Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+9DDE, 鷞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDE

[U+9DDD]
CJK Unified Ideographs
[U+9DDF]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196 +11, 22 strokes, cangjie input 大大竹日火 (KKHAF), four-corner 47027, composition)

  1. the turquoise kingfisher

References[edit]

  • KangXi: page 1499, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 47288
  • Dae Jaweon: page 2029, character 22
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4656, character 10
  • Unihan data for U+9DDE

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰlaŋʔ
*sʰraŋʔ
*sʰraŋʔ, *sraŋʔ
*sʰraŋʔ
*sraŋ, *sraŋʔ
*sraŋ
*sraŋʔ
*sraŋʔ
*sraŋʔ

Phono-semantic compound (形聲, OC *sraŋ, *sraŋʔ): phonetic  (OC *sraŋʔ) + semantic  (bird)

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (21) (21)
Final () (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃɨɐŋ/ /ʃɨɐŋX/
Pan
Wuyun
/ʃiɐŋ/ /ʃiɐŋX/
Shao
Rongfen
/ʃiɑŋ/ /ʃiɑŋX/
Edwin
Pulleyblank
/ʂɨaŋ/ /ʂɨaŋX/
Li
Rong
/ʃiaŋ/ /ʃiaŋX/
Wang
Li
/ʃĭaŋ/ /ʃĭaŋX/
Bernard
Karlgren
/ʂi̯aŋ/ /ʂi̯aŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
shuāng shuǎng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11940 11943
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
𤕤
Old
Chinese
/*sraŋ/ /*sraŋʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]