Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+81AA, 膪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AA

[U+81A9]
CJK Unified Ideographs
[U+81AB]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 130, +12, 16 strokes, cangjie input 月卜月口 (BYBR), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*rtaːɡs, *rteːɡs
*tʰeds, *teː
*teː, *teːɡs
*teːɡs
*teːɡs
*teːɡs
*teːɡs
*tʰeːɡs
*deː
*deː
*deː, *deːɡs
*deː
*deː
*deːɡs
*hljeɡs
*rteɡ, *teːɡ
*rteːɡ, *tʰeːɡ
*rteːɡ
*rteːɡ
*deɡ
*deɡ, *teːɡ
*tjeɡ, *hljeɡ, *teːɡ
*teːɡ
*teːɡ
*teːɡ
*teːɡ
*teːɡ, *deːɡ
*deːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (9)
Final () (32) (98)
Tone (調) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠuɛH/ /ʈˠaH/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚæH/ /ʈᵚaH/
Shao
Rongfen
/ȶuæiH/ /ȶaH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈwaɨjH/ /ʈaɨH/
Li
Rong
/ȶuɛH/ /ȶaH/
Wang
Li
/ȶwaiH/ /ȶaH/
Bernard
Karlgren
/ȶwaiH/ /ȶaH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuài zhà
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 2303 2304
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rtaːɡs/ /*rteːɡs/

Definitions[edit]

  1. Only used in 囊膪 (nāngchuài).