Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64 +8, 11 strokes, cangjie input 手卜廿口 (QYTR), four-corner 50061, composition)

 1. to extract
 2. injure

References[edit]

 • KangXi: page 437, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 12244
 • Dae Jaweon: page 786, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1904, character 5
 • Unihan data for U+638A

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (3) (3) (3) (1)
Final () (90) (136) (137) (137)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () II III I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bˠau/ /bɨu/ /bəu/ /pəuX/
Pan
Wuyun
/bᵚau/ /biu/ /bəu/ /pəuX/
Shao
Rongfen
/bau/ /biəu/ /bəu/ /pəuX/
Edwin
Pulleyblank
/baɨw/ /buw/ /bəw/ /pəwX/
Li
Rong
/bau/ /biu/ /bu/ /puX/
Wang
Li
/bau/ /bĭəu/ /bəu/ /pəuX/
Bernard
Karlgren
/bʱau/ /bʱi̯ə̯u/ /bʱə̯u/ /pə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
páo fóu póu bǒu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 9839 9840 9844 9856
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bruː/ /*poːʔ/ /*bɯ/ /*bɯ/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. to extract
 2. injure

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(bu) (hangeul , revised bu, McCune-Reischauer pu, Yale pu)

 1. gather
 2. collect
 3. exploit
 4. push apart
 5. deep

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]