Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5982, 如
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5982

[U+5981]
CJK Unified Ideographs
[U+5983]

Translingual[edit]

Stroke order
6 strokes
Stroke order
如-order.gif

Han character[edit]

(radical 38, +3, 6 strokes, cangjie input 女口 (VR), four-corner 46400, composition)

Derived characters[edit]

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.
variant forms ⿰女⿶凵人 clerical script

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Bronze inscriptions Small seal script Transcribed ancient scripts
如-oracle.svg 如-bronze.svg 如-seal.svg 如-bigseal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*rnaː
*rnaː
*rnaː
*rnaː, *na
*rnaː, *naː, *naːs
*rnaː, *na
*rnaːs, *nas, *snas, *nas
*rnaːw
*rnaːw
*n̥ʰaːŋʔ, *naː
*naː
*naː, *naːʔ
*naː
*naː
*naːʔ
*naːʔ
*naːʔ, *naːs
*na
*na
*naʔ, *nas
*naʔ
*hnjas
*nja, *njas
*nja, *njaʔ, *njas
*nja, *njas
*nja
*nja
*njaʔ
*njaʔ

Ideogrammic compound (會意) and phono-semantic compound (形聲, OC *nja, *njas): phonetic  (OC *naʔ, *nas, woman) + semantic  (mouth) – a woman obeying an order.

Etymology 1[edit]

Sino-Tibetan; compare Mru [script needed] (na, to be so), Mizo na nâ nâ (it being so; since) (Schuessler, 2007). Also compare Old Mon [script needed] (ñaṅ, resembling; like) (ibid.).

Pronunciation[edit]


Note:
 • ṳ̌ - colloquial;
 • lǔ - literary.
 • Min Dong
 • Min Nan
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʐu³⁵/
  Harbin /lu²⁴/
  /ʐu²⁴/
  Tianjin /iu⁴⁵/
  /ʐu⁴⁵/
  Jinan /lu⁴²/
  Qingdao /y⁴²/
  Zhengzhou /ʐu⁴²/
  Xi'an /vu²⁴/
  Xining /v̩²⁴/
  Yinchuan /ʐu⁵³/
  Lanzhou /vu¹³/
  Ürümqi /ʐu²¹³/
  /vu²¹³/
  Wuhan /y²¹³/
  Chengdu /zu³¹/
  Guiyang /zu²¹/
  Kunming /ʐu³¹/
  Nanjing /ʐu²⁴/
  Hefei /ʐu⁵⁵/
  Jin Taiyuan /zu¹¹/
  Pingyao /zz̩ʷ¹³/
  Hohhot /ʐu³¹/
  Wu Shanghai /zz̩²³/
  Suzhou /zz̩ʷ¹³/
  Hangzhou /zz̩ʷ²¹³/
  Wenzhou /zz̩³¹/
  Hui Shexian /y⁴⁴/
  Tunxi /y⁴⁴/
  Xiang Changsha /y¹³/
  Xiangtan /y¹²/
  Gan Nanchang /ɵ⁴⁵/
  Hakka Meixian /i¹¹/
  Taoyuan
  Cantonese Guangzhou /jy²¹/
  Nanning /y²¹/
  Hong Kong /jy²¹/
  Min Xiamen (Min Nan) /lu³⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /y⁵³/
  Jian'ou (Min Bei) /y²¹/
  Shantou (Min Nan) /zu⁵⁵/
  Haikou (Min Nan) /zu³¹/
  /zi³¹/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  Initial () (38) (38)
  Final () (22) (22)
  Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
  Openness (開合) Open Open
  Division () III III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ȵɨʌ/ /ȵɨʌH/
  Pan
  Wuyun
  /ȵiɔ/ /ȵiɔH/
  Shao
  Rongfen
  /ȵʑiɔ/ /ȵʑiɔH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ȵɨə̆/ /ȵɨə̆H/
  Li
  Rong
  /ȵiɔ/ /ȵiɔH/
  Wang
  Li
  /ȵʑĭo/ /ȵʑĭoH/
  Bernard
  Karlgren
  /ȵʑi̯wo/ /ȵʑi̯woH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 2/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  Middle
  Chinese
  ‹ nyo ›
  Old
  Chinese
  /*na/
  English as, like, if

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 9623 9631
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0 0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*nja/ /*njas/

  Definitions[edit]

