Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+63D8, 揘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D8

[U+63D7]
CJK Unified Ideographs
[U+63D9]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64, +9, 12 strokes, cangjie input 手竹日土 (QHAG), four-corner 56014, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 442, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 12353
  • Dae Jaweon: page 793, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1920, character 3
  • Unihan data for U+63D8

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋʔ
*qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
*qʷaːŋ
*kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
*kʷaŋʔ
*kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋʔ
*ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋs
*qʰʷraːŋ
*qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷraːŋ
*ɡʷaŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (35)
Final () (112)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠwiæŋ/
Pan
Wuyun
/ɦʷᵚiaŋ/
Shao
Rongfen
/ɣiuaŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwiajŋ/
Li
Rong
/ɣiuɐŋ/
Wang
Li
/ɣĭwɐŋ/
Bernard
Karlgren
/i̯wɐŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
yóng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 12756
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷaŋ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(niết)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.