Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+67B0, 枰
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B0

[U+67AF]
CJK Unified Ideographs
[U+67B1]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75, +5, 9 strokes, cangjie input 木一火十 (DMFJ), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 517, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 14580
  • Dae Jaweon: page 905, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1180, character 8
  • Unihan data for U+67B0

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ben, *beŋ
*pʰreːŋ
*pʰreːŋ
*pʰreːŋ
*pʰreːŋ
*pʰreːŋ
*beŋ, *beŋs
*beŋ, *beŋs
*beŋ
*beŋ, *beŋs
*beŋ
*beŋ
*beŋ
*pʰreːŋ
*beːŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (3) (3)
Final () (111) (111)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bˠiæŋ/ /bˠiæŋH/
Pan
Wuyun
/bᵚiaŋ/ /bᵚiaŋH/
Shao
Rongfen
/biaŋ/ /biaŋH/
Edwin
Pulleyblank
/biajŋ/ /biajŋH/
Li
Rong
/biɐŋ/ /biɐŋH/
Wang
Li
/bĭɐŋ/ /bĭɐŋH/
Bernard
Karlgren
/bʱi̯ɐŋ/ /bʱi̯ɐŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
píng bìng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 9822 9828
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*beŋ/ /*beŋs/

Definitions[edit]

  1. smooth board
  2. chessboard
  3. chess

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(pyeong) (hangeul , revised pyeong, McCune–Reischauer p'yŏng, Yale phyeng)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.