Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8498, 蒘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8498

[U+8497]
CJK Unified Ideographs
[U+8499]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140, +10, 16 strokes, cangjie input 廿女口手 (TVRQ), four-corner 44502, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1048, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 31554
  • Dae Jaweon: page 1509, character 21
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3274, character 3
  • Unihan data for U+8498

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (38) (12) (12)
Final () (22) (22) (98)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵɨʌ/ /ɳɨʌ/ /ɳˠa/
Pan
Wuyun
/ȵiɔ/ /ɳiɔ/ /ɳᵚa/
Shao
Rongfen
/ȵʑiɔ/ /niɔ/ /na/
Edwin
Pulleyblank
/ȵɨə̆/ /ɳɨə̆/ /ɳaɨ/
Li
Rong
/ȵiɔ/ /niɔ/ /na/
Wang
Li
/ȵʑĭo/ /nĭo/ /na/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯wo/ /ni̯wo/ /na/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 9593 9612
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rnaː/ /*na/
Notes

Definitions[edit]

  1. Only used in 蕏蒘 (zhūná) and 蘮蒘 (jìrú).