Wiktionary:About Chinese/phonetic series 2

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The table below lists all the phonetic series of Old Chinese recognised by Zhengzhang (2003).

List

Previous page
(*ɡuːʔ)
(*tʰjaŋ)
(*mraŋ)
(*hmɯːn)
(*leːɡs)
(*sjaːɡ)
(*ɡins)
(*laŋ)
(*djeʔ)
(*luɡ)
(*ʔsins)
(*pʰaːʔ)
(*boːwɢs)
(*hnaːnʔ)
(*ɢʷab)
(*duːm)
(*ɢʷad)
(*leds)
(*ɡaːd)
(*zluː) 褿
(*moːn)
(*ʔsɯːŋ)
(*tʰiːds)
(*koːbs)
(*ŋod)
(*bɯːŋ)
(*bɯɡ)
(*pʰlɯːlʔ)
(*l'ɯmʔ)
(*ʔr'ew)
(*moːɡ)
(*mɯds)
(*maːd)
(*pɯːnʔ)
(*l'ud)
(*tjo)
(*toːlʔ)
(*sʰeɡs) 鰿
(*ɡraːŋʔ)
(*hljoɡ)
(*toːŋ)
(*kaːwʔ)
(*seːɡ)
(*ɡ·rɯm) 澿
(*kloːlʔ) 粿
(*kʷroːlʔ)
(*mɯʔ)
(*kreːnʔ)
(*riɡ)
(*ɡrad)
(*sŋaːŋ)
(*sʰiɡ)
(*keːw)
(*krɯɡ)
(*ban)
(*ŋab)
(*ŋraːwɢs)
(*kʰoms)
(*sn̥ʰis) 姿
(*kod)
(*kʰloːnʔ)
(*kjɯʔ)
(*tjeŋ)
(*sʰeʔ) 訿
(*baːs)
(*maʔ)
(*srɯb)
(*sqʰʷads)
(*djo)
(*doːns)
(*qrɯːn)
(*kʰreːŋ)
殿 (*tɯːns) 殿
(*hmralʔ)
(*koːn)
(*mɯʔ)
(*l'uːɡ)
(*piʔ)
(*zrɯːm)
(*maːw)
(*skʰods)
(*skeŋ)
(*tiːl)
(*min)
(*kʰɯds)
(*qʰʷljilʔ)
(*ɢʷraŋʔ)
(*pʰoms)
(*ɡu) 絿
(*mɯːd) 歿
(*duːb)
(*sraːl) 髿
沿 (*lon) 沿
(*sɡʷen)
(*pqab)
(*ʔslin)
(*m̥ʰreːɡs)
(*ru)
(*lɯm)
(*qʷiːn)
(*ŋ̊ʰl'ɯːb)
(*qʰʷaːlʔ)
(*hmɯː)
(*ʔslɯː)
(*ɦlam)
(*tŋ̊ʰaːns)
(*qaː)
(*qran)
(*ma)
(*ʔsew)
(*ban)
(*qʰun)
(*ɡʷeːŋ)
(*qeːn) 嬿
(*seːb)
(*ʔsruːʔ)
(*ʔsreːŋ)
(*tʰjɯŋ)
(*ɢʷan)
(*ɢʷal)
(*ʔsewɢ)
(*paʔ)
(*ɢraːw)
(*sraŋʔ)
(*njelʔ)
(*braːn) 漿
(*zaŋ)
(*pʰeːns)
(*ŋraː)
(*mu)
(*ruː)
(*kʰiːn)
(*sliːl)
(*kʰʷeːnʔ)
(*boːd)
(*deːɡ)
(*kʷeːɡ)
(*pew)
(*qem) 檿
(*ŋoɡ)
(*ɡʷeːn)
(*sruds)
(*ŋoɡ) 鳿
(*ɢʷaŋ)
(*praːn)
(*soːlʔ)
(*kʷraː)
(*ŋʷraːlʔ)
(*kaːm)
(*ɡljumʔ)
(*l'iːm)
(*sʰleːŋ)
(*njolʔ)
