Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9CF9, 鳹
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF9

[U+9CF8]
CJK Unified Ideographs
[U+9CFA]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +4, 15 strokes, cangjie input 人弓竹日火 (ONHAF), four-corner 87227, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1483, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 46693
  • Dae Jaweon: page 2015, character 14
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4619, character 18
  • Unihan data for U+9CF9

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (154)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡˠiᴇm/
Pan
Wuyun
/ɡᵚiɛm/
Shao
Rongfen
/ɡiæm/
Edwin
Pulleyblank
/gjiam/
Li
Rong
/ɡjɛm/
Wang
Li
/ɡĭɛm/
Bernard
Karlgren
/gi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
qián
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6582
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡram/

Definitions[edit]

  1. (bird) to have a curved beak

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]