կամ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: կամք

Armenian[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

From Old Armenian կամ (kam).

Conjunction[edit]

կամ (kam)

 1. or

Etymology 2[edit]

From Old Armenian կամ (kam).

Verb[edit]

կամ (kam)

 1. I am, I exist
Conjugation[edit]

Etymology 3[edit]

From Old Armenian կամն (kamn).

Noun[edit]

կամ (kam)

 1. a thresher device, composed of a board with pebbles attached to it, which was dragged by bulls in the threshing floor
Declension[edit]

Old Armenian[edit]

Etymology 1[edit]

Probably from Proto-Indo-European *gʷeh₂- (to come, step), with an original meaning “to step, put the foot, arrive, establish oneself”. Cognates include Sanskrit जिगाति (jígāti, to put down the foot, step, stride), Ancient Greek βιβάς (bibás, going on, continuing), βῆμα (bêma), Lithuanian dialectal góti (to go). Related to կայ (kay), եկ (ek).

Verb[edit]

կամ (kam)  (aorist indicative կացի)

 1. to stand, to be standing; to remain; to appear; to be, to exist; to live, to subsist; to stop, to cease; to wait
  կալ մնալkal mnal ― to rest, to dwell, to reside; to persist, to persevere
  ի վերայ կալi veray kal ― to superintend, to oversee; (fig.) to understand, to comprehend, to perceive
  հաստատուն, պինդ կալhastatun, pind kal ― to hold fast in, to remain firm
  կալ առաջի երեսաց ուրուքkal aṙaǰi eresacʿ urukʿ ― to make head against, to cope with, to resist
  ստէպ կալstēp kal ― to apply oneself, to be assiduous
  անկեալ կալankeal kal ― to lie, to lie down
  ի բաց կալi bacʿ kal ― to hold aloof, to give up, to withdraw
  ստէպ կալ օրինացstēp kal ōrinacʿ ― to keep the laws
  դատաւոր կալ ի վերայdatawor kal i veray ― to be judge or arbitrator
  շուրջ կալ զոմամբšurǰ kal zomamb ― to beset some one
  կայ մնայ նմաkay mnay nma ― it is reserved for him
  զիա՞րդ կայքzia?rd kaykʿ ― how do you do?
  զի՞ կասzi? kas ― why do you wait? what are you waiting for?
  զի՞ կայ իմ եւ ձերzi? kay im ew jer ― what have you to do with me? what does it matter to you?
  եկաց, կացինekacʿ, kacʿin ― there has been; there have been
  եկաց զնովին ժամանակօքekacʿ znovin žamanakōkʿ ― he lived or flourished about the same time or at the same epoch
  կացին ի նոսա չքնաղ օրինակք առաքինութեանkacʿin i nosa čʿkʿnał ōrinakkʿ aṙakʿinutʿean ― they possessed rare examples of virtue
  կացին աչք նորաkacʿin ačʿkʿ nora ― he has lost his sight, he has become blind
  չկարեմ ի վերայ կալ բանիցդčʿkarem i veray kal banicʿd ― I don't know what you mean, I do not understand you
  կալով կացցեն բանք իմkalov kacʿcʿen bankʿ im ― my words shall come to pass, my prediction shall be fulfilled
  որ կանor kan ― things present, the present
  կաց մնաց, կաց եւ մնացkacʿ mnacʿ, kacʿ ew mnacʿ ― remnants of troops, wreck of an army
Conjugation[edit]
Derived terms[edit]
Descendants[edit]

References[edit]

 • կամ in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • կայ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University
 • Hrach Martirosyan (2010), Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, ISBN 9789004173378, page 250

Etymology 2[edit]

An Iranian borrowing. Compare Middle Persian kʾm (kām, wish), Old Persian 𐎣𐎠𐎶 (kāma), Persian کام (kām, desire, wish). The conjunction կամ (kam, or) is from the same source.

Noun[edit]

կամ (kam

 1. (usually in the plural) will, determination, intention, design; wish, desire; humour, fantasy, whim, caprice
  կամ է ինձkam ē inj ― I will, I intend
  ի կամաց, կամօք եւ ախորժիւքi kamacʿ, kamōkʿ ew axoržiwkʿ ― voluntarily, willingly
  կամօքkamōkʿ ― on purpose, designedly
  ըստ կամի, ըստ կամսəst kami, əst kams ― at will, ad libitum, arbitrarily, at pleasure; at discretion
  յոչ կամացyočʿ kamacʿ ― unwillingly, in spite of oneself, against one's will, reluctantly, grudgingly
  յօժար կամքyōžar kamkʿ ― readiness, inclination, willingness
  հաստատուն, անյողդողդ կամքhastatun, anyołdołd kamkʿ ― firm will, determination, iron will, resoluteness
  յեղյեղուկ կամքyełyełuk kamkʿ ― caprice, fickleness
  ինքնիշխան, բացարձակ կամքinkʿnišxan, bacʿarjak kamkʿ ― absolute will, arbitrariness, despotism
  անձնիշխան կամքanjnišxan kamkʿ ― free will
  անձնահաճ կամքanjnahač kamkʿ ― humour, whim, caprice, fancy
  ըստ կամս անձին գնալəst kams anjin gnal ― to indulge one's fancy or caprice
  փոխել զկամսpʿoxel zkams ― to change one's mind
  անձնատուր լինել ի կամս ուրուքanjnatur linel i kams urukʿ ― to submit to the guidance of; to comply with all the whims of
  ի կամս ուրուք դնել զիմնi kams urukʿ dnel zimn ― to depend on another's will
  եթէ Տեառն կամք իցենetʿē Teaṙn kamkʿ icʿen ― if God wills, God willing
  Տեառն կամք լիցինTeaṙn kamkʿ licʿin ― God's will be done
  որչափ եւ կամք իցեն նորաorčʿapʿ ew kamkʿ icʿen nora ― as much as he may desire
  եթէ կամք իցեն քոetʿē kamkʿ icʿen kʿo ― if you wish or like
  ըստ հաճոյից կամաց քոցəst hačoyicʿ kamacʿ kʿocʿ ― at your will or pleasure; as well as you could wish
  կամք էին ինձkamkʿ ēin inj ― I wished to, I wanted to
  կամք են ինձ ասելkamkʿ en inj asel ― I would say, I mean
  կամ որպէս կամք են բանիս ասելkam orpēs kamkʿ en banis asel ― or rather
  կամք եղեն նմաkamkʿ ełen nma ― it pleased him to, he liked to
  կամք էին նորաkamkʿ ēin nora ― he desired or wished
  հակառակ կամաց նորաhakaṙak kamacʿ nora ― against his will
  որ ինչ ի կամս մերor inčʿ i kams mer ― as much as we can
  որպէս զիարդ եւ կամք իցեն նոցաorpēs ziard ew kamkʿ icʿen nocʿa ― in any way they like
Declension[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]
Descendants[edit]

References[edit]

 • կամք in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • կամք in Gabriēl Awetikʿean, Xačʿatur Siwrmēlean, Mkrtičʿ Awgerean (1836–37), Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language], in 2 vols, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • կամ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University