(*loŋs)
(*paʔ) 秿 簿
(*l'iːŋ)
(*lɯw)
(*kraːb)
(*hlin)
(*pʰleːŋ)
(*ʔsrɯ)
(*pids)
(*ɡlɯ)
(*quls)
(*pʰrɯɡ)
(*l̥ʰuɡs)
(*sklɯɡ)
(*pid)
(*paːl)
(*ɡʷreːɡs) 嫿
(*lɯɡs)
(*kaŋ) 橿
(*ruːl)
(*l'ɯːb)
(*ŋraːʔ) 婿
(*zeb)
(*tiːɡs)
(*ŋɯ)
(*kljɯnʔ)
(*zid)
(*kʷilʔ)
(*pʰaːd)
(*tɯːŋ)
(*pad)
(*braːɡ)
(*mreːwɢs)
(*kriːl)
(*kuː)
(*bral)
(*maŋʔ)
(*leŋ)
(*qleɡ)
(*ɡaːb)
(*ʔslinʔ)
(*kraːm)
(*muɡ)
(*dɯɡ)
(*slaŋ)
(*l'uːnʔ)
(*sreŋʔ)
(*mril)
(*l'uːb)
(*ʔljin)
(*tjuŋ)
(*ɡʷeŋ)
(*neb)
(*ɢʷeds)
(*kʷas)
(*kʷaɡ)
(*mu)
(*ɢʷid)
(*hliʔ)
(*ɢlɯʔ)
(*djaɡ)
(*qʰʷraːɡ)
(*ruːlʔ)
(*ɡle)
(*sloːns)
(*tjuɡs)
(*pʰew)
(*ʔsreːds)
(*ɢʷaʔ)
(*ŋo)
(*rel)
(*ɡoːl)
禿 (*tʰoːɡ) 禿
(*slus)
(*praŋʔ)
(*sʰɯw)
(*reːɡ)
(*zin)
(*ʔsiʔ)
(*ɡʷliːɡ)
(*tʰuːd)
(*sʰoːn)
(*rɯb)
(*kraŋs)
(*kjaŋ)
(*tuɡ)
(*djads)
(*sloːnʔ)
(*kʷrɯwʔ)
(*miːʔ)
(*soɡ)
(*ʔljuɡ)
(*rins)
(*sʰaːns)
(*pɯns)
(*ɡeːɡs)
(*saːs)
(*slaːɡ)
(*zod)
(*slɯ)
綿 (*men) 綿
(*ban)
(*ɡʷeːn)
(*lɯːw)
(*keːnʔ)
(*keːɡs)
(*puʔ)
(*hljum)
(*zuːlʔ) 𢶀
(*bad)
(*breːlʔ)
(*krads)
(*raːl)
(*laŋ)
(*meʔ)
(*tʰaːd)
(*mriʔ)
(*kluː)
(*qʰreːn)
(*ɢʷaʔ)
(*ɡ·rɯːw) 賿
(*ljub)
(*r'aːwɢ) 耀
(*ʔsoːŋ)
(*ruːʔ)
(*tjaːʔ)
(*njɯ)
(*njonʔ)
(*toːn)
(*ruːls)
(*njɯʔ)
(*ŋrid) 鮿
(*laː)
(*kreːŋʔ)
(*hljeŋs)
(*neb)
(*b·lud)
(*dawʔ)
(*sɯwɢ)
(*njuɡ)
(*slew)
(*tkuʔ)
(*qʷeːns)
(*klaːʔ)
(*bɯl)
(*keːn)
(*kʰɯːŋʔ)
(*njen)
(*luɡ)
(*ɢuds)
(*lins)
(*nɯː)
(*ʔseɡ)
(*ɡiŋ)
(*kʷaŋs)
(*ɦljids)
(*ŋeːd)
(*kʰljus)
(*men)
(*tjiɡs)
(*dɯː)
(*ɡuʔ)
(*kʰloːmʔ) 欿
(*ɡruds)
(*sʰreːb)
(*lowʔ)
(*la) 輿
(*hljoŋ)
(*sʰjaːɡ)
(*qʰɯŋ)
(*ɡroːd)
(*tʰjonʔ)
(*tjɯw)
(*praːn)
(*kɯːns) 泿
(*raŋ)
(*srɯɡ)
(*men) 滿
(*sʰro)
(*mrew) 庿
(*nja)
(*kɯɡ)
(*njoŋ)
