ընդ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Old Armenian[edit]

Alternative forms[edit]

 • ըն ‎(ən) (post-classical, rare)

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *h₂énti. See also ենթ- ‎(entʿ-).

Preposition[edit]

ընդ ‎(ənd)

 1. (with genitive) in the place, instead of; for
  թագաւորել ընդ նորա‎ ― tʿagaworel ənd nora ― to reign instead of him, to succeed him
  նա ինձ չար ընդ բարւոյ հատոյց‎ ― na inj čʿar ənd barwoy hatoycʿ ― he repaid me with evil in place of the good
  տալ գինս ընդ կերակրոյ‎ ― tal gins ənd kerakroy ― to give price for food
  տուր ընդ իմ եւ ընդ քո‎ ― tur ənd im ew ənd kʿo ― give for me and for you
  փոխանակ ընդ կնոջ միոյ‎ ― pʿoxanak ənd knoǰ mioy ― instead of a certain woman
  փոխանակ ընդ այնր‎ ― pʿoxanak ənd aynr ― for it
  ընդ է՞ր‎ ― ənd ē?r ― why? for what reason? wherefore?
  ընդ է՞ր ոչ‎ ― ənd ē?r očʿ ― why not?
 2. (with dative) with
  խօսել սկսաւ ընդ նմա‎ ― xōsel sksaw ənd nma ― started talking with him
  կին նորա եկեալ էր ընդ նմա‎ ― kin nora ekeal ēr ənd nma ― his wife had come with him
 3. (with dative) marks the indirect object with some verbs
  նախանձել ընդ ումեք‎ ― naxanjel ənd umekʿ ― to be jealous of someone
  համբուրեաց ընդ նմա‎ ― hambureacʿ ənd nma ― he kissed him
 4. (with accusative) to, in the direction of
  ընդ կողմանս կողմանս‎ ― ənd kołmans kołmans ― in many directions
  ընդ ամենայն գաւառաս‎ ― ənd amenayn gawaṙas ― into many regions
  ընդ ամենայն երկիր‎ ― ənd amenayn erkir ― in all countries
  ընդ արեւմուտս հիւսիսոյ‎ ― ənd arewmuts hiwsisoy ― towards north-west
  ընդ մէջ‎ ― ənd mēǰ ― in; into, inside, in the midst; through
  ընդ մէջ կտրել‎ ― ənd mēǰ ktrel ― to split, to pass or go across
  ընդ գիրկս մտանել‎ ― ənd girks mtanel ― to draw the bow strongly
 5. (with accusative) marks the indirect object with some verbs
  եւ նա ընդ բանսն խռովեցաւ‎ ― ew na ənd bansn xṙovecʿaw ― and he got offended because of the words
  ուրախ եղաք ընդ այս‎ ― urax ełakʿ ənd ays ― we were happy because of this
  ընդ միմեամնս գրգռեալ‎ ― ənd mimeamns grgṙeal ― inflamed against each other
  զայրացան ընդ բանս նորա‎ ― zayracʿan ənd bans nora ― they were angry at his words
  նայել ընդ ամբոխ‎ ― nayel ənd ambox ― to look at a crowd
  հայել ընդ երկինս‎ ― hayel ənd erkins ― to look at the sky
 6. (with accusative) with
  առին ընդ իւրեանս պատարագս‎ ― aṙin ənd iwreans patarags ― they took with them presents
  կագել ընդ հողմս‎ ― kagel ənd hołms ― to fight with winds
  ընդ իս խօսել‎ ― ənd is xōsel ― to speak with me
  եկ ընդ իս‎ ― ek ənd is ― come away with me
  ընդ խաղ, կատակս‎ ― ənd xał, kataks ― ludicrously, facetiously
  ընդ խաբս‎ ― ənd xabs ― fraudulently, erroneously
  ընդ աղօտ‎ ― ənd ałōt ― obscurely; near sighted, hazy, obscure
  իբրեւ ընդ աղօտ իմն շունչ յըռնգունս ունէին‎ ― ibrew ənd ałōt imn šunčʿ yəṙnguns unēin ― they were at the last gasp
  ընդ մի բերան‎ ― ənd mi beran ― with one voice, unanimously
  դի՛ր զգիրսդ ընդ այլս‎ ― dír zgirsd ənd ayls ― put these books with the others
 7. (with accusative) through
  մտանել ընդ դուռն նեղ‎ ― mtanel ənd duṙn neł ― to enter through a narrow doorway
  ընկենուլ ընդ պատուհանն‎ ― ənkenul ənd patuhann ― to throw out of window
