συλλαμβάνω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From σῠν- (sun-, with) +‎ λᾰμβᾰ́νω (lambánō, I take)

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /syl.lam.bá.nɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /syl.lamˈba.no/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /syl.lamˈba.no/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /syl.lamˈba.no/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /si.lamˈba.no/
 • Verb[edit]

  σῠλλᾰμβᾰ́νω (sullambánō)

  1. I collect, gather; I rally
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 5.46
    συλλαβὼν δὲ οὗτος τῆς στρατιῆς
    sullabṑn dè hoûtos tês stratiês
    rallying the rest of his army
   1. I take with me, carry off
    • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Women of Trachis 1153
     παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ᾽ αὐτὴ τρέφει
     paídōn dè toùs mèn xullaboûs᾽ autḕ tréphei
     Some of your children she has taken with her
   2. I put together, close, enclose
    • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Phaedrus 118a
     ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς.
     idṑn dè ho Krítōn sunélabe tò stóma kaì toùs ophthalmoús.
     And Crito, when he saw it, closed his mouth and eyes.
    1. I combine in pronunciation
     • 424 BCE, Aristophanes, The Knights 21
      λέγε δὴ μόλωμεν ξυνεχὲς ὡδὶ ξυλλαβών.
      lége dḕ mólōmen xunekhès hōdì xullabṓn.
      Well, then! Say "Let us bolt," like this, as one word.
   3. I comprise
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.82
     ἑνὶ δὲ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν
     henì dè épeï pánta sullabónta eipeîn
     But, to conclude the whole matter in one word,
  2. I take hold of, seize
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.26
    συλλαμβάνοντι τὰς Ἰώνων ὁλκάδας ἐκπλεούσας ἐκ τοῦ Πόντου
    sullambánonti tàs Iṓnōn holkádas ekpleoúsas ek toû Póntou
    seizing the Ionian merchant ships as they sailed out of the Euxine
   1. I apprehend, arrest
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.121e
     ὃς δ᾽ ἂν ἀπηγήσηται τὰ περὶ τὸν φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμβάνειν καὶ μὴ ἀπιέναι ἔξω.
     hòs d᾽ àn apēgḗsētai tà perì tòn phôra gegenēména, toûton sullambánein kaì mḕ apiénai éxō.
     whoever told her the story of the thief, she was to seize and not let get out
    • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 1.20
     βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράσαντές τι
     boulómenoi dè prìn xullēphthênai drásantés ti
     but, wishing to do something before they were seized
   2. I comprehend
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.91
     οὐ συλλαβὼν δὲ τὸ ῥηθὲν
     ou sullabṑn dè tò rhēthèn
     But, not comprehending what was said
  3. I receive at the same time
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.32
    τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατον ἐστί
    tà pánta mén nun taûta sullabeîn ánthrōpon eónta adúnaton estí
    It is impossible for one who is only human to obtain all these things at the same time
  4. I conceive a child
   • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, Aphorisms 5.46
    ὁκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἐοῦσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν γαστρὶ
    hokósai parà phúsin pakheîai eoûsai mḕ xullambánousin en gastrì
    Such women are immoderately fat, and cannot conceive
  5. I take with (e.g. as an assistant)
   • 416 BCE, Euripides, Herakles 833
    ἀλλ᾽ εἶ᾽, ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν
    all᾽ eî᾽, átenkton sullaboûsa kardían
    But come, taking with you a hardened heart
  6. (with dative of person) I assist
   • 391 BCE, Aristophanes, Assemblywomen 861
    τὰ δυνατὰ γὰρ δεῖ τῇ πόλει ξυλλαμβάνειν τοὺς εὖ φρονοῦντας.
    tà dunatà gàr deî têi pólei xullambánein toùs eû phronoûntas.
    Every sensible man must assist the state.
   • 425 BCE, Aristophanes, Lysistrata 540
    ἐν τῷ μέρει χἠμεῖς τι ταῖς φίλαισι συλλάβωμεν.
    en tôi mérei khēmeîs ti taîs phílaisi sullábōmen.
    In our comradely venture we each take our part.
   1. (middle, with genitive of object) I take part in
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.49
     οἳ δὲ οὐκ ἂν συνελάβοντο τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ταύτης εἵνεκεν τῆς αἰτίης
     hoì dè ouk àn sunelábonto toû strateúmatos toû epì Sámon taútēs heíneken tês aitíēs
     they would not have taken part in the expedition against Samos for this reason.

  Inflection[edit]

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  References[edit]


  Greek[edit]

  Etymology[edit]

  Ancient Greek συλλαμβάνω (sullambánō).

  Verb[edit]

  συλλαμβάνω (syllamváno) (simple past συνέλαβα, passive συλλαμβάνομαι)

  1. (law) arrest (take into custody)
  2. conceive
   1. develop an idea
   2. understand
   3. (intransitive) become pregnant
  3. receive, accept into the mind, understand
  4. (telecommunications) detect signals

  Conjugation[edit]

  This verb needs an inflection-table template.

  Related terms[edit]