Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+837A, 荺
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837A

[U+8379]
CJK Unified Ideographs
[U+837B]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140, +7, 13 strokes, cangjie input 廿土心一 (TGPM), four-corner 44127, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1032, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 31004
  • Dae Jaweon: page 1492, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3214, character 10
  • Unihan data for U+837A

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*skins
*skʰinʔ
*ɡʷreːn, *sqʰʷin
*qʰʷiːns
*qʰʷiːns, *ɡʷiːns, *sqʰʷin, *qʰʷjins, *ŋʷjin
*ɡʷiːn
*ɡʷiːn, *qʰʷreːŋ
迿 *ɡʷiːns, *sqʰʷins
*ɡʷiːns, *sqʰʷin
*l'iːŋ, *sqʰʷin, *sɢʷin, *ɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin, *sɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷinʔ
*sqʰʷinʔ
*sɢʷin
*sɢʷins
*sɢʷins
*sɢʷins
*kʷin
*kʷin
*kʷin
*kʷin, *kʷrin
*kʷins
*ɡʷin
*ɢʷin, *ɡʷinʔ
*ɢʷins
*qʰʷreːŋ, *qʰʷreːŋs
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*sqʰʷrid

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (35) (35)
Final () (45) (45)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠiuɪn/ /ɦˠiuɪnX/
Pan
Wuyun
/ɦʷᵚin/ /ɦʷᵚinX/
Shao
Rongfen
/ɣiuen/ /ɣiuenX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦjin/ /ɦjinX/
Li
Rong
/ɣjuĕn/ /ɣjuĕnX/
Wang
Li
/ɣǐĕn/ /ɣǐĕnX/
Bernard
Karlgren
/i̯ĕn/ /i̯ĕnX/
Expected
Mandarin
Reflex
yún yǔn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16410 16411
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢʷin/ /*ɡʷinʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.