Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6D1E, 洞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1E

[U+6D1D]
CJK Unified Ideographs
[U+6D1F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85, +6, 9 strokes, cangjie input 水月一口 (EBMR), four-corner 37120, composition)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 620, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 17386
 • Dae Jaweon: page 1016, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1607, character 3
 • Unihan data for U+6D1E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*duʔ, *doːŋ, *doŋʔ
*tʰoːŋ, *tʰoːŋʔ, *doːŋ
*tʰoːŋ, *doːŋs
*tʰoːŋ
*doːŋ
*zlon, *doːŋ
*doːŋ
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋʔ
*doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs

Pronunciation 1[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tuŋ⁵¹/
Harbin /tuŋ⁵³/
Tianjin /tuŋ⁵³/
Jinan /tuŋ²¹/
Qingdao /təŋ⁴²/
Zhengzhou /tuŋ³¹²/
Xi'an /tuŋ⁴⁴/
Xining /tuə̃²¹³/
Yinchuan /tuŋ¹³/
Lanzhou /tũn¹³/
Ürümqi /tuŋ²¹³/
Wuhan /toŋ³⁵/
Chengdu /toŋ¹³/
Guiyang /toŋ²¹³/
Kunming /toŋ¹/
Nanjing /toŋ⁴⁴/
Hefei /təŋ²¹/
Jin Taiyuan /tuəŋ⁴⁵/
Pingyao /tuŋ³⁵/
Hohhot /tũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /doŋ²³/
Suzhou /doŋ³¹/
Hangzhou /doŋ¹³/
Wenzhou /doŋ²²/
Hui Shexian /tʰʌ̃²²/
Tunxi /tan¹¹/
Xiang Changsha /toŋ⁵⁵/
/toŋ¹¹/
Xiangtan /dən²¹/
Gan Nanchang /tʰuŋ²¹/
Hakka Meixian /tʰuŋ⁵³/
Taoyuan /tʰuŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /toŋ²²/
Nanning /tuŋ²²/
Hong Kong /tuŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /tɔŋ²²/
Fuzhou (Min Dong) /tɔyŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /tɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /taŋ³¹/
Haikou (Min Nan) /ʔdoŋ³³/
/ʔdoŋ²³/ ~房

Rime
Character
Reading # 2/2
Initial () (7)
Final () (1)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duŋH/
Pan
Wuyun
/duŋH/
Shao
Rongfen
/duŋH/
Edwin
Pulleyblank
/dəwŋH/
Li
Rong
/duŋH/
Wang
Li
/duŋH/
Bernard
Karlgren
/dʱuŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
dòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 12469
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːŋs/

Definitions[edit]

 1. hole; cavity; cave
 2. thorough; penetrating
 3. the numeral zero (when reading numbers in certain situations)
 4. dong, a submunicipal administrative division in North and South Korea
Synonyms[edit]
Dialectal synonyms of (“hole”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 孔洞
Mandarin Beijing 窟窿
Jinan 窟窿
Xi'an 窟窿子窟窿
Wuhan 窟窿窟眼洞洞
Chengdu 窟窿洞洞
Yangzhou
Hefei 窟窿
Cantonese Guangzhou 窿咕窿
Hong Kong 窿咕窿
Gan Nanchang
Hakka Meixian 窿仔窿空仔
Jin Taiyuan 窟窿窟子
Min Bei Jian'ou
Min Dong Fuzhou 空空
Min Nan Xiamen
Taipei
Chaozhou
Wu Suzhou
Wenzhou 窟窿
Xiang Changsha
Shuangfeng 眼貢

Compounds[edit]

Pronunciation 2[edit]Rime
Character
Reading # 1/2
Initial () (7)
Final () (1)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duŋ/
Pan
Wuyun
/duŋ/
Shao
Rongfen
/duŋ/
Edwin
Pulleyblank
/dəwŋ/
Li
Rong
/duŋ/
Wang
Li
/duŋ/
Bernard
Karlgren
/dʱuŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
tóng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 12453
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːŋ/

Definitions[edit]

 1. Only used in 澒洞 and 洪洞 (Hóngtóng).

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(dong, tong) (hangeul , )

 1. Neighborhood, an administrative division in South Korea.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(đọng, động, đùng, dộng, dọng, đỗng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.