Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+90BC, 邼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BC

[U+90BB]
CJK Unified Ideographs
[U+90BD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 163, +6, 9 strokes, cangjie input 尸土弓中 (SGNL), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋʔ
*qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
*qʷaːŋ
*kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
*kʷaŋʔ
*kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋʔ
*ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋs
*qʰʷraːŋ
*qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷraːŋ
*ɡʷaŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (29)
Final () (106)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰʉɐŋ/
Pan
Wuyun
/kʰʷiɐŋ/
Shao
Rongfen
/kʰiuɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/kʰuaŋ/
Li
Rong
/kʰiuaŋ/
Wang
Li
/kʰĭwaŋ/
Bernard
Karlgren
/kʰiwaŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
kuāng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 12726
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰʷaŋ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.