(*maːŋʔ)
(*maːɡ)
(*maːŋʔ)
(*boːɡ)
(*qʰʷraː)
(*ɡoːn)
(*mlans) 濿
(*ʔsaːŋs)
(*meːd)
(*sŋed)
(*ʔseːns)
(*qʰaː)
(*ŋawɢ)
(*sle)
(*ɡren)
(*ʔsuːʔ)
(*djoɡ)
(*l'uŋ)
(*roːl)
(*reːlʔ)
(*qʰʷiːɡ)
(*ɡaːŋ)
(*lanʔ)
(*ɢʷads)
(*qɯl)
(*prawʔ)
(*sʰrol)
(*ɢʷan)
(*ɡruːl)
(*snaŋ)
(*qraːs)
西 (*sɯːl) 西
(*qew)
(*l'ɯːm)
(*keːns)
(*kʷel)
(*meːɡ)
(*kroːɡ)
(*kreːʔ)
(*ŋan)
(*hljed)
(*tjam)
(*ɡaŋʔ)
(*lew)
(*l'uːb)
(*ɦkroːɡ)
(*doːs)
(*ŋ̊ʰɯːlʔ)
(*riːʔ)
(*pʰuŋ)
(*lams)
(*tʰoɡ) 涿
(*ŋɯs)
(*duːn)
(*ljaŋʔ)
(*paːds) 浿
(*teŋ)
(*bɯʔ)
(*kluds)
(*mreːʔ)
(*qreŋs)
(*mpin)
(*tids)
(*raːds)
(*ʔsaːns)
(*leŋ)
(*kʰljaɡ)
(*ʔsoɡs)
(*daːb)
(*qʰjin)
(*kuŋ)
(*kʰlja)
(*kun)
(*renʔ)
(*siŋ)
(*peɡ) 鷿
(*prenʔ)
(*ljɯ)
(*djɯn)
(*njoɡ)
(*nuːŋ)
(*tul)
退 (*n̥ʰuːbs) 退
(*l'ɯwɢ)
(*ren)
(*ʔslins)
(*ljuds)
(*kʰenʔ)
(*sʰen)
(*qrɯb)
(*qoŋ)
(*kʰraɡ)
(*boːʔ)
(*kʷaːɡ)
(*ɢʷɯ)
(*qʰaŋ)
(*luʔ)
(*pʰɯːds)
(*qʰeː)
(*hmrɯns)
(*sʰɯːʔ)
(*rɯʔ)
(*doŋ) 𩪘 罿
(*raŋ)
(*rɯ)
(*krɯm)
(*taŋʔ) 倀
(*mɯːn)
(*piːds)
(*njuns)
(*ɡreːn)
(*ɡreːn)
(*mrɯnʔ)
(*rins)
(*buʔ)
(*tɯɡ)
(*l'iŋ)
(*hlol)
(*kʰraɡ)
(*qɯnʔ)
(*lɯds)
(*tjul)
(*sqʰʷinʔ)
(*ŋraːns)
(*zub)
(*zonʔ)
(*dju)
(*sroːŋ)
(*koːns)
(*sno)
(*qʰʷaːɡ)
(*reːŋ)
(*praːɡs)
(*pɯl)
(*mens)
(*krɯːɡ)
(*ɢʷɯl) 潿
(*ɡrɯːds)
(*sem)
(*qrɯm)
(*kʰʷeŋ)
(*so)
(*lɯ)
(*roːds)
(*bin)
(*hŋeːnʔ)
(*pɯl)
(*lɯɡs)
(*suːn)
(*laŋʔ)
(*hljuʔ)
(*qʰaŋ)
(*mraːʔ)
(*kuːd)
(*kaːw) 稿
(*toːɡs)
(*qud)
(*kreːɡ)
(*ŋans)
(*kulʔ) 媿
(*ŋa)
(*raːʔ)
(*sen)
(*tɯːwʔ)
(*puːʔ)
(*qɯŋ)
(*raːʔ)
鹿 (*b·roːɡ) 鹿
(*qɯw) 𤏶
(*braːw)
(*mraːl)
(*hmlɯːɡ)
(*mlenʔ)
(*kleːŋʔ)
(*kʷaːʔ)
(*hljaʔ)
(*zliːl)
(*b·roŋ)
(*l'ɯːb)
(*kʷɯ)
(*lowɢ)
Previous page