Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+6144, 慄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6144

[U+6143]
CJK Unified Ideographs
[U+6145]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 61 +10, 13 strokes, cangjie input 心一田木 (PMWD), four-corner 91094, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 397, character 20
 • Dai Kanwa Jiten: character 11042
 • Dae Jaweon: page 736, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2336, character 4
 • Unihan data for U+6144

Chinese[edit]

trad.
simp. *

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ
*riɡ

Pronunciation[edit]


Note:
 • nut5 - vernacular;
 • luut5 - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /li⁵¹/
Harbin /li⁵³/
Tianjin /li⁵³/
Jinan /li²¹/
Qingdao /li⁴²/
Zhengzhou /li²⁴/
Xi'an /li²¹/
Xining /l̩⁵³/
Yinchuan /li¹³/
Lanzhou /li¹³/
Ürümqi /li²¹³/
Wuhan /ni²¹³/
Chengdu /ni³¹/
Guiyang /ni²¹/
Kunming /li³¹/
Nanjing /liʔ⁵/
Hefei /liəʔ⁵/
Jin Taiyuan /liəʔ²/
Pingyao /liʌʔ⁵³/
Hohhot /liəʔ⁴³/
Wu Shanghai /liɪʔ¹/
Suzhou /liəʔ³/
Hangzhou /liəʔ²/
Wenzhou /li²¹³/
Hui Shexian /li²²/
Tunxi /le¹¹/
Xiang Changsha /li²⁴/
Xiangtan /ni⁵⁵/
Gan Nanchang /liʔ⁵/
Hakka Meixian /lit̚⁵/
Taoyuan /lit̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /løt̚²/
Nanning /lɐt̚²²/
Hong Kong /løt̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /lit̚⁵/
/lat̚⁵/
Fuzhou (Min Dong) /liʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /lɛ⁴²/
Shantou (Min Nan) /liak̚²/
Haikou (Min Nan) /lit̚⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (37)
Final () (48)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liɪt̚/
Pan
Wuyun
/lit̚/
Shao
Rongfen
/ljet̚/
Edwin
Pulleyblank
/lit̚/
Li
Rong
/liĕt̚/
Wang
Li
/lĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/li̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 7971
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*riɡ/

Definitions[edit]

 1. to shiver; to shudder; to tremble
 2. (Taishanese) to be scared
  唔敢 / 唔敢 [Taishanese]  ―  to be so scared one won't dare move

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. fear
 2. tremble, shudder, shiver

Readings[edit]

Usage notes[edit]

This character is not used much in modern Japanese.


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ryul>yul) (hangeul >, revised ryul>yul, McCune-Reischauer ryul>yul, Yale lyul>yul)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.