Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9EA1, 麡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA1

[U+9EA0]
CJK Unified Ideographs
[U+9EA2]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 198, 鹿+14, 25 strokes, cangjie input 戈心卜X (IPYX), four-corner 00223, composition鹿)

References[edit]

  • KangXi: page 1511, character 29
  • Dai Kanwa Jiten: character 47702
  • Dae Jaweon: page 2040, character 16
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4736, character 11
  • Unihan data for U+9EA1

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zriːl
*zriːl, *ʔsliːl, *zliːl
*ʔsriːl
*ʔsleds, *ʔsliːls, *zliːls
*ʔsliːl, *ʔsliːls
*ʔsliːl, *ʔsliːls
*ʔsliːl
*ʔsliːl, *ʔslil
*ʔsliːl
*ʔsliːl, *sʰliːl, *zliːls
*ʔsliːl, *ʔsliːls
*ʔsliːl
*ʔsliːl
*ʔsliːlʔ, *ʔsliːls
*ʔsliːlʔ, *zliːl, *zliːlʔ, *zliːls
*ʔsliːls
*zliːl, *zliːls
*zliːl
*zliːl, *zlil
*zliːl, *zliːls
*zliːlʔ, *zlil
*zliːlʔ
*zliːls
*zliːls, *ʔslel
*ʔslil

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (15) (13) (20)
Final () (39) (39) (33)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () IV IV II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡zei/ /t͡sei/ /d͡ʒˠɛi/
Pan
Wuyun
/d͡zei/ /t͡sei/ /ɖ͡ʐᵚæi/
Shao
Rongfen
/d͡zɛi/ /t͡sɛi/ /d͡ʒɐi/
Edwin
Pulleyblank
/d͡zɛj/ /t͡sɛj/ /ɖ͡ʐəɨj/
Li
Rong
/d͡zei/ /t͡sei/ /d͡ʒɛi/
Wang
Li
/d͡ziei/ /t͡siei/ /d͡ʒɐi/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱiei/ /t͡siei/ /ɖ͡ʐʱăi/
Expected
Mandarin
Reflex
chái
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10030 10040 10054
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zriːl/ /*ʔsliːl/ /*zliːl/
Notes

Definitions[edit]

  1. an animal which resembles a deer