ընդ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Old Armenian[edit]

Alternative forms[edit]

 • ըն ‎(ən) (post-classical, rare)

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *h₂énti. See also ենթ- ‎(entʿ-).

Preposition[edit]

ընդ ‎(ənd)

 1. (with genitive) in the place, instead of; for
  թագաւորել ընդ նորաtʿagaworel ənd nora ― to reign instead of him, to succeed him
  նա ինձ չար ընդ բարւոյ հատոյցna inj čʿar ənd barwoy hatoycʿ ― he repaid me with evil in place of the good
  տալ գինս ընդ կերակրոյtal gins ənd kerakroy ― to give price for food
  տուր ընդ իմ եւ ընդ քոtur ənd im ew ənd kʿo ― give for me and for you
  փոխանակ ընդ կնոջ միոյpʿoxanak ənd knoǰ mioy ― instead of a certain woman
  փոխանակ ընդ այնրpʿoxanak ənd aynr ― for it
  ընդ է՞րənd ē?r ― why? for what reason? wherefore?
  ընդ է՞ր ոչənd ē?r očʿ ― why not?
 2. (with dative) with
  խօսել սկսաւ ընդ նմաxōsel sksaw ənd nma ― started talking with him
  կին նորա եկեալ էր ընդ նմաkin nora ekeal ēr ənd nma ― his wife had come with him
 3. (with dative) marks the indirect object with some verbs
  նախանձել ընդ ումեքnaxanjel ənd umekʿ ― to be jealous of someone
  համբուրեաց ընդ նմաhambureacʿ ənd nma ― he kissed him
 4. (with accusative) to, in the direction of
  ընդ կողմանս կողմանսənd kołmans kołmans ― in many directions
  ընդ ամենայն գաւառասənd amenayn gawaṙas ― into many regions
  ընդ ամենայն երկիրənd amenayn erkir ― in all countries
  ընդ արեւմուտս հիւսիսոյənd arewmuts hiwsisoy ― towards north-west
  ընդ մէջənd mēǰ ― in; into, inside, in the midst; through
  ընդ մէջ կտրելənd mēǰ ktrel ― to split, to pass or go across
  ընդ գիրկս մտանելənd girks mtanel ― to draw the bow strongly
 5. (with accusative) marks the indirect object with some verbs
  եւ նա ընդ բանսն խռովեցաւew na ənd bansn xṙovecʿaw ― and he got offended because of the words
  ուրախ եղաք ընդ այսurax ełakʿ ənd ays ― we were happy because of this
  ընդ միմեամնս գրգռեալənd mimeamns grgṙeal ― inflamed against each other
  զայրացան ընդ բանս նորաzayracʿan ənd bans nora ― they were angry at his words
  նայել ընդ ամբոխnayel ənd ambox ― to look at a crowd
  հայել ընդ երկինսhayel ənd erkins ― to look at the sky
 6. (with accusative) with
  առին ընդ իւրեանս պատարագսaṙin ənd iwreans patarags ― they took with them presents
  կագել ընդ հողմսkagel ənd hołms ― to fight with winds
  ընդ իս խօսելənd is xōsel ― to speak with me
  եկ ընդ իսek ənd is ― come away with me
  ընդ խաղ, կատակսənd xał, kataks ― ludicrously, facetiously
  ընդ խաբսənd xabs ― fraudulently, erroneously
  ընդ աղօտənd ałōt ― obscurely; near sighted, hazy, obscure
  իբրեւ ընդ աղօտ իմն շունչ յըռնգունս ունէինibrew ənd ałōt imn šunčʿ yəṙnguns unēin ― they were at the last gasp
  ընդ մի բերանənd mi beran ― with one voice, unanimously
  դի՛ր զգիրսդ ընդ այլսdír zgirsd ənd ayls ― put these books with the others
 7. (with accusative) through
  մտանել ընդ դուռն նեղmtanel ənd duṙn neł ― to enter through a narrow doorway
  ընկենուլ ընդ պատուհաննənkenul ənd patuhann ― to throw out of window
  ի լիւղ անցանէր ընդ գետն Եփրատi liwł ancʿanēr ənd getn Epʿrat ― was crossing Euphrates by swimming
  անցանել ընդ Կարինancʿanel ənd Karin ― to pass through Erzerum
  անցանել ընդ այնancʿanel ənd ayn ― to go that way
  ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, ընդ եղեգան փող բոց ելանէրənd ełegan pʿoł cux elanēr, ənd ełegan pʿoł bocʿ elanēr ― smoke rose from the reed, a flame rose from the reed
 8. (with accusative) in, on
  յածիք ընդ ծով եւ ընդ ցամաքyacikʿ ənd cov ew ənd cʿamakʿ ― you travel on sea and on earth
  ընդ բազում տեղիսənd bazum tełis ― in many places
  ընդ միտս իւրənd mits iwr ― in his mind
  ընդ միտ ածել, հարկանելənd mit acel, harkanel ― to think, to reason in one's mind
  ընդ ամենայն տեղիսənd amenayn tełis ― everywhere
  ընդ թիւ մտանելənd tʿiw mtanel ― to be reckoned among
 9. (with accusative) at the time of, at
  ընդ առաւօտանալնənd aṙawōtanaln ― at the time when it was dawning
  ընդ ծագել արգեականənd cagel argeakan ― when the sun was rising
  ընդ փթթելն եւ գօսասցիənd pʿtʿtʿeln ew gōsascʿi ― it will fade as soon as it blooms
  ընդ աւուրսն ընդ այնոսիկ, ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ, ընդ այնու ժամանակաւənd awursn ənd aynosik, ənd žamanaksn ənd aynosik, ənd aynu žamanakaw ― in those days, at that time
  ընդ առաւօտն, այգնənd aṙawōtn, aygn ― at break of day
  ընդ երեկս, երեկոյս, երեկոյնənd ereks, erekoys, erekoyn ― towards the evening
  մեկնեցաւ ընդ լուր համբաւոյ գալստեան նորաmeknecʿaw ənd lur hambawoy galstean nora ― he set out on the report of his coming
  ընդ ամս տասնənd ams tasn ― during ten years
 10. (with accusative) into (with numerals)
  ընդ երիս բաժանել զզօրսնənd eris bažanel zzōrsn ― to divide the army into three parts
  ընդ երկու կտրելənd erku ktrel ― to cut into two
 11. (with accusative) from
  կախել ընդ ռնգունքնkaxel ənd ṙngunkʿn ― to hang from the nose
  կապէին ընդ նաւkapēin ənd naw ― were tying to the ship
 12. (with accusative) by, with, with the help of
  ընդ ձեռնənd jeṙn ― with or by the hand
  ընդ իւրեանց ձեռն ընկեցինənd iwreancʿ jeṙn ənkecʿin ― they threw with their own hands
 13. (with accusative) between (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ մեզ եւ ընդ ձեզənd mez ew ənd jez ― between us and you
  ընդ երկինս եւ ընդ երկիրənd erkins ew ənd erkir ― between heaven and earth
  ընդ Շապուհ եւ ընդ Արշակənd Šapuh ew ənd Aršak ― between Shapur and Arsaces
  ընդ շատ եւ ընդ փոքրənd šat ew ənd pʿokʿr ― more or less, a little more, a little less
  ընդ այս եւ ընդ այնənd ays ew ənd ayn ― between this and that; altogether, unitedly
 14. (with accusative) taken together, counted together (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ հեծեալ եւ ընդ հետեւակənd heceal ew ənd hetewak ― the cavalry and infantry together
  ընդ այր եւ ընդ կինənd ayr ew ənd kin ― as much the man as the woman
 15. (with accusative) found in idioms
  հանել ընդ սուրhanel ənd sur ― to consign to a sword
  ընդ ցից հանելənd cʿicʿ hanel ― to impale
  ընդ ժամս ժամսənd žams žams ― sometimes
  ընդ ժամանակս ժամանակսənd žamanaks žamanaks ― from time to time
  ընդ այս ընդ այնənd ays ənd ayn ― to and fro
