Wiktionary:About Chinese/phonetic series

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The table below lists all the phonetic series of Old Chinese recognised by Zhengzhang (2003).

List

Next page
𦚢 (*qʷal) 𦚢 𩨭
𢦏 (*ʔslɯː) 𢦏
𥁕 (*quːn) 𥁕
𧶠 (*luɡ) 覿 𧶠
(*b·roːn) 孿
(*qliɡ)
(*rteːŋ)
(*kʰluːʔ)
(*sn̥ʰid)
(*daŋʔ)
(*suːm)
(*djaŋʔ)
(*ɡraːʔ)
(*pɯ)
(*meːnʔ)
(*kaːds)
(*n̥ʰuʔ)
(*sʰjaːʔ)
(*hljebs)
(*kʰʷɯ)
(*pqraŋʔ)
(*ɡljɯŋ)
(*beːŋʔ)
(*kɯw)
(*tuŋ)
(*kraɡ)
(*kreːds)
(*pʰoŋ)
(*zroːwɢ)
(*ɡʷaːn)
(*taːn)
(*tjoʔ)
(*reːls)
(*ŋads)
(*nɯːʔ)
(*kʷlɯʔ)
(*ʔr'aːɡ)
(*tjɯ)
(*zraːɡs)
(*ɢaː)
(*bob)
(*ɦljɯŋ)
(*qriɡ)
(*kuʔ) 氿
(*kʰɯds)
(*laːlʔ)
(*njoʔ)
(*roːns)
(*reːwʔ)
(*la)
(*njis)
(*ɢʷa) 洿
(*ɢun)
(*ɡaːs)
(*ŋaːʔ) 峿
(*skeŋʔ)
(*kɯːŋs)
(*qraːɡs)
(*maŋ)
(*kaːŋ)
(*kreːw)
(*ɡɯːʔ)
(*laːɡ)
(*qʰaŋʔ)
(*kraŋ)
(*njin)
(*ʔsrɯɡ)
(*krɯm)
(*kreːds)
(*pŋrɯŋ)
(*zloŋ)
(*pos)
(*ren) 魿
(*lɯʔ)
(*bɯɡs)
(*bad)
(*qʰu)
(*la)
(*bɯːs)
(*lɯd)
(*kʰaːnʔ)
(*m·rɯːɡ)
(*run)
(*ɡoː) 帿
(*sʰim)
便 (*ben) 便
(*puːʔ)
(*l̥ʰus)
(*sʰaːŋ)
(*kaːns)
(*brɯɡs)
(*skʰlam) 𩏩
(*ŋuːd) 鼿
(*lunʔ) 駿
(*ŋon) 黿
(*hmraŋ)
(*l̥ʰjuŋ)
(*l'ewʔ) 𣂁
(*sɯːn)
(*kʷaːŋ)
(*kʰɯːɡ)
(*l'oːds)
(*mronʔ)
(*ŋeː)
(*sl'ɯm)
(*tʰaːs)
(*toː)
(*kɯŋ)
(*nuːbs)
(*zlon)
(*raŋʔ)
(*preːd) 𩡩
(*kloːŋ)
(*ruɡ)
(*ɢeː)
(*kloŋ)
(*praŋ)
(*kɯ)
(*ɡos)
(*tɯːnʔ)
(*ʔsɯ) 鶿
(*keːm)
(*krɯls)
(*muːɡs)
(*njam)
(*sʰreːɡ)
(*kʷeːŋ)
(*ʔsɯːs)
(*kroːlʔ)
(*koː)
(*meːɡ)
(*njoŋʔ)
(*lu)
(*moːŋ)
(*qon)
(*meːŋ)
(*tuːŋ)
(*krilʔ)
(*bom)
(*qʰoŋ)
(*kʰuːds)
(*kʰljuds)
(*ɡuːm)
(*taːw)
(*njɯns)
(*sʰraŋ)
(*pɯn) 忿
(*red)
(*sraːn)
(*rids)
(*pred)
(*kjeds)
(*sroːd)
(*ʔsɯːɡ)
(*raːd)
(*zleːn)
(*rɯɡ)
(*kraːl) 妿
(*ɦleːb)