  ի լիւղ անցանէր ընդ գետն Եփրատ‎ ― i liwł ancʿanēr ənd getn Epʿrat ― was crossing Euphrates by swimming
  անցանել ընդ Կարին‎ ― ancʿanel ənd Karin ― to pass through Erzerum
  անցանել ընդ այն‎ ― ancʿanel ənd ayn ― to go that way
  ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, ընդ եղեգան փող բոց ելանէր‎ ― ənd ełegan pʿoł cux elanēr, ənd ełegan pʿoł bocʿ elanēr ― smoke rose from the reed, a flame rose from the reed
 8. (with accusative) in, on
  յածիք ընդ ծով եւ ընդ ցամաք‎ ― yacikʿ ənd cov ew ənd cʿamakʿ ― you travel on sea and on earth
  ընդ բազում տեղիս‎ ― ənd bazum tełis ― in many places
  ընդ միտս իւր‎ ― ənd mits iwr ― in his mind
  ընդ միտ ածել, հարկանել‎ ― ənd mit acel, harkanel ― to think, to reason in one's mind
  ընդ ամենայն տեղիս‎ ― ənd amenayn tełis ― everywhere
  ընդ թիւ մտանել‎ ― ənd tʿiw mtanel ― to be reckoned among
 9. (with accusative) at the time of, at
  ընդ առաւօտանալն‎ ― ənd aṙawōtanaln ― at the time when it was dawning
  ընդ ծագել արգեական‎ ― ənd cagel argeakan ― when the sun was rising
  ընդ փթթելն եւ գօսասցի‎ ― ənd pʿtʿtʿeln ew gōsascʿi ― it will fade as soon as it blooms
  ընդ աւուրսն ընդ այնոսիկ, ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ, ընդ այնու ժամանակաւ‎ ― ənd awursn ənd aynosik, ənd žamanaksn ənd aynosik, ənd aynu žamanakaw ― in those days, at that time
  ընդ առաւօտն, այգն‎ ― ənd aṙawōtn, aygn ― at break of day
  ընդ երեկս, երեկոյս, երեկոյն‎ ― ənd ereks, erekoys, erekoyn ― towards the evening
  մեկնեցաւ ընդ լուր համբաւոյ գալստեան նորա‎ ― meknecʿaw ənd lur hambawoy galstean nora ― he set out on the report of his coming
  ընդ ամս տասն‎ ― ənd ams tasn ― during ten years
 10. (with accusative) into (with numerals)
  ընդ երիս բաժանել զզօրսն‎ ― ənd eris bažanel zzōrsn ― to divide the army into three parts
  ընդ երկու կտրել‎ ― ənd erku ktrel ― to cut into two
 11. (with accusative) from
  կախել ընդ ռնգունքն‎ ― kaxel ənd ṙngunkʿn ― to hang from the nose
  կապէին ընդ նաւ‎ ― kapēin ənd naw ― were tying to the ship
 12. (with accusative) by, with, with the help of
  ընդ ձեռն‎ ― ənd jeṙn ― with or by the hand
  ընդ իւրեանց ձեռն ընկեցին‎ ― ənd iwreancʿ jeṙn ənkecʿin ― they threw with their own hands
 13. (with accusative) between (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ մեզ եւ ընդ ձեզ‎ ― ənd mez ew ənd jez ― between us and you
  ընդ երկինս եւ ընդ երկիր‎ ― ənd erkins ew ənd erkir ― between heaven and earth
  ընդ Շապուհ եւ ընդ Արշակ‎ ― ənd Šapuh ew ənd Aršak ― between Shapur and Arsaces
  ընդ շատ եւ ընդ փոքր‎ ― ənd šat ew ənd pʿokʿr ― more or less, a little more, a little less
  ընդ այս եւ ընդ այն‎ ― ənd ays ew ənd ayn ― between this and that; altogether, unitedly
 14. (with accusative) taken together, counted together (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ հեծեալ եւ ընդ հետեւակ‎ ― ənd heceal ew ənd hetewak ― the cavalry and infantry together
  ընդ այր եւ ընդ կին‎ ― ənd ayr ew ənd kin ― as much the man as the woman
 15. (with accusative) found in idioms
  հանել ընդ սուր‎ ― hanel ənd sur ― to consign to a sword
  ընդ ցից հանել‎ ― ənd cʿicʿ hanel ― to impale
  ընդ ժամս ժամս‎ ― ənd žams žams ― sometimes
