Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5C93, 岓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C93

[U+5C92]
CJK Unified Ideographs
[U+5C94]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 46, +4, 7 strokes, cangjie input 山竹一中 (UHML), four-corner 22721, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 308, character 29
  • Dai Kanwa Jiten: character 7939
  • Dae Jaweon: page 608, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 763, character 15
  • Unihan data for U+5C93

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡɯ, *kɯl, *ɡɯn
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl, *ŋɡɯːn, *ŋɡɯn
*ɡɯl, *ɡɯːls
*ɡɯl
*ɡɯl
*ŋɡɯl
*qʰan
*ŋɡrɯnʔ, *ŋkɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯnʔ
*ŋrɯns, *qɯns
*kɯn, *kɯns
*kɯnʔ
*kɯns
*kɯns
*kɯns, *keŋs
*kʰɯnʔ
*ɡɯn
*ɡɯnʔ, *ɡɯns
*ŋɡɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn, *qʰɯns
*qʰɯn
*qʰɯns, *mpreːɡs
*qʰɯns

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (20)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨi/
Pan
Wuyun
/ɡɨi/
Shao
Rongfen
/ɡiəi/
Edwin
Pulleyblank
/gɨj/
Li
Rong
/ɡiəi/
Wang
Li
/ɡĭəi/
Bernard
Karlgren
/ge̯i/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6640
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯl/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

  • Go-on: (ge)
  • Kan-on: (ki)