(*kab)
(*raːw)
(*pruː)
(*pljewɢ) 礿
(*mɯd)
(*ɢʷin) 迿
(*kluɡ)
(*bl'uː)
(*pilʔ)
(*hŋʷraːls)
(*pɯːɡ)
(*nuːʔ) 𣳦
(*paŋ)
(*pʰid)
(*qiːs)
(*nɯɡ)
(*qoː)
(*ɡjub)
(*sins)
(*hljɯŋ)
(*ŋaːʔ)
(*hmɯlʔ)
(*paːns)
(*pe) 𥱼
(*ʔsuːd)
(*rteːwɢ)
(*nuːm)
(*poːɡ)
(*brons)
(*ʔljem)
(*ŋaːŋ)
(*mruːʔ) 貿
(*qiŋs)
(*ŋrol)
(*ʔsɯɡ)
(*ɡ·roːlʔ)
(*ɡron)
(*hŋaːnʔ)
(*ŋʷan)
(*sil)
(*kʷɯːŋ)
(*kʰaʔ)
(*rolʔ)
(*sʰluːm) 毿 縿
(*ɢʷɯs)
(*sʰraːl)
(*ɡrɯb) 趿
(*panʔ)
(*tod)
(*sʰloːʔ)
(*tuːs)
(*kraːʔ)
(*suːʔ) 餿
(*kʰoːʔ)
(*kaːʔ)
(*koː) 豿
(*klje) 伿
(*kʰaːlʔ) 娿
(*l̥ʰɯː) 紿
(*srɯʔ) 使
(*ɦlaːws)
(*slɯ)
(*klaːɡ) 笿
(*kuːb) 鴿
(*klid)
(*doːŋ)
(*meŋ)
(*ɡoːʔ) 缿
(*hljaŋs)
(*klun)
(*m·rins)
(*ŋʷaː)
(*kʰjol)
(*ɡ·raʔ)
(*rleŋ)
(*kuːɡs)
(*tjɯw) 調
(*pʰɯʔ)
(*kɯːw)
(*ʔsib) 諿 箿
(*ɡrɯːm)
(*pʰrɯmʔ)
(*ɢon)
(*ɢʷi)
(*hljaŋ)
(*kʰeːʔ)
(*prɯʔ)
(*ɡjenʔ)
(*qʰlɯʔ)
(*krew)
(*taːn) 樿
(*saːws)
(*srɯɡ)
(*qʰlus)
(*ŋaːw)
(*lju)
(*hljids)
(*ɡuːl)
(*snɯns)
(*qin)
(*kʰuːns)
(*sʰroːŋ)
(*kʰrun)
(*ɡuːns)
(*daː)
(*l̥ʰaːʔ)
(*kʰuːd)
(*ruɡ)
(*kʷeː) 詿
(*zoːlʔ)
(*m·ruɡ)
(*djol)
(*qin)
(*ŋeːw)
(*ŋeds)
(*tjib)
(*ɡrɯn) 𥎊 槿
(*slɯːɡs)
(*zrɯʔ)
(*l̥ʰeːŋʔ)
(*tos)
(*qlid)
(*djuʔ) 翿
(*ɡruːŋ) 窿
(*pʰoŋ)
(*rɯŋ) 𩜁
(*buɡ)
(*ɡraːʔ)
(*qʰʷeːns)
(*ml'uː)
(*ɡrul)
(*ljaːɡ)
(*qonʔ)
(*suɡ)
(*ʔl'aːl)
(*mɯŋ)
(*daːds)
(*qʰl'iːn)
(*pa)
(*kʷraːds)
(*qoːwʔ)
(*qaŋ)
(*kuːʔ)
(*hliɡ)
(*lil)
(*kreːb)
(*qromʔ)
(*kral)
(*naːls) 渿
(*ʔsoːs)
(*qʰʷaːns)
(*pɯːn)
(*ɡeː) 谿
(*diːŋs)
(*quːɡs)
(*hjaɡ)
(*naʔ)
(*qʰuːʔ)
(*pʰɯːls)
(*n̥ʰoːlʔ)
(*sʰiːl)
(*sʰeb)
(*qrol)
(*ruːʔ)
(*kraːn)
(*qul)
(*ɡ·roː)
(*ʔslɯʔ)
(*ked) 𨥂
(*kʰloːŋʔ)
(*zluːn)
(*pʰuw)
(*bɯːds)
(*qʰruːs)
(*kʷids)
(*nɯb)
(*suːn)
(*djɯwɢ)
(*sɡreːn)
