Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6D1E, 洞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1E

[U+6D1D]
CJK Unified Ideographs
[U+6D1F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85, +6, 9 strokes, cangjie input 水月一口 (EBMR), four-corner 37120, composition)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 620, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 17386
 • Dae Jaweon: page 1016, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1607, character 3
 • Unihan data for U+6D1E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*duʔ, *doːŋ, *doŋʔ
*tʰoːŋ, *tʰoːŋʔ, *doːŋ
*tʰoːŋ, *doːŋs
*tʰoːŋ
*doːŋ
*zlon, *doːŋ
*doːŋ
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋʔ
*doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs

Pronunciation 1[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tuŋ⁵¹/
Harbin /tuŋ⁵³/
Tianjin /tuŋ⁵³/
Jinan /tuŋ²¹/
Qingdao /təŋ⁴²/
Zhengzhou /tuŋ³¹²/
Xi'an /tuŋ⁴⁴/
Xining /tuə̃²¹³/
Yinchuan /tuŋ¹³/
Lanzhou /tũn¹³/
Ürümqi /tuŋ²¹³/
Wuhan /toŋ³⁵/
Chengdu /toŋ¹³/
Guiyang /toŋ²¹³/
Kunming /toŋ¹/
Nanjing /toŋ⁴⁴/
Hefei /təŋ²¹/
Jin Taiyuan /tuəŋ⁴⁵/
Pingyao /tuŋ³⁵/
Hohhot /tũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /doŋ²³/
Suzhou /doŋ³¹/
Hangzhou /doŋ¹³/
Wenzhou /doŋ²²/
Hui Shexian /tʰʌ̃²²/
Tunxi /tan¹¹/
Xiang Changsha /toŋ⁵⁵/
/toŋ¹¹/
Xiangtan /dən²¹/
Gan Nanchang /tʰuŋ²¹/
Hakka Meixian /tʰuŋ⁵³/
Taoyuan /tʰuŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /toŋ²²/
Nanning /tuŋ²²/
Hong Kong /tuŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /tɔŋ²²/
Fuzhou (Min Dong) /tɔyŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /tɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /taŋ³¹/
Haikou (Min Nan) /ʔdoŋ³³/
/ʔdoŋ²³/ ~房

Rime
Character
Reading # 2/2
Initial () (7)
Final () (1)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duŋH/
Pan
Wuyun
/duŋH/
Shao
Rongfen
/duŋH/
Edwin
Pulleyblank
/dəwŋH/
Li
Rong
/duŋH/
Wang
Li
/duŋH/
Bernard
Karlgren
/dʱuŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
dòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 12469
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːŋs/

Definitions[edit]

 1. hole; cavity; cave
 2. thorough; penetrating
 3. the numeral zero (when reading numbers in certain situations)
 4. dong, a submunicipal administrative division in North and South Korea
Synonyms[edit]
Dialectal synonyms of (“hole”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 孔洞
Mandarin Beijing 窟窿
Jinan 窟窿
Xi'an 窟窿子窟窿
Wuhan 窟窿窟眼洞洞
Chengdu 窟窿洞洞
Yangzhou
Hefei 窟窿
Cantonese Guangzhou 窿
Hong Kong 窿
Gan Nanchang
Hakka Meixian 窿仔窿空仔
Jin Taiyuan 窟窿窟子
Min Bei Jian'ou
Min Dong Fuzhou 空空
Min Nan Xiamen
Taipei
Chaozhou
Wu Suzhou
Wenzhou 窟窿
Xiang Changsha
Shuangfeng 眼貢

Compounds[edit]

Pronunciation 2[edit]Rime
Character
Reading # 1/2
Initial () (7)
Final () (1)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duŋ/
Pan
Wuyun
/duŋ/
Shao
Rongfen
/duŋ/
Edwin
Pulleyblank
/dəwŋ/
Li
Rong
/duŋ/
Wang
Li
/duŋ/
Bernard
Karlgren
/dʱuŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
tóng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 12453
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːŋ/

Definitions[edit]

 1. Only used in 澒洞 and 洪洞 (Hóngtóng).

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(dong, tong) (hangeul , )

 1. Neighborhood, an administrative division in South Korea.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(đọng, động, đùng, dộng, dọng, đỗng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.