Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+9C6F, 鱯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6F

[U+9C6E]
CJK Unified Ideographs
[U+9C70]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 195 +14, 25 strokes, cangjie input 弓火廿人水 (NFTOE), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1479, character 35
  • Dai Kanwa Jiten: character 46572
  • Dae Jaweon: page 2011, character 32
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4716, character 4
  • Unihan data for U+9C6F

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɢʷraːɡs, *ɢʷaːɡ
*ɢʷraːɡs, *ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs, *ɢʷaːɡ, *qʷraːɡ
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs
*ɢʷaːɡs, *ɢʷaːɡ, *qʷraːɡ
*ŋɢʷaːɡ
*qʰʷaːɡ
*ɢʷaːɡ
*ɢʷaːɡ
*qʰʷaɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ, *qʷaɡ
*qʷaːɡ, *qʷaɡ
*qʷaɡ, *qʷraːɡ, *ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (23) (120)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Closed
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦuoH/ /ɦˠwɛk̚/
Pan
Wuyun
/ɦuoH/ /ɦʷᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/ɣoH/ /ɣuɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦɔH/ /ɦwəɨjk̚/
Li
Rong
/ɣoH/ /ɣuɛk̚/
Wang
Li
/ɣuH/ /ɣwæk̚/
Bernard
Karlgren
/ɣuoH/ /ɣwæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
huó
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 5575 5603
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢʷraːɡs/ /*ɢʷraːɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.