Category:Yosondúa Mixtec lemmas

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. jnuu
 2. vaꞌu
 3. ñuñu
 4. vincha
 5. tɨchɨ
 6. kuáyu
 7. koo
 8. Xniu
 9. xia'un
 10. chuun
Oldest pages ordered by last edit:
 1. ja'a
 2. kuayu
 3. lakua
 4. jnuu
 5. jakoo
 6. jakuaa
 7. yuku
 8. viko
 9. chii
 10. choko

Yosondúa Mixtec lemmas, categorized by their part of speech.