առ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Old Armenian[edit]

Etymology 1[edit]

From Proto-Indo-European *pr̥s- or *pors-V́-. Cognate with Ancient Greek παρά (pará) and Sanskrit पर (pára).

Preposition[edit]

առ (aṙ)

 1. (with dative) because of, due to
  առ նախանձուaṙ naxanju ― because of jealousy
  առ ահի, երկիւղիaṙ ahi, erkiwłi ― for fear, through fear
  առ վշտինaṙ vštin ― because of the sorrow
  առ ձերում անմտութեանaṙ jerum anmtutʿean ― because of your folly
  առ տկարութեա՞ն ինչ, թէ առ չարակամութեանaṙ tkarutʿea?n inčʿ, tʿē aṙ čʿarakamutʿean ― because of weakness or malice?
  առ խոնարհութեւն իւրումaṙ xonarhutʿewn iwrum ― because of own humility
  առ յոյժ յիմարութեանaṙ yoyž yimarutʿean ― because of stupidity
  առ չարութեանaṙ čʿarutʿean ― for malice, through malice
  կայթել/խայտալ առ խնդութեանkaytʿel/xaytal aṙ xndutʿean ― to leap for joy
 2. (with dative) near, at
  առ նմաaṙ nma ― near him
  նստել, բազմել առ ումեմն/ումեքnstel, bazmel aṙ umemn/umekʿ ― to sit down near any one
 3. (with dative) to
  արդարացուսջիք զնա առ հօր իւրումardaracʿusǰikʿ zna aṙ hōr iwrum ― make excuses for him to his father
 4. (with accusative) to, towards, in the direction of (a person)
  առ ինքն կոչէր զամենայն իշխանսaṙ inkʿn kočʿēr zamenayn išxans ― was calling all princes to him
  առ իսaṙ is ― to me
  առ նա երթալaṙ na ertʿal ― to go to him
  գնաց առ դուքսնgnacʿ aṙ dukʿsn ― he is gone to the duke
  եկեալ է առ քեզ թագաւորն հայոց Արշակekeal ē aṙ kʿez tʿagaworn hayocʿ Aršak ― Armenian king Arshak has come to you
 5. (with accusative) near, at, on, in
  առ մեզ բնակեալ էaṙ mez bnakeal ē ― is living with us
  առ դուրս հնձանինaṙ durs hnjanin ― at the doors of the wine press
  առ ափն ծովունaṙ apʿn covun ― at the shore of the sea
  առ իս է յամենայն ժամaṙ is ē yamenayn žam ― he is always near me
  առ հայս եւ առ յոյնսaṙ hays ew aṙ yoyns ― among the Armenians and Greeks
  ոչ է նոյնպէս առ անգղիացիսočʿ ē noynpēs aṙ angłiacʿis ― it is not even among the English
  առ արտաքսaṙ artakʿs ― on the outside
  առ երիaṙ eri ― near, towards
  առ ժամ միaṙ žam mi ― at present, for the moment
  առ այժմaṙ ayžm ― now
  առ ետեղaṙ eteł ― there, in that very place, in the same place; immediately, directly, forthwith
  առ ե՞րբaṙ e?rb ― when? until when?
  առ երեկսaṙ ereks ― towards the evening
  առ երեսսaṙ eress ― externally, apparently
  առ ի յետոյքaṙ i yetoykʿ ― things past
  առ ի ներքոյaṙ i nerkʿoy ― under
 6. (with accusative) to
  առ մեծամեծս եւ առ իշխանս, առ ազատս եւ շինականս, ողջոյնaṙ mecamecs ew aṙ išxans, aṙ azats ew šinakans, ołǰoyn ― to grandees and princes, to azats and peasants, greetings!
  առ նոսաaṙ nosa ― to them
  ասէր առ նոսաasēr aṙ nosa ― was saying to them
  աղաղակէր առ նա այր միałałakēr aṙ na ayr mi ― a man was calling him
  յաւելաւ առ հարս իւրyawelaw aṙ hars iwr ― he joined to his forefathers
  եւ ետու առ նոսա զթուղթս թագաւորինew etu aṙ nosa ztʿułtʿs tʿagaworin ― I gave the papers of the king to them
  յարգոյ՝ մեծարու է առ ամենեսինyargoy, mecaru ē aṙ amenesin ― he is respected by all men
