Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8D79, 赹
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D79

[U+8D78]
CJK Unified Ideographs
[U+8D7A]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 156, +4, 11 strokes, cangjie input 土人心一一 (GOPMM), four-corner 47802, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1215, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 37054
  • Dae Jaweon: page 1684, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3479, character 4
  • Unihan data for U+8D79

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*skins
*skʰinʔ
*ɡʷreːn, *sqʰʷin
*qʰʷiːns
*qʰʷiːns, *ɡʷiːns, *sqʰʷin, *qʰʷjins, *ŋʷjin
*ɡʷiːn
*ɡʷiːn, *qʰʷreːŋ
迿 *ɡʷiːns, *sqʰʷins
*ɡʷiːns, *sqʰʷin
*l'iːŋ, *sqʰʷin, *sɢʷin, *ɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin, *sɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷinʔ
*sqʰʷinʔ
*sɢʷin
*sɢʷins
*sɢʷins
*sɢʷins
*kʷin
*kʷin
*kʷin
*kʷin, *kʷrin
*kʷins
*ɡʷin
*ɢʷin, *ɡʷinʔ
*ɢʷins
*qʰʷreːŋ, *qʰʷreːŋs
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*sqʰʷrid

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (122)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡwiᴇŋ/
Pan
Wuyun
/ɡʷiɛŋ/
Shao
Rongfen
/ɡiuæŋ/
Edwin
Pulleyblank
/gwiajŋ/
Li
Rong
/ɡiuɛŋ/
Wang
Li
/ɡĭwɛŋ/
Bernard
Karlgren
/gi̯wɛŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
qióng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 16421
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷeŋ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.