Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+78ED, 磭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78ED

[U+78EC]
CJK Unified Ideographs
[U+78EE]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 112, +11, 16 strokes, cangjie input 一口一女月 (MRMVB), four-corner 11627, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tjaɡs
*taːɡs
*taːɡs
*taːɡ, *tʰaːɡ
*tʰaːɡ, *tjaɡ
*tʰaːɡ
*tʰaːɡ
*tʰaːɡ, *raːɡ
*tjaɡ
*ŋrɯnʔ, *ŋ̊ʰjaɡ, *ŋaɡ
*rtaːɡ
*tjaɡ
*djaɡ
*djaɡ
*djaɡ
*djaɡ
*djaɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (31) (24) (31)
Final () (43) (107) (107)
Tone (調) Rising (X) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋiɪnX/ /t͡ɕʰɨɐk̚/ /ŋɨɐk̚/
Pan
Wuyun
/ŋinX/ /t͡ɕʰiɐk̚/ /ŋiɐk̚/
Shao
Rongfen
/ŋjenX/ /t͡ɕʰiɑk̚/ /ŋiɑk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ŋinX/ /cʰɨak̚/ /ŋɨak̚/
Li
Rong
/ŋiĕnX/ /t͡ɕʰiak̚/ /ŋiak̚/
Wang
Li
/ŋĭĕnX/ /t͡ɕʰĭak̚/ /ŋĭak̚/
Bernard
Karlgren
/ŋi̯ĕnX/ /t͡ɕʰi̯ak̚/ /ŋi̯ak̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yǐn chuo yuè
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1387 11465 11466
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋrɯnʔ/ /*ŋ̊ʰjaɡ/ /*ŋaɡ/
Notes 綿

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.