Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6794, 枔
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6794

[U+6793]
CJK Unified Ideographs
[U+6795]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75, +4, 8 strokes, cangjie input 木人戈弓 (DOIN), four-corner 48927, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 515, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 14545
  • Dae Jaweon: page 903, character 14
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1173, character 3
  • Unihan data for U+6794

Chinese[edit]

trad.
simp. #

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (17)
Final () (139)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ziɪm/
Pan
Wuyun
/zim/
Shao
Rongfen
/zjem/
Edwin
Pulleyblank
/zim/
Li
Rong
/ziəm/
Wang
Li
/zĭĕm/
Bernard
Karlgren
/zi̯əm/
Expected
Mandarin
Reflex
xín
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6593
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sɢrɯm/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]