Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+96C2, 雂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C2

[U+96C1]
CJK Unified Ideographs
[U+96C3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 172, +4, 12 strokes, cangjie input 人弓人土 (ONOG), four-corner 80214, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1365, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 41963
  • Dae Jaweon: page 1868, character 24
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4095, character 6
  • Unihan data for U+96C2

Chinese[edit]

trad.
simp. #

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
雂-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (30) (30)
Final () (140) (154)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡˠiɪm/ /ɡˠiᴇm/
Pan
Wuyun
/ɡᵚim/ /ɡᵚiɛm/
Shao
Rongfen
/ɡiem/ /ɡiæm/
Edwin
Pulleyblank
/gjim/ /gjiam/
Li
Rong
/ɡjəm/ /ɡjɛm/
Wang
Li
/ɡĭĕm/ /ɡĭɛm/
Bernard
Karlgren
/gi̯əm/ /gi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
qín qián
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6583 6610
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡram/ /*ɡrɯm/
Notes

Definitions[edit]

  1. Alternative form of (qín).