  պարտ է լինել ազնուաբարոյ առ անձն եւ առ այլսpart ē linel aznuabaroy aṙ anjn ew aṙ ayls ― it is right to respect one's self as well as other
  առ մահ վիրաւորեալaṙ mah viraworeal ― wounded to death or mortally wounded
  առ մահ մեղանչելaṙ mah mełančʿel ― commit a deadly sin
 7. (with accusative) with regard to; relatively to; in comparison to
  դարձեալ առ այպիսի ճշմարիտ ասացածս անպատշաճ հարցուածս մատուցանենdarjeal aṙ aypisi čšmarit asacʿacs anpatšač harcʿuacs matucʿanen ― again they are asking improper question with regard to these true sayings
  որպէս առ մի մարդ՝ այսպէս առ բոլոր աշխարհսorpēs aṙ mi mard, ayspēs aṙ bolor ašxarhs ― as with regard to one person, so towards the whole world
  որպէս լոյս առ խաւարorpēs loys aṙ xawar ― as light in comparison to darkness
  հեղգ առ ուսումնhełg aṙ usumn ― lazy concerning the study
  սէգ իսկ էր առ հանդերձսsēg isk ēr aṙ handerjs ― was proud with regard to clothing
  առ հասարակaṙ hasarak ― common, general, universal generally, universally
 8. (with accusative) about
  ասաց եւ առակ մի նոցա առ այն...asacʿ ew aṙak mi nocʿa aṙ ayn... ― he told them a fable about...
 9. (with accusative) for, for the purpose of
  հանդերձ քո մի՛ լիցի առ ի պճնել, այլ միայն առ ի պէտս մարմնոյhanderj kʿo mí licʿi aṙ i pčnel, ayl miayn aṙ i pēts marmnoy ― let not your clothing be for adornment, but only for the needs of the body
  եւ ժողովեալ մանկունս առ ի նիւթ վարդապետութեանն...ew žołoveal mankuns aṙ i niwtʿ vardapetutʿeann... ― and gathering children for the purpose of teaching...
  առ ի յայրելaṙ i yayrel ― for burning
  առ ի տեսանել զնաaṙ i tesanel zna ― to see him
  առ սրբելaṙ srbel ― in order to purify
  առ յիշատակaṙ yišatak ― for the memory, for the remembrance
  առ զարդaṙ zard ― ornamental, by way of ornament
 10. (with accusative) because of, due to
  առ ի չգիտանս եկերaṙ i čʿgitans eker ― he ate because of not knowing
  առ ցավս ճչելaṙ cʿavs ččʿel ― to cry because of pains
  առ նախանձaṙ naxanj ― out of jealousy
  առ սէրaṙ sēr ― out of love
  առ ի՞նչaṙ i?nčʿ ― how? why? for what cause?
  առ իցէ ինձaṙ icʿē inj ― no matter to me! what does it matter to me?
  առ իցեն այն ամենայնaṙ icʿen ayn amenayn ― of what use is all that?
 11. (with accusative) by
  բան առ բանban aṙ ban ― word by word
 12. (with accusative) per
  առ այրaṙ ayr ― to each person, apiece
  գառն մի առ օրgaṙn mi aṙ ōr ― a lamb per day
  նկանակ մի առ այրnkanak mi aṙ ayr ― a bread to each man
 13. (with accusative) for, as
  զնա առ աստուածս ունինzna aṙ astuacs unin ― they take him for a god
  առ բարեկամս ունիմ զնաaṙ barekams unim zna ― I keep him for my friend
  առ ոչինչ համարելaṙ očʿinčʿ hamarel ― to consider a worthless thing/individual
 14. (with ablative) because of, due to
  առ չգոյէaṙ čʿgoyē ― not having, because he had not
  առ ի չգոյէ հիւթոյ երկրինaṙ i čʿgoyē hiwtʿoy erkrin ― because of the absence of moisture in the earth
  առ չգիտելոյaṙ čʿgiteloy ― ignorantly
 15. (with ablative) for, for the purpose of
  առ ի ցուցանելոյ արարaṙ i cʿucʿaneloy arar ― did for the purpose of showing
