకు (942)
 856. నటుడు (942)
 857. వాడీ (941)
 858. వార్షిక (940)
 859. అక్షరాస్య (940)
 860. రెండూ (939)
 861. ప్రదర్శన (939)
 862. బయట (938)
 863. లంకెలు (937)
 864. బృందం (935)
 865. బావులు (935)
 866. తదితర (934)
 867. సమీపంలోని (934)
 868. లోపు (934)
 869. సంక్షేమ (934)
 870. కుటుంబానికి (933)
 871. కాలువ (931)
 872. సరఫరాల (930)
 873. రోజుల్లో (929)
 874. అంతే (927)
 875. పాత్రలు (926)
 876. బలమైన (925)
 877. మనకు (925)
 878. స్వంత (925)
 879. విత్తిన (925)
 880. సింగ్ (925)
 881. గ్రామపంచాయతి (925)
 882. సందర్భంలో (924)
 883. దగ్గరగా (924)
 884. తెలిసిన (923)
 885. దశలో (922)
 886. ప్రపంచవ్యాప్తంగా (922)
 887. పరిధిలోకి (922)
 888. ఒకరు (921)
 889. శుద్ధ (921)
 890. సొంత (920)
 891. విజ్ఞాన (919)
 892. మరి (919)
 893. కుటుంబంలో (919)
 894. చేసుకుని (918)
 895. ప్రయత్నం (918)
 896. సొసైటీ (918)
 897. ఎప్పుడూ (915)
 898. అకాడమీ (915)
 899. వాతావరణం (914)
 900. ఇచ్చే (914)
 901. జీవితాన్ని (912)
 902. విలువ (912)
 903. చేయాలని (912)
 904. అక్కడే (911)
 905. ప్రేమ (911)
 906. వలస (909)
 907. ఆమెకు (909)
 908. దేవాలయం (907)
 909. మిగతా (905)
 910. బావుల (905)
 911. ఎలాంటి (904)
 912. సమస్యలు (900)
 913. పరిసర (900)
 914. ప్రకారము (898)
 915. లోకి (898)
 916. భర్త (898)
 917. కొన్నిసార్లు (898)
 918. మత (896)
 919. సహజ (896)
 920. విదేశీ (896)
 921. కొంతకాలం (895)
 922. సాంఘిక (895)
 923. సినిమాలు (894)
 924. ఇచ్చి (894)
 925. జనరల్ (894)
 926. వరల్డ్ (894)
 927. కళాశాలలు (892)
 928. క్రితం (892)
 929. సహాయ (892)
 930. సముద్ర (891)
 931. అప్పటికే (891)
 932. మరణాలు (890)
 933. కావడం (889)
 934. ఉన్నట్లు (888)
 935. ప్రాచుర్యం (888)
 936. విషయాలు (888)
 937. వ్యాసం (888)
 938. పుస్తక (888)
 939. సంస్కృతి (887)
 940. బోరు (887)
 941. సాహిత్యం (885)
 942. లేదని (884)
 943. ప్రభావితం (883)
 944. తిరుపతి (882)
 945. అలాంటి (882)
 946. కుమార్ (881)
 947. సంవత్సరానికి (881)
 948. మాట (881)
 949. దేశానికి (880)
 950. వేగంగా (880)
 951. ఆధ్యాత్మిక (879)
 952. అదనపు (879)
 953. బహుమతి (879)
 954. గుండా (877)
 955. ఏమి (876)
 956. మూల (876)
 957. సరాసరి (876)
 958. కార్యాలయం (875)
 959. లేదు (874)
 960. బుక్ (874)
 961. తీవ్రమైన (873)
 962. పర్యాటక (872)
 963. అయినప్పటికీ (871)
 964. మేరకు (870)
 965. విడిగా (870)
 966. విస్తీర్ణము (869)
 967. తనను (869)
 968. బాధ్యతలు (868)
 969. తదుపరి (867)
 970. జాబితాను (866)
 971. రసాయన (865)
 972. గొట్టపు (865)
 973. వందల (864)
 974. అమలు (863)
 975. రూపాయల (861)
 976. దాడి (858)
 977. పశ్చిమాన (857)
 978. కమ్యూనికేషన్ (857)
 979. డిజిటల్ (856)
 980. అందరు (856)
 981. విభాగం (855)
 982. అఫ్ (854)
 983. వేరే (852)
 984. విద్యార్థులు (852)
 985. మార్గంలో (851)
 986. అనుమతి (850)
 987. ప్రాంతాల (848)
 988. పాత్రను (848)
 989. ప్రత్యామ్నాయ (848)
 990. చలనచిత్ర (848)
 991. చేస్తోంది (848)
 992. లక్ష్మీ (846)
 993. పిల్లల (846)
 994. కోట (845)
 995. చక్రవర్తి (844)
 996. సర్ (844)
 997. పరంగా (843)
 998. సంస్కృత (842)
 999. ఇంటర్నెట్ (841)
 1000. పనిచేసిన (841)