  ընդ ժամանակս ժամանակս‎ ― ənd žamanaks žamanaks ― from time to time
  ընդ այս ընդ այն‎ ― ənd ays ənd ayn ― to and fro
  ընդ ամենայն‎ ― ənd amenayn ― totally, in all
  ընդ հակառակն‎ ― ənd hakaṙakn ― on the contrary; cross-wise
  ընդ ոտն հարկանել‎ ― ənd otn harkanel ― to trample under foot
  ընդ առաջ‎ ― ənd aṙaǰ ― before, against
  ընդ առաջ գալ, յառնել, գնալ, ելանել, լինել‎ ― ənd aṙaǰ gal, yaṙnel, gnal, elanel, linel ― to go to meet; to anticipate, to obviate, to prevent, to meet, to affront, to face
  ընդ հուպ‎ ― ənd hup ― near, close, at hand; by and by, shortly, soon, very soon, in a short time
  ընդ ձեռն‎ ― ənd jeṙn ― by means of, through
  ընդ վայր‎ ― ənd vayr ― in vain, uselessly
  ընդ վայր հարկանել‎ ― ənd vayr harkanel ― to throw away, to abandon, to despise
  ընդ վայր յածիլ‎ ― ənd vayr yacil ― to run here and there, to rove, to wander; ընդ վայր խօսել
  ընդ վայր պայքարումն‎ ― ənd vayr paykʿarumn ― idle dispute
 16. (with ablative) at, on
  ընդ աջմէ‎ ― ənd aǰmē ― to the right
  նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէ‎ ― níst ənd aǰmē immē ― sit to my right!
  ընդ ահեկէն‎ ― ənd ahekēn ― on the left
 17. (with ablative, rare) because of
  ընդ երկիւղէն‎ ― ənd erkiwłēn ― because of fear
  ընդ հեղգութենէն լինի‎ ― ənd hełgutʿenēn lini ― it happens because of laziness
 18. (with ablative) from
  ընդ արեւելից կողմանէ‎ ― ənd arewelicʿ kołmanē ― from the eastern side
 19. (with instrumental) under
  ընդ հողով‎ ― ənd hołov ― under the soil
  ընդ ծառով‎ ― ənd caṙov ― under a tree
  ընդ մահճօք‎ ― ənd mahčōkʿ ― under the bed
  ընդ երկնիւք‎ ― ənd erkniwkʿ ― under heaven
  ընդ իւրեւ/իւրեաւ‎ ― ənd iwrew/iwreaw ― under him
  ընդ պատրուակաւ‎ ― ənd patruakaw ― under pretence
  պատունդան ընդ ոտիւք այլոյ‎ ― patundan ənd otiwkʿ ayloy ― a pedestal under others' feet
  ընդ գրով արկանել‎ ― ənd grov arkanel ― to put into writing
  ընդ ահիւ անկանել‎ ― ənd ahiw ankanel ― to fall under fear
  ունիմ ընդ ինեւ զինուորս‎ ― unim ənd inew zinuors ― I have soldiers under my authority
  ընդ ակամբ հայել‎ ― ənd akamb hayel ― to look upon one with an evil eye or with aversion
 20. (with instrumental) indicates a locative sense
  ընդ անձամբ բառնալ‎ ― ənd anjamb baṙnal ― to take upon oneself
  ընդ լերանց ստորոտովք‎ ― ənd lerancʿ storotovkʿ ― by the feet of the mountains
  եօթանասուն եւ հինգ ամք ընդ ութ հարիւրով‎ ― eōtʿanasun ew hing amkʿ ənd utʿ hariwrov ― eight hundred and seventy five years

Usage notes[edit]

In compounds the word may sometimes change to ընտ- ‎(ənt-) by devoicing of դ ‎(d); ըն- ‎(ən-) when դ ‎(d) drops under the influence of the next consonant as in ընկեր ‎(ənker) from *ընդ-կեր ‎(ənd-ker); ըմ- ‎(əm-) before labial consonants as in ըմբոշխնել ‎(əmbošxnel) from *ընդ-բոշխնել ‎(ənd-bošxnel).

Derived terms[edit]

References[edit]

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “ընդ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Abrahamyan, Ašot (1976) Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (in Armenian), 4th edition, Yerevan: Luys
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ընդ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “ընդ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy