Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+80FB, 胻
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FB

[U+80FA]
CJK Unified Ideographs
[U+80FC]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 130, +6, 10 strokes, cangjie input 月竹人弓 (BHON), four-corner 71221, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 981, character 12
  • Dai Kanwa Jiten: character 29450
  • Dae Jaweon: page 1433, character 7
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2068, character 8
  • Unihan data for U+80FB

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (33) (33) (33)
Final () (101) (109) (109)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɑŋ/ /ɦˠæŋ/ /ɦˠæŋH/
Pan
Wuyun
/ɦɑŋ/ /ɦᵚaŋ/ /ɦᵚaŋH/
Shao
Rongfen
/ɣɑŋ/ /ɣaŋ/ /ɣaŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦaŋ/ /ɦaɨjŋ/ /ɦaɨjŋH/
Li
Rong
/ɣɑŋ/ /ɣɐŋ/ /ɣɐŋH/
Wang
Li
/ɣɑŋ/ /ɣɐŋ/ /ɣɐŋH/
Bernard
Karlgren
/ɣɑŋ/ /ɣɐŋ/ /ɣɐŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
háng héng hèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 13865 13872 13877
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡaːŋ/ /*ɡraːŋ/ /*ɡraːŋs/

Definitions[edit]

  1. calf (lower leg)
  2. (archaic) belly