(*ŋɯʔ)
(*ɡruːɡ)
(*da)
(*l̥ʰaːl)
(*qʰljuʔ)
(*qaːn)
(*sluːŋs)
(*daːŋs)
(*ʔsuːŋ)
(*koːn)
(*ʔsɯːʔ)
(*ɡaːds)
(*kraː)
(*hljɯmʔ)
宿 (*suɡs) 宿
(*lil)
(*kʰoːs)
(*ɡluːwɢ)
(*ɡaːn)
(*neːŋ)
(*sʰuːns)
(*ljɯs)
(*rud)
(*poŋ)
(*ɢljaːɡs)
(*tjon) 篿
(*quds)
(*ʔsuːn)
(*ljum)
(*tuːbs)
(*smewʔ)
(*njelʔ)
(*hljɯwɢ)
(*djaŋ)
(*ɢʷɯ)
(*mroːŋ) 𥆙 𪁪
(*zuɡs)
(*hli)
(*ɢʷlinʔ)
(*tʰjaɡ)
(*nil)
(*mɯlʔ)
(*ɡoɡ)
(*qoːɡ)
(*tenʔ)
(*sliːl)
(*roːs)
(*duːn) 椿
(*ŋraɡ) 崿
(*sreːn)
(*klaːŋ)
(*ŋroːɡ)
(*zluːl)
觿
(*kʰjon)
(*tju)
(*keːŋ)
(*zraːw)
(*rab)
(*koːŋ)
(*ʔsaːlʔ)
(*ɡaʔ)
(*ma)
(*kɯʔ)
(*ljɯʔ)
(*praː)
(*tje)
(*sqʰuːns)
(*krɯn)
巿 (*pub) 巿
(*ʔsuːb)
(*hlɯl)
(*pjuʔ)
(*teːɡs)
(*sri)
(*taːds)
(*kaːn) 竿
(*ben)
(*kŋeːn) 羿
(*peŋ) 骿 軿
(*ɡreːŋʔ)
(*qiːw)
(*qrɯws)
(*kɯl)
(*kraːŋ) 躿
(*hljaɡs)
(*kɯws)
(*dan)
(*lan)
(*l'eːŋ)
(*kans)
(*brons)
(*roːŋs)
(*kɯːm)
(*lɯɡ)
(*kʷɯŋ)
(*tiːwɢ)
(*linʔ)
(*pɯd) 彿
(*ɡʷɯːŋ)
(*diːlʔ)
(*tʰaːw)
(*njewɢ)
(*ɡaŋ)
(*b·roːɡ) 祿
(*l̥ʰjelʔ)
(*sɢʷeds)
(*sroːm)
(*ŋrans)
(*prɯw)
(*prɯn)
(*braːŋ)
(*ɢʷeɡ)
(*ɢʷaŋ)
(*tɯːɡ)
(*selʔ)
(*mɯl)
(*tɯʔ)
(*tʰed)
(*slɯm)
(*pliɡ)
(*nɯːms)
(*slɯɡ)
(*sid)
(*ɡroːns)
(*ɢʷiːds)
(*sqʰloːlʔ)
(*qɯɡs)
(*qɯːds)
(*kʰraŋ)
(*qu) 瀀
(*koːl)
(*ɢʷad)
(*mus)
(*smid)
(*njuŋ)
(*djeŋ)
(*ŋaːlʔ)
(*krɯːɡs)
(*zlaːn)
(*ɡʷɯːɡ)
(*kriːɡ)
(*kraɡ)
(*tjɯɡ)
(*zeːd)
(*qreːɡ)
(*rɯːds)
(*pʰen) 鯿
(*hljen)
(*hnjɯwʔ)
(*zlɯː)
(*l'eːl)
(*proːds)
(*suːʔ)
(*kje)
(*lɯw)
(*tʰɯɡ)
(*ŋaːw)
(*beds)
(*klaːmʔ)
(*saːnʔ)
(*tuːl)
(*kleːwɢs)
(*kreŋs)
(*mɯn)
(*prɯn)
(*toːʔ)
(*reːw)
(*kɯn)
(*ʔsreːmʔ)
(*se)
(*paŋ) 仿
(*qaː)
(*lu)
(*ɡ·raʔ)
(*sɢʷan)
(*zoːɡ)
(*kɯds)
(*njiɡ)
(*taːns)
(*kjiʔ)
(*ʔsuːʔ)
(*kuːn)
(*ɡuːʔ)
Next page