  առ իմէ՞aṙ imē? ― why? for what cause or reason?
 16. (with ablative) at, near
  խնդրեսցես զիմաստութիւն առ ի չարաց՝ եւ ոչ գտցեսxndrescʿes zimastutʿiwn aṙ i čʿaracʿ, ew očʿ gtcʿes ― you will look for wisdom with the wicked, but you won't find it
 17. (with ablative) from, from the side
  առ ի քէնaṙ i kʿēn ― from you, from your side
  առ հօրէaṙ hōrē ― from the father; paternal
  եղբայր առ մօրէełbayr aṙ mōrē ― brother on the side of the mother
  առ ի ծառոյնaṙ i caṙoyn ― from near the tree
  առ մէնջaṙ mēnǰ ― from us
 18. (with instrumental) at, near, in the region of
  ոմն անկաւ առ ճանապարհաւomn ankaw aṙ čanaparhaw ― someone fell near the road
  եւ անդ էր առ լերամբն երամակ մի խոզացew and ēr aṙ lerambn eramak mi xozacʿ ― and there near the mountain there was a herd of swine
  առ եզերբ գետոյaṙ ezerb getoy ― at the bank of the river
  առ երկրաւaṙ erkraw ― on the ground
 19. (with instrumental) at the time of
  առ ջրհեղեղաւնaṙ ǰrhełeławn ― at the time of the deluge
  առ հնօքն թագաւորօքնaṙ hnōkʿn tʿagaworōkʿn ― at the time of olden kings
  առ թագաւորութեամբ Տրդատայaṙ tʿagaworutʿeamb Trdatay ― under the reign of Tiridates
  առ նովին ժամանակաւaṙ novin žamanakaw ― at that time, then
 20. (with instrumental) in comparison with
  աղէտք քո ոչինչ են առ իմովսałētkʿ kʿo očʿinčʿ en aṙ imovs ― your misfortune is nothing in comparison of mine
  զի՞նչն է յարդ առ ցորենաւzi?nčʿn ē yard aṙ cʿorenaw ― what's straw in comparison with wheat
  սակաւ ինչ է այդ առ պարտեօքս՝ զոր ունիմ առ քեզsakaw inčʿ ē ayd aṙ parteōkʿs, zor unim aṙ kʿez ― it is little in comparison of what I owe you
 21. (as a prefix) translating Ancient Greek πρός (prós)
  առբերեմaṙberem ― bring forward
  առդնեմaṙdnem ― propose
Usage notes[edit]

The word has the combining forms առ- (aṙ-) and առա- (aṙa-). The final -ա- (-a-) in the latter may be the conjunction -ա- (-a-) or may have an etymological value.

Derived terms[edit]

References[edit]

 • առ in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • առ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University
 • առ in Geworg J̌ahukyan (ed. by Vahan Sargsyan) (2010), Hayeren stugabanakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary], Yerevan: Asoghik, ISBN 978-9939-50-121-5
 • Ašot Abrahamyan (1976), Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (fourth edition), Yerevan: Luys
 • “aṙ” in Hrach Martirosyan (2010), Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, ISBN 9789004173378, page 100

Etymology 2[edit]

From the aorist stem of առնում (aṙnum).

Noun[edit]

առ (aṙ

 1. taking, capture, seizure
 2. plunder, pillage
  առ աւար, առ եւ ապուռaṙ awar, aṙ ew apuṙ ― booty
  յառ յապուռyaṙ yapuṙ ― by plundering, sacking, pillaging
Declension[edit]

References[edit]

 • առ in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • առ in Gabriēl Awetikʿean, Xačʿatur Siwrmēlean, Mkrtičʿ Awgerean (1836–37), Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language], in 2 vols, Venice: S. Lazarus Armenian Academy