  Quote-alpha.png This entry needs quotations to illustrate usage. If you come across any interesting, durably archived quotes then please add them!
  1. to be like; as; as if; as though
  2. to comply with; to agree with; to fit
  3. such as; for example; for instance
  4. (usually in the negative) to be as good as; to be comparable to
  5. more ... than
  6. if; supposing
   作者水平有限錯漏大家指正 [MSC, trad.]
   作者水平有限错漏大家指正 [MSC, simp.]
   Zuòzhě shuǐpíng yǒuxiàn, yǒu cuòlòu, wàng dàjiā zhǐzhèng. [Pinyin]
   The author's ability has its limits; feedback regarding errors and omissions is welcome.
  7. Suffix placed after adjectives or adverbs to indicate the state of a thing or action.
  8. A surname​.
  Synonyms[edit]
  Dialectal synonyms of 如果 (“if”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese
  Formal (Written Standard Chinese) 如果, 若果, 假如, 假若, 假使, 假設, 倘若, 倘或, 倘然, 倘使, 若是, 設若, 設使, 設令,
  Mandarin Beijing 要是,
  Taiwan 要是, , 如果
  Jinan 要是
  Xi'an 要是
  Wuhan 要是
  Chengdu 要是
  Yangzhou 要是, , 假使
  Hefei 要是, 倘此, 倘倘
  Cantonese Guangzhou 如果, 若果
  Hong Kong 如果, 若果
  Taishan 如果
  Yangjiang 設若
  Gan Nanchang 要是, 若是
  Hakka Meixian 係話
  Miaoli (N. Sixian) 係講, 若係, 假使
  Liudui (S. Sixian) 係準, 係準講, 準講, 係講, 準假, 係若, 若係, 假使, 假詐
  Hsinchu (Hailu) 係講, 若係, 假使
  Dongshi (Dabu) 準講, 可比, 假使, 係講, 若係, 若係講, 準若講
  Hsinchu (Raoping) 係講, 若係, 假使
  Yunlin (Zhao'an) 假使, 係講, 若係
  Jin Taiyuan 要是
  Min Bei Jian'ou 來是, 如果
  Min Dong Fuzhou 儷是, 若還
  Min Nan Xiamen 設使, 若是, , 若欲是, 假若, 假若是, , 欲是
  Quanzhou 設使, 若是, , 若欲是, 假若, 假若是, , 欲是
  Zhangzhou 設使, 若是, , 假若, 假若是, , 欲是
  Taipei 若是, 若準, , 假使, 設使,
  Penang 若是, 若準
  Philippines (Manila) 若是,
  Chaozhou 若是
  Wu Shanghai 要是, 如果, 假使, 倘然, 倘使, 是得
  Suzhou , 如果
  Wenzhou 若是,
  Xiang Changsha 要是
  Shuangfeng 要是, 要此

  Etymology 2[edit]

  May be related to (OC *hljaŋs, *hlaŋs, “to face; to turn towards”) (Schuessler, 2007).

  Pronunciation[edit]  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʐu³⁵/
  Harbin /lu²⁴/
  /ʐu²⁴/
  Tianjin /iu⁴⁵/
  /ʐu⁴⁵/
  Jinan /lu⁴²/
  Qingdao /y⁴²/
  Zhengzhou /ʐu⁴²/
  Xi'an /vu²⁴/
  Xining /v̩²⁴/
  Yinchuan /ʐu⁵³/
  Lanzhou /vu¹³/
  Ürümqi /ʐu²¹³/
  /vu²¹³/
  Wuhan /y²¹³/
  Chengdu /zu³¹/
  Guiyang /zu²¹/
  Kunming /ʐu³¹/
  Nanjing /ʐu²⁴/
  Hefei /ʐu⁵⁵/
  Jin Taiyuan /zu¹¹/
  Pingyao /zz̩ʷ¹³/
  Hohhot /ʐu³¹/
  Wu Shanghai /zz̩²³/
  Suzhou /zz̩ʷ¹³/
  Hangzhou /zz̩ʷ²¹³/
  Wenzhou /zz̩³¹/
  Hui Shexian /y⁴⁴/
  Tunxi /y⁴⁴/
  Xiang Changsha /y¹³/
  Xiangtan /y¹²/
  Gan Nanchang /ɵ⁴⁵/
  Hakka Meixian /i¹¹/
  Taoyuan
  Cantonese Guangzhou /jy²¹/
  Nanning /y²¹/
  Hong Kong /jy²¹/
  Min Xiamen (Min Nan) /lu³⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /y⁵³/
  Jian'ou (Min Bei) /y²¹/
  Shantou (Min Nan) /zu⁵⁵/
  Haikou (Min Nan) /zu³¹/
  /zi³¹/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (38)
  Final () (22)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ȵɨʌ/
  Pan
  Wuyun
  /ȵiɔ/
  Shao
  Rongfen
  /ȵʑiɔ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ȵɨə̆/
  Li
  Rong
  /ȵiɔ/
  Wang
  Li
  /ȵʑĭo/
  Bernard
  Karlgren
  /ȵʑi̯wo/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  Middle
  Chinese
  ‹ nyo ›
  Old
  Chinese
  /*na/
  English go to

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 9623
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*nja/

  Definitions[edit]

  1. to go to
   /   ―    ―  to go to the toilet

  Compounds[edit]

  References[edit]


  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (common “Jōyō” kanji)

  1. likeness; such as; to seem; as if

  Readings[edit]

  Compounds[edit]

  Etymology 1[edit]

  Kanji in this term
  にょ
  Grade: S
  goon

  From Middle Chinese (MC ȵɨʌ, “as if; as though”).

  Pronunciation[edit]

  Derived terms[edit]

  Terms derived from  (にょ) (nyo):

  Etymology 2[edit]

  Kanji in this term
  じょ
  Grade: S
  kan’on

  Pronunciation[edit]

  Derived terms[edit]

  Terms derived from  (じょ) (jo):

  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (yeo)

  • Eumhun:
   • Sound (hangeul): (revised: yeo, McCune–Reischauer: yŏ)
   • Name (hangeul): 같을
  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  : Hán Việt readings: như ((nhân)(chư)(thiết))[1][2][3]
  : Nôm readings: nhơ[1][2][3][4], như[1][2], nhờ[1][2], nha[1], nhừ[3], dừ[3], rừ[3]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  References[edit]