  ընդ ամենայնənd amenayn ― totally, in all
  ընդ հակառակնənd hakaṙakn ― on the contrary; cross-wise
  ընդ ոտն հարկանելənd otn harkanel ― to trample under foot
  ընդ առաջənd aṙaǰ ― before, against
  ընդ առաջ գալ, յառնել, գնալ, ելանել, լինելənd aṙaǰ gal, yaṙnel, gnal, elanel, linel ― to go to meet; to anticipate, to obviate, to prevent, to meet, to affront, to face
  ընդ հուպənd hup ― near, close, at hand; by and by, shortly, soon, very soon, in a short time
  ընդ ձեռնənd jeṙn ― by means of, through
  ընդ վայրənd vayr ― in vain, uselessly
  ընդ վայր հարկանելənd vayr harkanel ― to throw away, to abandon, to despise
  ընդ վայր յածիլənd vayr yacil ― to run here and there, to rove, to wander; ընդ վայր խօսել
  ընդ վայր պայքարումնənd vayr paykʿarumn ― idle dispute
 16. (with ablative) at, on
  ընդ աջմէənd aǰmē ― to the right
  նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէníst ənd aǰmē immē ― sit to my right!
  ընդ ահեկէնənd ahekēn ― on the left
 17. (with ablative, rare) because of
  ընդ երկիւղէնənd erkiwłēn ― because of fear
  ընդ հեղգութենէն լինիənd hełgutʿenēn lini ― it happens because of laziness
 18. (with ablative) from
  ընդ արեւելից կողմանէənd arewelicʿ kołmanē ― from the eastern side
 19. (with instrumental) under
  ընդ հողովənd hołov ― under the soil
  ընդ ծառովənd caṙov ― under a tree
  ընդ մահճօքənd mahčōkʿ ― under the bed
  ընդ երկնիւքənd erkniwkʿ ― under heaven
  ընդ իւրեւ/իւրեաւənd iwrew/iwreaw ― under him
  ընդ պատրուակաւənd patruakaw ― under pretence
  պատունդան ընդ ոտիւք այլոյpatundan ənd otiwkʿ ayloy ― a pedestal under others' feet
  ընդ գրով արկանելənd grov arkanel ― to put into writing
  ընդ ահիւ անկանելənd ahiw ankanel ― to fall under fear
  ունիմ ընդ ինեւ զինուորսunim ənd inew zinuors ― I have soldiers under my authority
  ընդ ակամբ հայելənd akamb hayel ― to look upon one with an evil eye or with aversion
 20. (with instrumental) indicates a locative sense
  ընդ անձամբ բառնալənd anjamb baṙnal ― to take upon oneself
  ընդ լերանց ստորոտովքənd lerancʿ storotovkʿ ― by the feet of the mountains
  եօթանասուն եւ հինգ ամք ընդ ութ հարիւրովeōtʿanasun ew hing amkʿ ənd utʿ hariwrov ― eight hundred and seventy five years

Usage notes[edit]

In compounds the word may sometimes change to ընտ- ‎(ənt-) by devoicing of դ ‎(d); ըն- ‎(ən-) when դ ‎(d) drops under the influence of the next consonant as in ընկեր ‎(ənker) from *ընդ-կեր ‎(ənd-ker); ըմ- ‎(əm-) before labial consonants as in ըմբոշխնել ‎(əmbošxnel) from *ընդ-բոշխնել ‎(ənd-bošxnel).

Derived terms[edit]

References[edit]

 • ընդ in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ašot Abrahamyan (1976), Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (fourth edition), Yerevan: Luys
 • ընդ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University [Reprint of the original edition: 1926–1935, in 7 volumes, Yerevan]
 • ընդ in Gabriēl Awetikʿean, Xačʿatur Siwrmēlean, Mkrtičʿ Awgerean (1836–37), Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language, a.k.a. NHB], in 2 vols, Venice: S. Lazarus Armenian Academy